Các kỹ thuật hiện đại trong siêu âm hồi sức: 3D, mô, tương phản, 2020

Các kỹ thuật hiện đại trong siêu âm hồi sức: 3D, mô, tương phản, 2020.Cuốn sách này bao gồm tất cả các khía cạnh của các kỹ thuật hiện đại được sử dụng trong … Continue reading Các kỹ thuật hiện đại trong siêu âm hồi sức: 3D, mô, tương phản, 2020