ĐÁNH GIÁ VIỆC TUÂN THỦ BẢNG KIỂM AN TOÀN PHẪU THUẬT TẠI KHOA PHẪU THUẬT HỒI SỨC BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HOC CẤP CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ VIỆC TUÂN THỦ BẢNG KIỂM AN TOÀN PHẪU THUẬT TẠI KHOA PHẪU THUẬT HỒI SỨC BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH.Bảng kiểm an toàn trong phẫu thuật đã được WHO chính thức khuyến cáo thực hiện từ năm 2009 sau khi đã thử nghiệm và chứng minh tính hiệu quả của nó trong phòng ngừa các sai sót liên quan đến phẫu thuật. Từ tháng 10/2007 đến tháng 9/2008, nhóm chuyên gia xây dựng bảng kiểm an toàn trong phẫu thuật của WHO đã tiến hành thử nghiệm bảng kiểm tại 8 bệnh viện thuộc 8 thành phố: Toronto, Canada; New Delhi, Ấn Độ; Amman, Jordan; Auckland, New Zealand; Manila, Philippines; Ifakara, Tanzania; Luân Đôn, Vương quốc Anh và Seattle, Hoa Kỳ. Những bệnh viện này đại diện cho các hệ thống y tế khác nhau trên thế giới, có hoàn cảnh kinh tế  và nguồn bệnh nhân cần phẫu thuật rất đa dạng. Dữ liệu được thu thập từ 3.955 bệnh nhân sau khi bảng kiểm được thực hiện, kết quả của nghiên cứu thử nghiệm được công bố trên Tạp chí Y học New England vào tháng 1/2009 và kết quả đã chứng minh những cải thiện đáng kể về an toàn người bệnh trong phẫu thuật. Việc sử dụng bảng kiểm của WHO đã làm giảm tỉ lệ tử vong và biến chứng phẫu thuật của hơn một phần ba số trường hợp trên tất cả 8 bệnh viện được chọn triển khai thí điểm. Tỉ lệ biến chứng giảm từ 11% xuống còn 7% và tỉ lệ tử vong giảm từ 1.5% xuống 0.8%.

MÃ TÀI LIỆU

 DTCCS.2022.0087

Giá :

Liên Hệ

0927.007.596


Tại Việt Nam, công tác quản lý chất lượng bệnh viện cũng như an toàn phẫu thuật đã được quan tâm từ lâu và càng được chú trọng hơn trong những năm gần đây. Triển khai an toàn trong phẫu thuật là một chương trình mà Bộ Y tế đã đề ra trong
Thông tư 19/2013/TT-BYT. Trong đó, bảng kiểm an toàn trong phẫu thuật được xem như một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu sự cố, sai sót y khoa liên quan đến phẫu thuật. Khoa Phẫu thuật hồi sức Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình đã chính thức áp dụng bảng kiểm an toàn trong phẫu thuật từ năm 2015 cho tất cả các ca phẫu thuật. Tuy nhiên, việc tuân thủ bảng kiểm an toàn trong phẫu thuật của 08 chuyên khoa còn phụ thuộc nhiều vào tính chất từng loại phẫu thuật và ê kíp phẫu thuật. Vì thế, nghiên cứu “Đánh giá việc tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại Khoa phẫu thuật hồi sức Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình” được thực hiện nhằm giúp bệnh viện phòng ngừa các sự cố y khoa và đánh giá chính xác thực trạng mức độ tuân thủ bảng kiểm an toàn trong phẫu thuật tại bệnh viện, tôi chọn đề tài nhằm đề xuất các giải pháp tăng cường mức độ tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật.2
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Đánh giá tỉ lệ tuân thủ bảng kiểm an toàn phẫu thuật tại Khoa phẫu thuật hồi sức bệnh viện Chấn thương chỉnh hình

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ ……………………………………………………………………………………………… 1
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU …………………………………………………………………………… 2
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU…………………………………………………………… 3
1.1 Lý thuyết về bảng kiểm an toàn phẫu thuật………………………………………………. 3
1.1.1 Tiền mê………………………………………………………………………………………….. 4
1.1.2 Trước khi rạch da ……………………………………………………………………………. 5
1.1.3 Trước khi người bệnh rời phòng mổ ………………………………………………….. 6
1.2 Nghiên cứu trong nước và thế giới………………………………………………………….. 7
1.2.1 Nghiên cứu trên thế giới…………………………………………………………………… 7
1.2.2 Nghiên cứu trong nước…………………………………………………………………….. 8
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…………………….. 9
2.1 Thiết kế nghiên cứu ………………………………………………………………………………. 9
2.2 Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………………………. 9
2.2.1 Dân số mục tiêu………………………………………………………………………………. 9
2.2.2 Dân số chọn mẫu …………………………………………………………………………….. 9
2.2.3 Cỡ mẫu ………………………………………………………………………………………….. 9
2.2.4 Kỹ thuật chọn mẫu ………………………………………………………………………….. 9
2.3 Liệt kê và định nghĩa các biến số chính …………………………………………………… 9
2.4 Thu thập dữ kiện…………………………………………………………………………………. 17
2.4.1 Phương pháp thu thập dữ kiện…………………………………………………………. 17
2.4.2 Công cụ thu thập dữ kiện ……………………………………………………………….. 18
2.5 Phân tích dữ kiện ………………………………………………………………………………… 18
2.6 Nghiên cứu thử …………………………………………………………………………………… 18
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU……………………………………………………….. 19
3.1 Thông tin hành chính của người bệnh……………………………………………………. 19
3.2 Trước khi tiền mê ……………………………………………………………………………….. 19
3.3 Trước khi rạch da ……………………………………………………………………………….. 21
3.4 Trước khi đóng vết mổ và trước khi rời phòng phẫu thuật ……………………….. 22
CHƯƠNG 4. BÀN LUẬN……………………………………………………………………………. 23
4.1 Kết quả kiểm tra hồ sơ và người bệnh trước khi tiền mê ………………………….. 23
4.2 Kết quả kiểm tra hồ sơ và người bệnh trước khi rạch da ………………………….. 24
4.3 Kiểm tra hồ sơ và người bệnh trước khi đóng vết mổ và trước khi rời phòng
phẫu thuật ……………………………………………………………………………………………….. 25
4.4 Hạn chế đề tài …………………………………………………………………………………….. 25
KẾT LUẬN ……………………………………………………………………………………………….. 26
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………………………. 29
PHỤ LỤC ………………………………………………………………………………………………….. 3

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/