Góp phần điều chế s-cacboxymetylxystein

Tên bài báo:Góp phần điều chế s-cacboxymetylxystein Tác giả:    Lê Thị Vinh, Bùi Thị Thu, Đặng Hanh Phức Tên tạp chí:    Dược học Năm xuất bản:    1983    Số:    2            Trang:    23-25 Tóm … Continue reading Góp phần điều chế s-cacboxymetylxystein