Góp phần nghiên cứu một số loài cà độc dược datura L., họ cà (solanaceae) mọc hoang ở Lào

Tên bài báo:Góp phần nghiên cứu một số loài cà độc dược datura L., họ cà (solanaceae) mọc hoang ở Lào Tác giả:    Southavong Boun Hoong, Vũ Ngọc Lộ, Vũ Văn Chuyên, Trần Văn … Continue reading Góp phần nghiên cứu một số loài cà độc dược datura L., họ cà (solanaceae) mọc hoang ở Lào