KHẢO SÁT DIỄN BIẾN CỦA CÁC TRƯỜNG HỢP SONG THAI MỘT BÁNH NHAU TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ

KHẢO SÁT DIỄN BIẾN CỦA CÁC TRƯỜNG HỢP SONG THAI MỘT BÁNH NHAU TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ Phạm Công Toàn1,Trịnh Nhựt Thư Hương2, Nguyễn Hồng Hoa3, Trần Nhật Thăng3 TÓM TẮT : Đặt … Continue reading KHẢO SÁT DIỄN BIẾN CỦA CÁC TRƯỜNG HỢP SONG THAI MỘT BÁNH NHAU TẠI BỆNH VIỆN TỪ DŨ