NGHIỆM PHÁP ĐI BỘ 6 PHÚT TRƢỚC XUẤT VIỆN VÀ TỈ LỆTÁI NHẬP VIỆN TRONG VÒNG 30 NGÀYỞBỆNH NHÂN SUY TIM

NGHIỆM PHÁP ĐI BỘ 6 PHÚT TRƢỚC XUẤT VIỆN VÀ TỈ LỆTÁI NHẬP VIỆN TRONG VÒNG 30 NGÀYỞBỆNH NHÂN SUY TIM Nguyễn Dương Khang1, Châu Ngọc Hoa1 TÓM TẮT Đặt vấn đề: Suy tim … Continue reading NGHIỆM PHÁP ĐI BỘ 6 PHÚT TRƢỚC XUẤT VIỆN VÀ TỈ LỆTÁI NHẬP VIỆN TRONG VÒNG 30 NGÀYỞBỆNH NHÂN SUY TIM