Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị chảy máu trong não ở người tăng huyết áp

Luận án Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị chảy máu trong não ở người tăng huyết áp.

– Tai biến mạch máu não bao gồm chảy máu não và nhồi máu não, là nguyên nhân gây tử vong dứng hàng thứ ba sau các bệnh ung thư và tim mạch. Tỷ lệ tai hiến mạch máu não ngày càng gia tãng, đây là vấn đé thách thức đối với y học đầu thế kỷ XXI (24).

MÃ TÀI LIỆU

LA.2004.00702

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

– Chảy máu trong não có tỷ lệ tử vong cao nhất trong các tai biến mạch máu não, là cấp cứu nội khoa thường gặp trong lâm sàng do vây cần được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, nhằm hạn chế tỷ lệ tử vong cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho hồi phục chức năng thẩn kinh sau khi bệnh nhân qua khỏi cấp cứu (22).

– Chảy máu trong não có nhiều nguyên nhân, cho đến nay văn còn nhiều tranh luận. Theo y văn kinh diển, chảy máu não ỏ người trung nicn trở lên thường do tâng huyết áp, còn ở người trè tuổi thường do dị dạng mạch (4,12). Chảy máu trong não chiếm khoang 20% trong các tai biến mạch não, nhưng thường nặng và phải nằm viện điều trị, vì vây tỷ lệ chảy máu não chiếm 50% số bênh nhân điều trị nội trú do tai biến mạch não (11).

– Điéu trị một bệnh nhân tai biến mạch máu não nói chung còn nhiều tốn kém, ngay cả khi ra viện cũng có thể để lại di chứng nặng nề, ảnh hưởng đến kinh tế và sinh hoạt của bệnh nhân cũng như gia đình người bệnh và toàn xã hội (28).

– Từ năm 1970 trở lại đây, với sự ra đời của các phương pháp chẩn đoán mới như: chụp cắt lớp vi tính, chụp cộng hưởng từ…, cũng như những tiến bộ trong cấp cứu hồi sức, phẫu thuật thần kinh và các phương pháp dự phòng đã mang lại những kết quả to lớn trong phòng bệnh và điều trị tai biến mạch máu não (36).

– Trong vòng năm mươi năm trở lại đây, tỷ lệ tử vong đã giảm 30% ờ các nước châu Âu, Nhật Bản tỷ lệ tử vong mỗi năm giảm được 7%, ờ Hoa Kỳ tỷ Ịệ tử vong mỗi năm giảm được 5%. Đây là mội thành tựu chưa bao giờ đạt dược đối với bất kỳ bệnh lý thần kinh nào (11).

– Điều trị chảy máu trong não ở người tãng huyết áp có phẩn xử trí chung cho tai biến mạch máu não, phẩn điều trị dặc thù riêng cho chảy máu não. Tuy vậy theo quan điểm chung của các thầy thuốc: “Thảy thuốc dứng trước một sự đã rồi nẻn không chủ động được. Trọng tám của điều trị là cố gắng báo vệ cơ thể đối với sự rối loạn do não gây ra và hạn chế di chứng tai hại khó tránh được” (11).

– Việc chẩn đoán sớm và cấp cứu kịp thời cho người bệnh mang lại hiệu quả cao trong điều trị, giảm tỷ lệ tử vong, hạn chế được phần nào tàn phế cho người bệnh sau khi qua khỏi cấp cứu là vấn đề thời sự cấp bách cho các thầy thuốc lâm sàng.

– Ở Việt nam trong những năm gần đây tlã có nhiều công trình nghicn cứu về bệnh lý này nhưng chưa có cổng trình nào dé cặp đến cấp cứu giai đoạn đầu cho người bệnh tai biến mạch nào cũng như chảy máu trong nào do tàng huyết áp. Trong phạm vi đề tài này, chúng tôi chi nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị trong giai đoạn cấp của chảy máu trong não do tâng huyết áp tại Bệnh viện Hữu Nghị.

MỤC TIÊU

Đề tài*1 Nghiên cứu chẩn đoán và điều trị chảy máu trong nào ở người tăng huyết áp” bao gồm hai mục tiêu sau:

1. Nghiên cứu đặc điểm làm sàng, cận làm sàng để chẩn đoán sớm chảy máu trong não do tàng huyết áp.

2. Nghiên cứu biện pháp điều trị sớm vê nội khoa cho bệnh nhân trong giai đoạn cấp cứu.

Chữ viết tát trong luận án.
ĐẶT VẤN ĐỀ 1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
1.1. Nghiỏn cứu chảy máu não ờ người tảng huyết áp. 3
1.1.1. Giải phảu, ứng dụng tuần hoàn động mạch não. 3
1.1.2. Sinh lí bệnh của táng huyết áp và chảy máu irong não. 6
1.2. Chẩn đoán chảy máu trong não. 13
1.2.1. Chẩn đoán làm sàng. 13
1.2.2. Thể lâm sàng theo định khu chảy máu trong não. 14
1.2.3. Nghiên cứu yếu tố tiên lượng. 17
1.2.4. Chẩn đoán hình ảnh. 18
1.2.5. Chẩn đoán chảy máu trong não do tăng huyết áp. 20
1.2.6. Chẩn đoán giài phẫu bệnh. 21
1.2.7. Các xét nghiệm hỏ trợ cho diều tri. 21
1.3. Điều trị nội khoa trong giai đoạn cấp cứu . 22
1.3.1. Chăm sóc bệnh nhân. 23
1.3.2. Chống phù não. 24
1.3.3. Đảm bảo tuần hoàn 25
1.3.4. Đàm bào thòng khí 27
1.3.5. Các thuốc điéu hoà tuần hoàn não, dinh dưỡng thần kinh. 28
1.3.6. Điẻu chỉnh rối loạn nưức, diện giải, ihâng báng kiổm toan. 29
1.3.7. Dự phòng các biến chứng. 29
1.3.8. Phục hổi chức năng thần kinh. 30
1.4. Điểu trị ngoại khoa ở chảy máu trong não do tãng huyết áp. 31
1.5. Đánh giá kết quả diều trị. 32
CHƯƠNG 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu. 33
2.1. Đối tượng. 33
2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn. 33
2.1.2. Các tiêu chuẩn loại trừ 33
2.2. Phương pháp nghiên cứu. 34
2.2.1. Lâm sàng. 35
2.2.2. Chụp cắt lớp vi tính sọ não. 37
2.2.3. Các xét nghiệm thường quy trong cấp cứu. 39
2.2.4. Điều irị bệnh nhân (Nội khoa là chủ yếu). 39
Bàng phân chia sự khác nhau giữa hai nhóm điều trị. 44
2.2.5. Đánh giá kết quả điều trị. 45
2.2.6. Thu thập và xử trí số liệu theo phương pháp thống kê y học, sử dụng 46
chương trình Epi-info và SPSS.
Sơ đổ nghiỏn cứu 47
CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN cứu. 48
3.1.1. Đặc điểm lâm sàng 48
– Tỷ lỏ mác bệnh Iheo tuổi. 48
– Thời gian bị bệnh cho đến khi vào viện 49
– Tinh trạng bệnh nhãn khi vào viện. 49
– Tiền sử bộnh nhàn cổ tăng huyết áp. 51
– Tiến sử bệnh có liên quan đến tai biến mạch máu não. 52
– Thời gian xẩy ra bệnh trong ngày 53
– Thời gian xẩy ra bệnh trong năm. 54
– Triệu chứng và tính chất khởi phát. 55
– Triệu chứng toàn phát. 56
– Hội chứng lâm sàng theo vị trí khối máu tụ. 57
3.1.2. Đậc điểm kết quả chụp cắt lớp vi tính sọ não. 60
3.1.3. Đặc điểm xét nghiệm sinh hoá máu và các tế bào máu ngoại vi 71
(hổng cầu bạch cẩu, tiểu cầu…)
– Tổn thương đại thể cùa một số bệnh nhím tử vong 73
3.2. Kết quả diổu trị 74
CHƯƠNG 4. NHẬN XÉT VÀ BÀN LUẬN. 86
4.1. Đặc điểm chung. 86
4.1.1. Tỷ lộ mắc bệnh theo tuổi và giới. 87
4.1.2. Tiền sử bệnh có liên quan đến tai biến mạch máu não. 87
4.1.3. Bàn luận về đặc điểm làm sàng và kết quà chụp cắt lớp vi tính của 90 chảy máu não do lăng huyết áp.
4.1.4. Bàn luân về những chỉ số sinh tổn trong chảy máu não. 109
4.1.5. Bàn luận về các yếu tố ticn lượng bệnh nhân. 113
4.1.6. Bàn về các xét nghiệm cơ bản trong chảy máu não. 114
4.1.6. Bàn luận vé kết quả giải phẫu của bệnh nhân tử vong. 115
4.2. Bàn luận về vấn đề điều trị và kết quả điều trị của bệnh nhần chảy 116
máu trong não do tăng huyết áp.
KẾT LUẬN 131
KIẾN NGHỊ.. 133
TÀI LIỆU THAM KHÁO. 134
PHỤ LỤC 161 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/