Nghiên cứu đặc điếm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học và kết quả điều trị viêm dạ dày mạn tính có nhiễm Helicobacter Pylori ở trẻ em

Nghiên cứu đặc điếm lâm sàng, nội soi, mô bệnh học và kết quả điều trị viêm dạ dày mạn tính có nhiễm Helicobacter Pylori ở trẻ em.Thuật Ngữ viêm dạ dày dùng để chỉ tất cả các tổn thương viêm của niêm mạc aạ dày, thế hiện sự đáp ứng của niêm mạc dạ dày với các yếu tố tấn công [6], [6], [13], [23], [90], [223]. Năm 1983, Marshal và Waưen cỏng bố chính thức sự có mặt của HP trong niêm mạc dạ dày cùa hầu hết những trường hợp viêm dạ dày và loét DD – TT ờ người lớn, từ đó đã có hàng nghìn nghiên cứu về VDD và nhiễm HP để tìm ra mối liên hệ nguyên nhân sinh bệnh cùa HP trong bệnh lý VLDDTT ờ cả người lớn và trẻ em [2], [7], [14], [15], [23], [95] .Theo nhiều nghiên cứu ờ người lớn, tỷ lệ mắc bénh VDDMT rất cao, chiếm khoảng 50% số nsười có triệu chứng đau bụng khó tiêu và 35% số người khoẻ mạnh tự nsuyộn soi dạ dày và được chẩn đoán viêm dạ dày mãn tính trèn MBH, trong đó tỷ lệ nhiễm HP từ 60 – 94,8% [i], [13], [14], [15], [16], [23].’ Theo những nghiên cứu ở trẻ em, tỷ lệ VDDMT ờ trẻ em các nước gặp tới tần số 12 – 56% các trường hợp nội soi đường tiêu hoá trên và chiếm tới 17 – 63% số trẻ em đau bụng tái diễn, trong đó tỷ lệ nhiễm HP từ 56 – 79.4% [23], [25], [90], [95], [223]. Bệnh thường kéo dài nhiểu tháng, nhiéu năm, tiến triển thành time đợt, tý lệ tái phát sau điều trị cao và một số nghiên cứu cho ràng đây là tiền đé của bệnh ioét dạ dày tá tràng (LDDTT) cũng như ung thư dạ dày ở người lớn [1], [7], [9], [22], [23], [95].

MÃ TÀI LIỆU

LA.2004.00724

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Ở nước ta đã có nhiều côns trinh nghiên cứu về viêm dạ dày ờ người lớn tại các Bệnh viện Chợ Rẫy, Gia Định (TP. Hồ Chí Minh), Bạch Mai, Việt Đức, Đốns Đa (Hà Nội). Những nshiên cứu trong nước trên người lớn cho thấy tỷ lệ viêm dạ dày chiếm từ 31 – 65% các trường hợp nội soi đường tiêu hoá trên, trong đó tỷ lệ nhiễm HP từ 63 – 94,8%% [1], [3], [5], [6], [7], [9], [13], [23], [24], [26] . Nhữnơ nghiên cứu vẻ HP và bệnh lý viêm loét dạ dày tá tràng ở người lớn dã đem lại những lợi ích to lớn trong việc chẩn đoán và điều trị bệnh.

Một đặc điểm khác biệt giữa nhiễm HP ờ người lớn và trẻ em là nhiễm HP ờ trẻ em ít khi gầy ra những bệnh lý nặng ngay trong thòi kỳ niên thiếu như ung thư dạ dày, u limpho nièm mạc dạ dày. Tỳ iệ loét dạ đày tá tràng ớ trò em cũng hiếm gặp hơn nhiều so với bộnh lý này ò người lớn, ở trẻ em chù yếu chi gặp viém dạ dày [55], [90], [95].

Có thể đặt ra câu hòi là ờ nước ta với những đặc điểm vé dàn tộc, lói sống, diổu kiộn kinh tế xã hội và chăm sóc y tế còn nhiều khó khản và thiếu thốn, việc chẩn đoán bệnh công như sự đáp ứng với điều trị VDDMT có nhiễm HP ở trẻ em có giống với các nước hay khổng? Có giống với người lớn trong nước hay không? Những nghiên cứu ờ nước ngoài trên trẻ em cùng như trong nước trên người lớn cho thấy việc kết hợp 3 loại thuốc, với thời gian 1 – 4 tuần điều trị cho hiệu quả tiệt trừ HP từ 57 – 100% [5], [7], [10], [12], [14], [15], [17], [18], [19], [22], [90], (93), (95], [108]. Tuy vậy, ờ nước ta còn có rất ít những nghiên cứu về HP và viêm dạ dày mãn tính có nhiẻm HP ờ trẻ em. Việc chẩn đoán và diéu trị VDD mạn tính có nhiẻm HP ờ trẻ em còn gặp rát nhiểu khó khăn do chưa có phác đổ điều trị thống nhất:

Từ thực tế trên, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm mục tiêu :

1. Nghiên cưú đặc điểm làm sàng của VDDMT có nhiễm Helicobacter Pylori ở trẻ em.

2. Nghiên cứu đặc điểm tổn thương của VDDMT HP (+) ở trẻ em trên nội

soi và mò bệnh học.

3. Nhận xét hiệu quả diều trị VDDMT có nhiễm HP ở trẻ em tại Bệnh Viện Nhi Trung ương bằng phác dồ Amoxilin + Trymo + Metronidazole + Gasstropulgite.

MỤC LỤC

Đặt vấn đề Trang

1

Chương I. Tổng quan 3

1.1. Định nghĩa bệnh VDDMT 3

1.2. Cơ chế bênh sinh của viêm loét DDTT

• 3

1.3. Phân loai viêm da dàv

• • * 13

1.4. Nguyên nhân viêm dạ dày 15

1.5. Biểu hiện lùm sàng bệnh viêm dạ dày 19

l .6. Chẩn đoán viêm dạ dày 21

1.7. Điều trị viêm loét dạ dày tá tràng ờ trẻ em 28

Chương 2. Đỏi tượng và phươìĩg pháp nghiẻn cứu 44

Ckưomg 3. Kết quả nghiên cícu 54

3.1. Đặc điểm lâm sàng VDDMT ờ trè em 54

3.2. Đác điểm nổi soi VDDMT ở trẻ em

• ■ 58

3.3. Tổn thươnc MBH VDDiMT ờ trẻ em 63

3.4. Kết quà điẻu trị VDDMT HP (+) ờ trẻ em 74

Chương 4. Bàn luận 81

4.1. Bàn luận vé các yếu tố dịch tễ học 81

4.2. Bùn luận vé biểu hiện lùm sàng 86

4.3. Bàn luân vé hình ảnh nôi soi

• • 89

4.4. Bàn luận vể tổn thương MBH 93

4.5. Bàn luận về kết quả điều trị VDDMT HP (+) 103

Chương 5. Kết luận 118

Phương hướng nghiên cứu tiếp 120

Những đóng góp mới về khoa học và giá trị thực tiễn của luận án 121

NHÜNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/