Nghiên cứu một số chỉ số nhân trắc và chỉ số tỏa nhiệt của học sinh trung học cơ sở Hai Huyện miền núi phía Bắc liên quan đến môi trường sống

Luận án Nghiên cứu một số chỉ số nhân trắc và chỉ số tỏa nhiệt của học sinh trung học cơ sở Hai Huyện miền núi phía Bắc liên quan đến môi trường sống.Từ những thời rất xa xưa, con người đã rất quan tâm đến những, thay đổi cùa tự nhiên như nắng mưa, nóng lạn lỡ, vi ngay lừ buổi ban dầu, khí hậu đã ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát sinh, tồn lại và phái triển của thế giới sinh vật. Sinh Vật luôn luôn phải chịu những ảnh hưởng khác nhau của khí hậu. Muốn tồn lại và phát triển, sinh vật phải thích nghi với nó. Con người cung không nằm ngoài quy luật đó 1741[ 1381[ 139]Ị142].

MÃ TÀI LIỆU

LA.2003.00636

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Mỏi trường luôn luôn tác dộng lên cơ thố con người vả cơ tlỡể luôn luôn phái thay dổi chức năng của mỡnh dẻ phù hợp với môi tnrừng. Sự tlỡiclỡ nghi với khí hậu chinh là sự cân bằng giữa cư ihc với môi trường bẽn ngoải. Bản chất cua sự tlỡớclỡ nghi cõn bằng dỏ là quá (rinh hoàn chinh hoả các chức năng cua sinh vặt trong môi trường.

Vùng núi phía bắc Việt Nam, đặc hiệt vùng núi cao có khí hậu khắc nghiệt về infiel lạnh 1581 dà tác động nhất định den sức khoe con người, nhất là trê cni khi cơ llỡc dang trong quỏ trỡnh hoàn thiện các chức năng. Sự lác (lộng dó ra sao vẫn dang là một câu hỏi.

tình hình nghiên cứu tác động của khí hậu lên sức khoẻ con người trên thế giới  và trong mrớc I86//X8/I89/I90/II03//I35//U6/. ỡ giỏ tỏc dộng cùa sự biến dổi khi hậu len các chi tiêu sinh học con người vả khuyến cáo các giải pháp rèn luyện thích nghi.ơ Việt Nam, có nhiều tác già quan tâm nghiên cứu lĩnh vực này :

Đào Ngọc Phong và cộng sự [từ 34 tói 48|, Tô Như Khuc [22], Nguyền Đinh Khoa [24], Trịnh Binh Di [15], [16], |I7|. Lê Nam Trà [60], [61], [62], 163 ị, Lẽ Thành Uycn [65], Nguyễn Quang Quyền [511, Phạm Ngọc Toàn, Phan ‘rất Dắc Ị58J, [59]. Các lác già đều đánh giá lác dộng cùa khí hậu lên những chi lieu sinh học ở các lứa tuổi khác nhau, dặc hiệt tren lửa tuổi trỏ em và người già, đánh giá khá năng thích nghi của người Việt Nam với khớ lỡậu nóng ẩm.

Song tác động của khí hậu lạnh ầm, tác (lộng cùa khí hậu theo độ cao, lên những chi lieu nhân trắt Vil chỉ ticu chức năng trên dối tượng trong học sinh plỡổ thông miền núi phía Bắc cũn ớt dược nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu luận án

Dc góp phần vào việc nâng cao sức khoe trỏ em vùng cao, lạnh, ẩm ờ miền núi pỉỡớa Bắc HƯỚC la chúng tôi nghiên cửu dẻ tài này nhằm hai mục ticu:

1. Ngliicn cứu một số cliĩ số nhón trắc (chiều cao, cân nặng, BMI) ờ học sinh (rung Ỉ1ỌC co* sỏ* liai huyện miền núi phía Bắc liên quan tỏi môi trmYng sống.

2. Nghiên cửu một số chỉ tiêu sinh học liền quan đến môi trường sống (chi số tỏa nhiệt, nhiệt độ cơ thể, chí số thần kinh thực vật, chúc Il fui g tim mạch, hô hấp…) trên (lối tirọỡig này nhằm tìm hiểu íinli liironjằ Clin khí hậu lụnh ấm (len c;ic chi số Iren.

Trên cơ sơ này, lim hiểu ánh hưởng của khí hậu lạnh ầm vùng núi cao tới các chỉ lieu nhân trắc và chức phận cơ thổ… một số giài pháp phũng chống lạnh ẩm cho học sinh ừ vùng núi cao phía Bắc nước ta.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/