Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ tử vong chu sinh và hiệu quả một số biện pháp chăm sóc trước-trong sinh tại Hải Phòng

Luận án Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ tử vong chu sinh và hiệu quả một số biện pháp chăm sóc trước-trong sinh tại Hải Phòng.Tỷ lệ tử vong của trẻ em hiện nay còn rất cao. Theo Tố chức Y tế thố giới (TCYTTG-1996). hàng năm có khoảng 4.3 triệu trẻ cm dưới 4 tuần tuổi tử vong, chiếm 33% trong tổng sỏ’ tử vong của trỏ dưới năm tuổi. Mỏi giờ có 500 trè mới sinh tử vong – 12000 irê sơ sinh tử vong trong một ngày trong đổ lử vong chu sinh (TVCS) lại các nước thuộc khu vực Giàu Á chiếm khoảng 63c/( lổng sổ* tử vong. Như vậy mỏi nâm có hơn 7.6 triòu TVCS Irôn thế giới và tỷ lủ này có sự khác biệt rõ ràng giữa các nước phát triển và các nước dang phát triển. TVCS trong các nước đang phát triển chiếm 98% tổng số TVCS toàn thế giới. Tý lộ này có thể khác nhau trong các nước đang phát triển, [ 127].

MÃ TÀI LIỆU

LA.2004.00710

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Tỷ lệ TVCS được coi là môi chí số nhậy cám và rấi quan trọng bới vì nó phán ánh dúna thực trạng của các chương trình can thiệp và được sử dụng đé đánh giá chất lưựng hệ thống giáo dục vù hệ thống chăm sóc sức khoe trong lừng cộne đón« dàn cư. Măl khác, tỷ lệ TVCS còn được coi là cỏng cụ đế so sánh chất lượng chàm sóc chu sinh giữa các khu vực, các quốc gia. Khỏng có một chuẩn mực nào có thế đánh giá thay thế nó. Đồng thời TVCS còn nói lỏn mối quan hệ giữa chất lượng châm sóc chu sinh, chũm sóc irướe sinh vù các yếu lố nguy cơ dối với TVCS.[ 131),[ 133).

Tý lộ TVCS sẽ giâm nếu như có những can thiệp phù hợp làm cái thiện được chất lượnỵ chãm sóc trước sinh và chu sinh. Tý lộ TVCS có thô* giám 25% neu cải thiện điều kiện châm sóc cơ bân. Mỏi chính sách và giải pháp cùa lừng quốc gia SC liên quan den các vấn ilc văn hoá. cách thức chăm sóc chu sinh và chàm sóc trc mới sinh và có ánh hướng rat lớn đen ty lộ TVCS.[ 1321.

Tỷ lt> TVCS ilưc^L” coi là tiêu chuủn vàng (lẻ dániì ẹiá chãi lượnu các dịch vụ chám sóc bà mẹ và trê cm. Tý !ệ lữ vong bào thai và sơ sính phân ánh rát trung thực chát lượng châm NÓC chu sinh ở mọi thời gian VÌI phân ánh trung thực hiệu quá của những chương trinh can thiệp chàm sóc sức khoe bà mẹ trc em. Tý lộ TVCS siám chậm có nghĩa là clỉéu kièn xà hội nói chun» II tlươc cãi ỉhiộn và biếu hiộn sự kém hiệu quá của các hoạt dộng can thiệp. Việc chẩn đoán sớm. điéu trị kịp ihời cùng với cãi thiện clìất lượng chủm sóc Ihai liehen cũng như các dịch vụ châm sóc trước sinh và (rong sinh sè rát nhậy câm VÓI việc hạ tỷ lệ TVCS. [139)
Tỳ lộ TVCS bao gổm tỷ !ỏ Ihai chết lưu và IV lệ tử vong sơ sinh sớm. Tại phàn lớn các nước, khoáng một nừu TVCS xây ra ở giai đoạn Crước sinh và trong sinh. Nửa còn lại xây ra ở tuán đitu của cuộc sống. Tỷ lò này có ihế khác nhau ở các nước dang phát triển. Theo ước đoán của TCYTTG (2001). 98c/r TVSS xây ra ở các nước dang phái triển, trong dó nhiễm khuẩn chiếm 32% (50%. trong só này xúy ra lại xã), ngạt và chăn thương 29%, <!c non VÌI DTBS 34#. Ngàn hùns thế giởi ilánh 2Ìá TVCS chiếm lcn sánh nận£ bộnh lật loàn cáu. Nlìư vậy để giám lý lệ tử vong irc cm thi trước ticn plìãi giàm cho dược lỏng sò’ ũr vong trê dưới 5 luổi. Muốn vậy. cán phái ỉập trung vào các giiii pháp dổ giám cho dược lứ vong sơ sinh sớm (TVSSS) hỡi vì nó chiủrn xấp xi 50 c/t TVCS. MỎI nghiên cứu tai Bẻnh viên Nhi Trung Uơng Viel Nam dã nhặn xét lử vỏng sơ sinh chiếm gán bàng tỏng số (hai chỏi lưu và xáp xí bằng với tử vong trô em dưới I 1UỔÍ.Ị97).
Qua các phân tích trôn chúng la ctả thấy rõ vai trò quan trọng của công lác châm sóc chu sinh. Vì vậy những người làm trong lĩnh vực chu sinh là plìái xác (lịnh rô nhiệm vụ của mình Ilona việc cãi thiện lình hìnli châm sóc CỈUI
Xuâì phái từ lình hình thực tế của Hái Phòng và những đặc điểm của cổng tác chàm sóc chu sinh tại đây. việc tìm hiếu cúc nguyên nhún và xác định các mối liên quan làm lăng tý lệ TVCS cùa lừng khu vực là một việc làm rát cáp thiết. Qua dó. chúng lỏi mong muốn nêu dược cơ sở khoa học cho mội sò giãi pháp khả ihi phù hợp với từns vùng kinlì tố nhằm cải thiện dịch vụ châm sóc sức khoẻ cho bà mẹ và trỏ sơ sinh đổ giâm tlìiổu TVCS có thế nsản ngừa dược, góp phấn hạ thấp tý lệ tử vong trẻ cm ò Hái Phòng, ihực hiện chiến lược chăm sóc sức khoé sinh sản mà chính phủ dã phê duyệt.
Chính vì lý do trẽn chúng tỏi tiến hành đó tài “ Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ tử vong chu sinh và hiệu quả một số biện pháp chăm sóc trước-trong sinh tại Hải Phòng” với ba mục tiêu sau:
1. Mỏ tả tình hình tử vong chu sinh tại Hãi Phòng (1986-1995).
2. Phủn tích các yếu tố nguy cơ của các trường hợp tử vong sơ sinh sớm tại bệnh viện Phụ sản Hái Phòng (1997-1999).
3. Đánh giá hiệu quà một số biện pháp châm sóc trước và irong sinh lại Hải Phòng (2002).
MỤC LỤC
• *
Đạt ván đé……………………………………………………………………………………………ỉ
1.Tổng quan…………………………………………………………………………………………4
1.1 Sự phái triển cúa bào thai và các tác nhân gủv phát triển bâì thường………..4
1.1.1 Sự phát iriến của bào (hai irong bụng mẹ…………………………………………..4
1.1.2 Những lác nhản gây phát iriến bất thường…………………………………………7
1.2 Tinh hình tử vonh chu sinh…………………………………………………………………9
1.2.1 Tử vong chu sinh…………………………………………………………………………..9
1.2.2 Tinh hình tử vong chu sinh trốn thô’ giới và khu vực………………………….11
1.2.3 Tinh hình tử vong chu sinh tại Việi Nam………………………………………..13
1.3 Nguyôn nhủn tử vong chu sinh và các yếu tố nguy cơ………………………….16
1.3.1 Nguyên nhàn tử vong chu sinh……………………………………………………….16
1.3.2 Nuuyẻn nhũn lử vong sơ sinh sớm…………………………………………………..17
1.3.3 Các yếu tố nguy cơ ỉiổn quan đến tử vong chu sinh…………………………..19
1.3.3.1 Các yếu lò’ nguy cơ liỏn quan den bà mẹ……………………………………….19
1.3.3.2 Các yếu tỏ’ tổ chức dịch vụ y tê’ châm sóc chu sinh…………………………24
1.3.3.3 Các yếu tố về phía con………………………………………………………………..25
1.3.3.4 Điều kiện vãn hoá, kinh tủ’ xă hội…………………………………………………27
1.4 Những biện pháp can thiệp trước sinh dế làm giiim các yếu lỏ’ nguy cơ liên
quan đến tử vong chu sinh……………………………………………………………………..29
1.4.1 Những biện pháp can thiệp trước sinh trCn thố giới……………………………29
1.4.2 Những biện pháp can thiệp trước sinh tại Viội Nam………………………….31
2. Đôi tượng và phương pháp nghiên cứu……………………………………………..33
2.1 Nghiên cứu mô lá……………………………………………………………………………34
2.1.1 Đòi tượns nghicn cứu……………………………………………………………………34
2.1.2 Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………’……………34
2.2 Nghicn cứu phán lích các víu lò nguy cơ bằna nghiên cứu Bộnh-Chi’mg..36
2.2.1 Đỏi tượns nghiên cứu……………………………………………………………………36
2.2.2 Phương pháp nghicn cứu……………………………………………………………….36
2.3 Nghiên cứu can thiệp……………………………………………………………………….43
2.3.1 Đối tirơns nshiên cứu……………………………………………………………………43
2.3.2 Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………….43
2.4 Xử lý và phân tích số liệu cho câ 3 phương pháp nghicn cứu………………..51
2.5 Vấn đề đạo đức trong nshiẽn cứu…………………………………………………….51
3. Kết quà nghiên cứu…………………………………………………………………………52
3.1 Đặc diểm lử vong chu sinh tai Hải Phòng…………………………………………..52
• w • W
3.1.1 Diẻn biến tỳ lệ tử vong chu sinh tử 1986-1995…………………………………52
3.1.2 Phán tích tử vong SƯ sinh sớm lại bệnh viện Phụ Sân Hài Phòng lừ
1986-1995…………………………………………………………………………………………..53
3.1.3 Tử vong sơ sinh sớm theo đạc diổm của trò……………………………………..56
3. ỉ .4 Tử vong sơ sinh sớm theo đặc điểm của trẻ lúc sinh………………………….57
3.1.4 Tử vong sơ sinh sớm và kết quá giải phẫu bệnh lý…………………………….59
3.2 Phán lích các yếu tò nguy cơ của chối sơ sinh sớm tại bệnh viện Phụ sân Hái Phòng (nghiên cứu Bộnh-Chứng)……………………………………………………..60
3.2.1 Phân loại theo chán đoán lúc ITC lử vong…………………………………………60
3.2.2 Tử von« sa sinh sớm theo đặc diéni của mẹ……………………………………..61
3.2.3 Tử vong sơ sinh sớm và bệnh cùa mc trong lúc mang thai………………….64
3.2.4 Tứ vong sơ sinh sớm và các lình huống trong cuộc ctc……………………….65
3.2.5 Tư von« chu sinh và tinh trạng irc sơ sinh……………………………………….70
3.3 Đánh giá hiệu quà biện pháp can thiệp irưức sinh………………………………..75
3.3.1 Cac yếu tố VC phía hà mẹ………………………………………………………………75
3.3.2 Các yếu tố về phía trỏ……………………………………………………………………78
3.4 Tổng hợp kết quả chung…………………………………………………………………..80
3.4.1 Kết quả 1…………………………………………………………………………………….80
3.4.2 Kết quả 2…………………………………………………………………………………….81
3.4.3 Kết quá 3…………………………………………………………………………………….84
4. Bàn ỉuận…………………………………………………………………………………………85
4.1 Đủc điếm tử vong chu sinh tại Hái Phòng…………………………………………..85
4.2 Bàn về các yếu tó’ nguy cơ gày chết sơ sinh sớm tại bệnh viện Phụ Sán
Hái Phòng…………………………………………………………………………………………..90
4.2.1 Giữa tử vong sơ sinh sớm với đặc điểm người mẹ……………………………..90
4.2.2 Giữa tử vong sơ sinh sớm với bệnh người mẹ…………………………………..95
4.2.3 Giữa tử vong sơ sinh sớm và các tình huống trong cuộc dè………………..96
4.2.4 Giữa tử vong sơ sinh sớm và tinh irạng trô sơ sinh…………………………….99
W • W
4.3 Bàn vé biện pháp cái thiện các dịch vụ chũm sóc trước sinh………………..104
4.3.1 Các yếu tỏ về phía bà mẹ……………………………………………………………..104
4.3.2 Các yếu tố vé phía con…………………………………………………………………106
Kết luận…………………………………………………………………………………………..107
Kiến nghị…………………………………………………………………………………………..109
Những điểm mới về mặt khoa học và ”iá trị thực ticn của lUiìn án…………….110
Phương hướng nghicn cứu tiếp theo………………………………………………………110
Tài liệu tham khảo……………………………………………………………………………11 I
Phụ lục : Mẫu phiếu nghiên cứu
Bâng sò liệu chi tict
w •

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/