NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH NGỰC NGOÀI Ở NGƯỜI VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH NGỰC NGOÀI Ở NGƯỜI VIỆT NAM Hoàng Bảo Tín1,, Võ Văn Hải2 Mục tiêu: Khảo sát các dạng nguyên uỷ, kích thước của động … Continue reading NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU ĐỘNG MẠCH NGỰC NGOÀI Ở NGƯỜI VIỆT NAM