Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và sinh học của bệnh nhân lao/ HIV tại thành phố Hồ Chí Minh

Luận án Nghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và sinh học của bệnh nhân lao/ HIV tại thành phố Hồ Chí Minh.Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải (AIDS) do virus HIV lần đầu tiôn được phát hiện ở Mỹ từ dầu những năm 1980, đã nhanh chóng được tìm thấy ở mọi khu vực trên thế giới. Cuối năm 2002, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận đã có trên 42 triệu người nhiễm HIV trên toàn cầu, trong đó gần 3 triệu người đã chuyển sang giai đoạn AIDS [156]. Vổ lâm sàng, AIDS có rất ít các dấu hiệu đặc trưng, mà chủ yếu là triệu chứng của những bệnh CƯ hội do hậu quá của sự suy giảm vé số lượng và chất lượng các tế bào miỗn dịch gủy ra.

MÃ TÀI LIỆU

LA.2004.00683

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Lao là một Irong những bệnh nhiễm trùng CƯ hội quan trọng nhất ở người nhiễm HĨV, đặc hiệt ở những nước có tần suất nhiễm lao cao. Dịch HIV đã làm thay dổi bệnh cảnh lâm sàng và làm đảo lộn tình hình chống lao trôn toàn thế giới. Năm 1993, WHO dã tuyên bố lao là hiện lượng nổi trội của loàn cầu và đã vượt ra ngoài tầm kiểm soát ử nhiều khu vực [Trích dẫn từ 111]. Việc phất hiện và kiểm soát lao ớ những người nhiêm HIV đang trở nên klìó khăn, vì các triệu chứng lâm sàng và X quang thường không điển hình, tý lệ lao kháng thuốc tăng cao. Đa số bệnh nhân nằm lẫn trong quần thể có nguy CƯ cao nhiêm H1V như người nghiện chích ma túy, gái mại dâm…nên thường kém tuân thủ điều trị và rất khó kiếm soát.

ở Việt Nam, số bệnh nhân lao nhiễm IIIV được phát hiện ngày một gia tăng. Năm 1995 tỷ lệ bệnh nhân lao/íIIV(+) được báo cáo trong cả nước là 6,7%. Cuối 1998, con số này lên đến 11,2% [6]. ở thành phố Hồ Chí Minh năm 1994, tỷ lộ người có huyết thanh HIV(+) trong quần thể bệnh nhân lao được ghi nhận là 0,5%, con số này là 4% vào cuối năm 2000 [91]. Nếu la để ý rằng, trong 10 nam 1989-1998, tẩn suất lao phổi M(+) mới được phát hiộn ở thành phố Hổ Chí Minh tăng từ 38 lên đến 86 tnrờng hợp/100.000 người dân/năm [29], thì rõ ràng đổng nhiễm lao-HIV đã thực sự là một vấn đề sức khỏe quan trọng Ư thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

Một trong những nghiên cứu sinh học cơ bản nhất về HIV-1 là nghiên cứu vé bộ gen cùa chúng. Nhờ có những hiểu biết về genome IIIV mà ngày nay người ta đã khẳng định được HIV-1 là mầm bệnh chủ yếu gây nên đại dịch HIV/AIDS trên toàn thế giới. Người ta cũng ngày càng hiểu rõ hơn rằng mồi đặc điểm sinh học của H1V-1 gắn bó chặt chẽ với các đặc điểm lâm sàng, với phương thức lây truyền cũng như những khó khăn chưa được giải quyết trong việc phòng và điều trị bệnh. Một số nghiên cứu cho thấy các chủng H1V-1 khác nhau có liên quan tới việc xuất hiện những bệnh cơ hội khác nhau, ảnh hưởng đến tiến triển bệnh và khả năng kháng thuốc chống virus Ư bệnh nhân [41], [43], [144J. Việc điồu trị bệnh lao đồng thời với điều trị thuốc kháng virus cũng như nghiên cứu vacxin HIV-1 đang là mối quan tâm lớn của chương trình phòng chống IIIV/AIDS ó’ nhiều quốc gia trên thế giới. Khá nãng biến đổi kháng nguyên tạo ra nhiều biến thể mói của IIĨV-1 là một trong những trở ngại lớn cho việc nghiên cứu vacxin HIV-1 và áp dụng các phương pháp điều trị kháng virus trong lừng khu vực. Các chủng ỉ IIV-1 biến dổi theo thời gian và đặc trưng cho từng vùng địa lý. Sự lưu hành đồng ihời nhiều chủng virus khác nhau ớ một khu vực là điều kiện thuận lợi cho sự xuất hiện các biến thể virus và các dạng tái tổ hợp mới. Điều đó có thể làm phức tạp thêm hình ảnh lâm sàng, ảnh hưởng đến điều trị và liên lượng bệnh.

Bệnh lao ở người nhiễm HIV có thể dưa đến hậu quà vỏ cùng nguy hiểm, là làm lãng nguy cơ lây nhiẻm lao trong cả cộng đổng, không chí riêng trong quần thổ người HIV(+). Việc sử dụng phác đổ hóa trị ngắn ngày có kiểm soát trực tiếp (DOTS) trong điều trị lao ử nước la đã mang lại những kết quá khả quan cho bệnh nhân lao nhiẻm những chủng vi khuẩn lao nhạy cảm với kháng sinh. Nhưng ờ bệnh nhân lao nhiễm HIV, điều trị lao đơn độc không cải thiện dược tiên lượng bệnh [6). Vì vậy, việc phối hợp giữa chương trình clìống lao và chương trình HIV/AIDS đang là vấn đẻ thời sự [154]. Phát hiện sớm và điều Irị bộnh lao ở quần thể nguy cơ cao nhiễm HIV có thổ làm giảm tỷ lệ lao ở người nhiễm IIIV. Cùng với các can thiệp dự phòng khác, việc điều trị bệnh IIIV bằng các thuốc kháng virus và điều trị các bệnh cư hội ở người nhiễm HIV cũng làm giảm tỷ lệ bệnh lao một cách gián tiếp. Do đó, nghiên cứu các đặc điểm lâm sàng và sinh học ớ bệnh nhân lao/HIV, góp phần chẩn đoán, theo dõi và diều trị lao ớ bệnh nhân dồng nhiễm lao/HIV ở nước ta có thể cải thiện chất lượng sống cho họ và làm giảm nguy CƯ lây nhiễm lao trong cả cộng đồng. Kết quả này cũng có thể giúp chương trình phòng chống HIV/AIDS trong công tác phòng chống lây truyền HIV, lựa chọn phác đồ điều trị kháng virus phù hợp và áp dụng vacxin HIV trong tương lai. Vì vạy, mục tiêu nghiên cứu của luận án này là:

1. Nghiến cứu đặc điểm lăm sàng của bệnh nhàn lao/HIV tại thành phố HỒ Chí Minh.

2. Khảo sát một sổ đặc điểm sinh học (vi khuẩn học, miễn dịch học

• • • ‘ • / ••

và kiểu gen HIV-1) của bệnh nhân lao/HlV ở thành phô’ Hồ Chí Minh từ 1994-2000.

MỤC LỤC
Trang phụ bìa Trang
Lòi cam đoan Mục lục
Danh mục các chữ viết tắt
Danh mục các bảng
Danh mục các hình vẽ và đồ thị
ĐẶT VÂN ĐỂ 1
MỤC TIÊU NGHIÊN cứu 3
Chương 1: TỔNG QUAN 4
1.1. HIV và hội chứng suy giảm miẻn dịch mác phải ư nguừi 4
1.1.1. Các giai đoạn tiến triển bệnh của nhiễm HIV/AIDS 5
ỉ. 1.2. Đáp ứng miỗn dịch trong nhiễm HIV-1 7
1.2. Sự đổng nhiễm lao và HIV-1 12
1.2.1. Vài nét về đổng nhiễm lao VÌ1 HIV 12
1.2.2. Lý do làm đồng nhiễm lao/HIV gia tăng 13
1.3. Đặc điểm làm sàng cua bệnh lao ở người HIV(+) 14
1.3.1. Tính chất chung về đặc điểm lâm sàng của bệnh lao
ở người nhiễm HIV-1 14
1.3.2. Chẩn đoán lao ờ người nhiễm HIV-1 15
1.3.3. Vấn đề lao kháng thuốc và kháng đa thuốc 16
1.3.4. Điẻu trị lao ờ bônh nhân nhiễm HIV-] 17
1.4. Đáp ứng miễn dịch trong lao và sụ phát triển bệnh lao
ở người H1V(+) 18
1.4.1. Đáp ứng miễn dịch chống mycobacteria 19
1.4.2. Sự phát triển bộnh lao ở người nhiễm HIV-1 24
1.5. Genotype HIV-1 và một sỏ kỹ thuật xác định genotype HIV-1 27
1.5.1. Cấu true HIv-l 28
1.5.2. Một số đặc điểm genolype của HI V -1 31
1.5.3. Một số kỹ thuật xác định genotype IIIV-1 34
1.6. Tóm tát phần tổng quan 37
Chương 2: Đối TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 39
2.1. Đối tượng nghiên cứu 39
2.1.1. Đối tượng chung 39
2.1.2. Tiêu chuẩn chon bênh nhân 39
• •
2.1.3. Tiêu chuẩn chẩn đoán 40
2.2. Phương pháp nghiên cứu 42
2.2.1 Thu thập mầu bệnh phẩm 42
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu vể lâm sàng và cận lâm sàng 42
2.2.3 Nhận định kết quả diều trị lao 44
2.2.4. Kỹ thuật PCR xác định genotype HIV-I 46
2.2.5 Kỹ thuật sequencing xác định genotype HIV-1 52
2.3. Xử lý kết quả nghiên cứu 59
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 60
3.1. Đặc điểm lâm sàng của bệnh nhân lao/HIV(+) 60
3.1.1 Tuổi và giới của các nhỏm bệnh nhân 60
3.1.2 Một số đặc điểm của bệnh lao ở người HIV(+) 60
3.1.3 Triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân lao/HIV 63
3.1.4 Đặc điểm X quang phổi của BN lao phổi HIV(+) 66
3.1.5 Nhận xét về kết quả diều trị lao và tiên lượng bệnh 69
3.2. Một sò đặc điểm sinh học cúa bệnh nhân lao/HI V(+) 72
3.2.1. Đặc điểm vi khuẩn học của bệnh nhân ỉao phổi FIỈV(+) 72
3.2.1.1 Kết quá soi AFB trực tiếp trong đờm 72
3.2.1.2 Đặc điểm kháng thuốc của vi khuẩn lao 73
3.2.2. Một SỐ đặc diem mien dịch tè bào cùa bệnh nhàn lao/HIV 74
3.2.2.1 Phản ứng Mantoux 74
3.2.2.2 SỐ lượng hạch cầu và lympho máu ngoại vi của BN lao/HIV 75
3.2.2.3 Số lượng TCD4 ở nhỏm nglìiỏn cứu và nhóm chứng 77
3.2.2.4 SỐ lượng TCD8 và tỷ lệ TCD4/TCD8 ớ các nhóm nghiên cứu 80
3.2.3 Một số dặc điểm genotype HỈV-Ỉ ở TP HCM 83
3.2.3.1. Các đối tượng bệnh nhAn nhiễm IỈIV-1 83
3.2.3.2. Đặc điổm genotype HIV-ỉ ở bệnh nhân lao/HI V 84
3.2.3.3 Đặc diểm genotype HIV -1 ở bệnh nhân theo từng năm S4
3.2.3.4. Sự phân bố subtype HIV-1 ớ các nhóm bệnh nhân X7
3.2.3.5 Phân bố HIV-1 subtype B iheo thời gian 87
3.2.3.6 Phân lích các sequence HI V-1 irong hộ phát triển chủng loài 88
3.2.3.7 Tính đa dạng của các chúng HI V-1 sublype E ớ TP I lồ Chí Minh 89
Chương 4: BÀN LUẬN 93
KẾT LUẬN 118
TÀI LIỆU THAM KHÁO 120
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUậN ÁN PHỤ LỤC

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/