Nhận xét kết quả cắt dịch kính trong điều trị bong võng mạc ngoại khoa

Tên bài báo:Nhận xét kết quả cắt dịch kính trong điều trị bong võng mạc ngoại khoa Tác giả:    Đỗ Như Hơn Tên tạp chí:    Y học Việt Nam Năm xuất bản:    1996    Số:   … Continue reading Nhận xét kết quả cắt dịch kính trong điều trị bong võng mạc ngoại khoa