Những vấn đề cần quan tâm về tổ chức chỉ đạo khi tẩm màn bằng permethrin trên diện rộng

Tên bài báo:Những vấn đề cần quan tâm về tổ chức chỉ đạo khi tẩm màn bằng permethrin trên diện rộng Tác giả:    Ðặng Văn Thích Tên tạp chí:    Phòng chống bệnh sốt rét … Continue reading Những vấn đề cần quan tâm về tổ chức chỉ đạo khi tẩm màn bằng permethrin trên diện rộng