Ứng dụng điện cơ trong chẩn đoán hội chứng ống cổ tay tại Bệnh viện quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016-2017

Ứng dụng điện cơ trong chẩn đoán hội chứng ống cổ tay tại Bệnh viện quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016-2017.Đặt vấn đề: Hội chứng ống cổ tay là một … Continue reading Ứng dụng điện cơ trong chẩn đoán hội chứng ống cổ tay tại Bệnh viện quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016-2017