Nghiên cứu giải phẫu mạch máu vạt bẹn và đối chiếu với ứng dụng trong phẫu thuật tạo hình

Luận án Nghiên cứu giải phẫu mạch máu vạt bẹn và đối chiếu với ứng dụng trong phẫu thuật tạo hình.Vạt bẹn (Groin flap) là một vạt to chức nằm ở vùng bẹn. Vạt có nguồn cấp máu từ động mạch mũ chậu nông và động mạch thượng vị nông là hai mạch máu tiêu biếu cho vùng này.
Vạt bẹn dựa trên hệ thống động tĩnh mạch mũ chậu nông được Mc Gregor và Jackson mô tả năm 1972 [1],[2]. Daniel và Taylor năm 1973 đã thực hiện thành công chuyến một vạt da bẹn tự do che phủ khuyết hổng ở cẳng chân và vạt bẹn đã trở thành một trong những vạt tự do đầu tiên [3]. Đến năm 1975, qua rất nhiều các công trình nghiên cứu giải phẫu và ứng dụng các tác giả Taylor và Harii đều khẳng định quan điếm cho rằng vạt bẹn có 2 động mạch: động mạch mũ chậu nông và động mạch thượng vị nông cấp máu và cần phải lựa chọn động mạch nào lớn hơn đế nối mạch vi phẫu [4],[5].

MÃ TÀI LIỆU

CAOHOC.2018.00154

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Vạt động mạch thượng vị nông là vạt da vùng bụng dưới có cuống mạch là bó mạch thượng vị nông. Vạt đã được sử dụng từ năm 1862 cùng với các vạt da bụng khác theo kiếu vạt ngẫu nhiên. Đến năm 1976, vạt động mạch thượng vị nông chính thức ra đời với công bố nghiên cứu của tác giả Boeck là loại vạt mẫu trục. Năm 1991, tác giả Grotting người Mỹ đã lần đầu tiên sử dụng vạt động mạch thượng vị nông tự do đế tái tạo vú [6]. Nhưng sau đó vạt ít được quan tâm sử dụng do sự lo ngại về tính không hằng định giải phẫu của cuống mạch.
Vùng bẹn là nơi cung cấp chất liệu vạt có nhiều ưu thế do nguồn chất liệu dồi dào và phù hợp với nhiều nơi nhận trên cơ thế, lại gây tổn thương rất ít tại nơi lấy vạt. Vạt có ưu điếm về chất liệu phong phú, nơi cho vạt được giấu kín, vùng lấy vạt được khâu da trực tiếp, kỹ thuật đơn giản và đặc biệt là ưu thế của nó về kết quả thẩm mỹ tại cả nơi nhận vạt và nơi cho vạt với tổn thương nơi lấy vạt ở mức thấp nhất [7].
Theo các y văn trên thế giới và trong nước, động mạch mũ chậu nông và động mạch thượng vị nông đã được mô tả khá kỹ song chủ yếu tập trung vào mô tả nguyên ủy, định hướng, liệt kê nhánh bên, nhánh tận và chi phối. Hơn nữa, vấn đề mối tương quan giữa hệ mạch mũ chậu nông và thượng vị nông cấp máu cho vạt bẹn vẫn còn nhiều ý kiến trái ngược chưa được giải thích thỏa đáng.
Ở Việt Nam, có rất nhiều tác giả nghiên cứu đặc điểm giải phẫu vạt vùng bẹn: như Nguyễn Huy Phan nghiên cứu vạt da bẹn năm 1979 [8], nghiên cứu của Nguyễn Văn Huy năm 1999 [9], Nguyễn Tài Sơn năm 2005 [10], Trần Thiết Sơn năm 2009 [11], và gần đây nhất là nghiên cứu của Trần Văn Dương về ứng dụng vạt bẹn tự do trong điều trị khuyết hống mô mềm [12],[13] … Những kết quả nghiên cứu trên đã giải thích về giải phẫu và ứng dụng vạt bẹn trong phẫu thuật tạo hình. Tuy nhiên các nghiên cứu đều chỉ tập trung vào các mạch mũ chậu nông, các khía cạnh liên quan đến các mạch thượng vị nông chưa được làm rõ.
Hiện nay ở Việt Nam chưa thấy có báo cáo nào về vai trò của động mạch thượng vị nông trong việc tăng khả năng cấp máu để mở rộng vạt bẹn cũng như về sự lựa chọn động mạch thượng vị nông làm cuống mạch của vạt bẹn. Trước thực tế trên, chúng tôi nhận thấy việc nghiên cứu và ứng dụng mạch thượng vị nông nhằm mở rộng áp dụng vạt bẹn một cách có hiệu quả để phẫu thuật tạo hình điều trị những khuyết phần mềm là một nhu cầu thực tiễn, mang tính thời sự và có ý nghĩa khoa học. Xuất phát từ thực tế trên, chúng tôi thực hiện nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu giải phẫu mạch máu vạt bẹn và đối chiếu với ứng dụng trong phẫu thuật tạo hình’” nhằm 2 mục tiêu sau:
1. Khảo sát giải phẫu mạch máu vạt bẹn trên người Việt trưởng thành.
2. Đối chiếu giải phẫu vạt bẹn với ứng dụng trong phẫu thuật tạo hình.
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ
LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
1. Nguyễn Đức Thành, Trần Thiết Sơn, Nguyễn Văn Huy (2018), “Tìm hiểu mối liên quan đặc điểm giải phẫu giữa động mạch mũ chậu nông và thượng vị nông ở vạt bẹn người Việt trưởng thành”, Tạp chí Y học thực hành, tháng 1/2018, tr 7 – 9.
2. Nguyễn Đức Thành, Trần Thiết Sơn, Nguyễn Văn Huy (2018), “Nghiên cứu dựng hình mạch máu vạt bẹn bằng chụp mạch CT SCANER”, Tạp chí Y học thực hành, tháng 1/2018, tr 45 – 46.
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Mc Gregor IA, Jackson IT (1972). “The groin flap”. Br J Plast Surg. 1972; 25: 3-16.
2. McGregor IA, Morgan G. (1973), “Axial and random pattern flaps”. Br J Plast Surg. 1973 Jul; 26(3): 202-13.
3. Daniel RK, Taylor GI. (1973), “Distant transfer of an island flap by microvascular anastomoses”. Plast Reconstr Surg. 1973; 52: 111-7.
4. Harii K, Omori K, Torii S, Murakami F, Kasai Y (1975). “Free groin skin flaps”. Br JPlast Surg.; 28: 225-37.
5. Taylor G.I Daniel R.K (1975), “The anatomy of several free flap donor sites”. Br J Plast Surg, 1975, 56(3), 243-253.
6. Gagnon, A.R. and P.N. Blondeel (2006), Deep and Superficial Interior Epigastric Artery Perforator Flaps. Cirugía Plastica Ibero – Latinoamericana, 32(7-13).
7. Nguyễn Huy Phan, Nguyễn Bắc Hùng, Nguyễn Ngọc Liêm (1993), “Các vạt ghép tự do bằng kỹ thuật vi phẫu trong điều trị các ton thương khuyết chi dưới do chấn thương”. Phẫu thuật tạo hình, Tổng hội y học Việt Nam, 1, tr. 31-35.
8. Nguyễn Huy Phan, Nguyễn Huy Thọ, Nguyễn Văn Tảo (1979). “Vạt da bẹn – Chất liệu ghép tự do với kỹ thuật vi phẫu nối mạch nuôi dưỡng”. Nội san Y học quân sự số 25, 9;10/1979 tr: 35-39.
9. Nguyễn Văn Huy (1999), “Nghiên cứu giải phẫu vạt căng mạc đùi và các vạt bẹn ”. Luận án Tiến sĩ khoa học Y dược, Đại học Y khoa Hà Nội.
10. Nguyễn Tài Sơn (2005), “Vạt da cân bẹn trong tạo hình khuyết hổng phần mềm vùng hàm mặt”. Tạp chí Y học Việt Nam, Số 6, 8.
11. Trần Thiết Sơn, Nguyễn Thị Minh Tâm (2009), “Phẫu thuật tạo hình âm đạo bằng các vạt có cuống ở phụ nữ Việt nam”, Y học TP. Hồ Chí Minh Vol. 13 – Supplement of No 2 – 2009: 24 – 28.
12. Trần Văn Dương, Trần Nguyễn Trinh Hạnh, Huỳnh Minh Triều, Trần Phước Bình, Trương Nguyễn khánh Hưng (2012), “Đánh giá kết quả điều trị khuyết hong mô mềm vùng cẳng bàn chân bằng vạt da bẹn vi phẫu tại bệnh viện Chợ Rẫy”, Thời sự y khoa, Bệnh viện Chợ Rẫy.
13. Trần Văn Dương (2016). “Nghiên cứu giải phẫu và ứng dụng vạt bẹn dạng tự do trong điều trị khuyết hổng mô mềm ở chi thể ”, Luận án Tiến sĩ Y học, Viện nghiên cứu khoa học y dược lâm sàng 108.
14. Bộ môn Giải Phẫu, Học viện Quân y (1994), Giải phẫu học ngực-bụng. NXB Quân đội Nhân dân.
15. Frank H. Netter, F., (2004), Atlas giải phẫu người. (Bản tiếng Việt, người dịch: Nguyễn Quang Quyền, Phạm Đăng Diệu), NXB Y học.
16. Nguyễn Quang Quyền, N.Q. (2004), Bài giảng Giải phẫu học. Đại học Y Dược Tp.HCM: NXB Y học.
17. Manktelow RT. (1986), Microvascular Reconstruction: Groin flap, Toronto Library of Congress Cataloging, 1986. pp. 1-13.
18. Strauch B, Yu H L (2006), Atlas of Microvascular Surgery. New York – Stuttgart: Thieme.
19. Webster MHC, Soutar DS (1993). Practical guide to free tissue transfer.
Butterworths, 72 – 93.
20. Nguyễn Văn Huy (2006). “Phạm vi cấp máu của các ĐMMCN, sâu và động mạch cơ căng mạc đùi”, Tạp chí Nghiên cứu Y học, 42(3).
21. Katai K, Kido M, Numaguchi Y. (1979), “Angiography of the iliofemoral arteriovenous system supplying free groin flaps and free hypogastric flaps”, Plast Reconstr Surg. 1979 May; 63(5): 671-9.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/