Đánh giá thực trạng ứng dụng phần mềm NETCONN trong quản lý Bệnh viện

Luận văn chuyên khoa 2 Đánh giá thực trạng ứng dụng phần mềm NETCONN trong quản lý Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Trà Vinh, năm 2017.Trong những năm qua, Đảng, Chính phủ luôn quan tâm, coi trọng phát triển ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đặc biệt là ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước. Nhiều văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, tạo hành lang pháp lý cho việc thúc đẩy ứng dụng CNTT. CNTT được coi là một công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức phát triển mới và bảo vệ Tổ quốc; là động lực quan trọng phát triển kinh tế tri thức, xã hội thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế; góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm phát triển nhanh và bền vững đất nước… Việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng CNTT trên tất cả các lĩnh vực đã góp phần tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và quản trị doanh nghiệp [1].

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2022.00724

Giá :

Liên Hệ

0927.007.596


Hiện nay, việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý bệnh viện đã trở thành một yêu cầu cấp bách nhằm nâng cao chất lượng của công tác quản lý bệnh viện, góp phần thúc đẩy bệnh viện phát triển toàn diện, từng bước đáp ứng yêu cầu về khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Việc ứng dụng CNTT đã giúp bệnh viện quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, giúp kiểm soát sử dụng thuốc hợp lý an toàn, chống thất thu viện phí, công khai minh bạch tài chính về chi phí sử dụng dịch vụ của người bệnh,…
Các phần mềm quản lý tổng thể hoạt động bệnh viện đã được hình thành và đưa vào sử dụng thực tế; trong đó, có các phân hệ quản lý bệnh nhân từ đầu vào đến đầu ra, có các phân hệ quản lý bệnh viện toàn diện, bao gồm: quản lý nhân sự, quản lý tài sản, quản lý tài chính, quản lý hành chính,… Những hệ thống này trước đây còn rời rạc, nay đã được xây dựng trên một hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thống nhất.
Phần mềm NETCONN đã được Bệnh viện Y học cổ truyền ( YH CT ) TPHCM sử dụng từ trước năm 2010, trong quá trình vận hành vừa khắc phục sửa lỗi, vừa nâng cấp đến nay các phân hệ quản lý đã ổn định và sử dụng tốt. Ưu điểm của phần mềm NETCONN trong quản lý hoạt động Bệnh viện YHCT, đó là việc quản lý vị thuốc YHCT (dược liệu dạng phiến được Bác sĩ chỉ định kê đơn, hốt thuốc theo toa, tính bằng thang thuốc): khi nhập kho tính bằng kí lô gam (kg) và khi hốt thuốc theo đơn tính bằng gam (g),… rất nhọc nhằn,… [2]
Thực hiện chủ trương của Bộ Y tế về Đề án cử cán bộ chuyên môn chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các Bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (gọi tắt là Đề án 1816) [3]. Nhờ vậy, tháng 01/2015, Bệnh viện YDCT Trà Vinh được Bệnh viện YHCT TPHCM chuyển giao phần mềm tổng thể quản lý bệnh viện (Phần mềm NETCONN viết tắt của NETwork CONNect) và triển khai ứng dụng cho đến nay;
Trong quá trình triển khai ứng dụng phần mềm NETCONN tại Bệnh viện YDCT Trà Vinh, đã phát sinh một số khó khăn như: Còn một số bộ phận chưa có máy vi tính hoặc đã có nhưng xuống cấp (khoa Cận lâm sàng, khu vực thực hiện dịch vụ kỹ thuật ngoại trú, nội trú, quầy thuốc bệnh viện); khả năng tiếp thu, sử dụng phần mềm NETCONN của NVYT còn hạn chế; sự phối hợp giữa các khoa/phòng thiếu đồng bộ, chưa rõ ràng; yêu cầu kết xuất dữ liệu đầu ra thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thường hay thay đổi; kết nối trực tuyến, liên thông dữ liệu KCB BHYT chưa kịp thời;…[4].
Vậy, thực trạng ứng dụng phần mềm NETCONN trong quản lý Bệnh viện YDCT tỉnh Trà Vinh hiện nay ra sao? Những yếu tố nào ảnh hưởng đến việc ứng dụng phần mềm NETCONN tại Bệnh viện? Nguyên nhân và giải pháp khắc phục một số yếu tố ảnh hưởng đó là gì?
Với lý do nêu trên, chúng tôi tiến hành đề tài “Đánh giá thực trạng ứng dụng phần mềm NETCONN trong quản lý Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Trà Vinh, năm 2017”. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp Giám đốc bệnh viện xây dựng chiến lược phát triển, ứng dụng phần mềm NETCONN đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác Quản lý bệnh viện.
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1. Mô tả thực trạng ứng dụng phần mềm NETCONN trong quản lý Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Trà Vinh, năm 2017.
2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng trong việc ứng dụng phần mềm NETCONN tại Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Trà Vinh

MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN………………………………………………………………………………………………………….i
MỤC LỤC ……………………………………………………………………………………………………………..ii
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ………………………………………………………………………..iv
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU………………………………………………………………………………v
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU………………………………………………………………………………………vi
ĐẶT VẤN ĐỀ ………………………………………………………………………………………………………..1
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ……………………………………………………………………………………..3
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU…………………………………………………………………………4
1.1. Khái niệm bệnh viện và nhiệm vụ chung của bệnh viện: ………………………………………..4
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Bệnh viện YHCT tuyến tỉnh: …………………………………………4
1.3. Khái niệm về công nghệ thông tin và công nghệ thông tin y tế ……………………………….6
1.4. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện ……………………………………….10
1.5. Giới thiệu phần mềm NETCONN ……………………………………………………………………..17
1.6. Thực trạng ứng dụng PM NETCONN tại Bệnh viện YDCT tỉnh Trà Vinh……………..23
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………………………………25
2.1. Đối tượng nghiên cứu ………………………………………………………………………………………25
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu ……………………………………………………………………..25
2.3. Thiết kế nghiên cứu: ………………………………………………………………………………………..25
2.4. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu ……………………………………………………………………25
2.5. Phương pháp thu thập số liệu: …………………………………………………………………………..26
2.6. Biến số nghiên cứu (Phụ lục 6: 6.1, 6.2, 6.3, 6.4)………………………………………………27
2.7. Các khái niệm, thước đo, tiêu chuẩn đánh giá……………………………………………………..27
2.8. Phương pháp phân tích số liệu…………………………………………………………………………..28
2.9. Vấn đề đạo đức của nghiên cứu…………………………………………………………………………28
2.10. Hạn chế của nghiên cứu, sai số và biện pháp khắc phục ……………………………………..29
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU……………………………………………………………………..30
3.1. Mô tả thực trạng ứng dụng phần mềm NETCONN tại bệnh viện …………………………..30
3.1.1. Nhóm thông tin đánh giá về các yếu tố kỹ thuật ……………………………………………….30
3.1.2. Nhóm thông tin đánh giá về các yếu tố tổ chức…………………………………………………39
3.1.3. Nhóm thông tin đánh giá về các yếu tố người sử dụng phần mềm……………………….42
3.2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng trong việc ứng dụng phần mềm……………………….47
Chương 4: BÀN LUẬN………………………………………………………………………………………….53
4.1. Mô tả thực trạng ứng dụng phần mềm NETCONN tại bệnh viện …………………………..53
4.2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng trong việc ứng dụng phần mềm……………………….59
KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………………………………..63
1. Mô tả thực trạng ứng dụng phần mềm NETCONN tại bệnh viện ……………………………..63
2. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng trong việc ứng dụng phần mềm………………………….63
KHUYẾN NGHỊ……………………………………………………………………………………………………65
Phụ lục 1. KHUNG LÝ THUYẾT……………………………………………………………………………69
Phụ lục 2. PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN_ỨNG DỤNG CNTT …………………………….70
Phụ lục 3. PHIẾU KHẢO SÁT ĐÁNH GIÁ TỪ NGƯỜI SỬ DỤNG ………………………….75
Phụ lục 4. BẢNG KIỂM CÁC TIÊU CHÍ PHẦN MỀM …………………………………………….82
Phụ lục 5. PHIẾU PHỎNG VẤN SÂU …………………………………………………………………….90
Phụ lục 6. BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU………………………………………………………………………..9

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
Bảng 3.1. Thực trạng hoạt động của máy vi tính tại Bệnh viện YDCT (n = 43)……30
Bảng 3.2. Mạng máy vi tính tại Bệnh viện YDCT (n = 43) ……………………………….31
Biểu đồ 1. Đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị CNTT tại bệnh viện (n = 43) ……………31
Bảng 3.3. Các phân hệ phần mềm quản lý bệnh viện ………………………………………..32
Bảng 3.4. Đánh giá phân hệ phần mềm quản lý khoa khám bệnh……………………….32
Bảng 3.5. Đánh giá phân hệ phần mềm quản lý người bệnh nội trú…………………….34
Bảng 3.6. Đánh giá phân hệ phần mềm quản lý Dược ………………………………………34
Bảng 3.7. Đánh giá phân hệ phần mềm quản lý thanh toán viện phí và BHYT…….35
Bảng 3.8. Đánh giá phân hệ phần mềm quản lý nhân sự……………………………………36
Bảng 3.9. Chuẩn các danh mục theo quy định của Bộ Y tế………………………………..38
Bảng 3.10. Tổ chức CNTT…………………………………………………………………………….40
Bảng 3.11. Thông tin chung về đào tạo CNTT…………………………………………………40
Bảng 3.12. Tổng hợp kinh phí đầu tư CNTT……………………………………………………41
Bảng 3.13. Phân hệ phần mềm quản lý khoa khám bệnh …………………………………..42
Bảng 3.14. Phân hệ phần mềm quản lý người bệnh nội trú………………………………..44
Bảng 3.15. Phân hệ phần mềm quản lý Dược…………………………………………………..45
Bảng 3.16. Phân hệ Quản lý thanh toán viện phí và BHYT ……………………………….46
Bảng 3.17. Phân hệ phần mềm quản lý nhân sự ……………………………………………….46
Bảng 3.18. Thông tin chung về nguồn nhân lực bệnh viện (n = 43) ……………………47
Bảng 3.19. Mức độ sử dụng máy vi tính của NVYT tại bệnh viện (n= 43) ………….48
Bảng 3.20. Đánh giá từ NVYT, người sử dụng trực tiếp phần mềm……………………4

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/