Lưu trữ và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử tại bệnh viện công tuyến Trung Ương (hạng I đặc biệt) tại Hà Nội

Lưu trữ và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử tại bệnh viện công tuyến Trung Ương (hạng I đặc biệt) tại Hà Nội.Bệnh viện là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh. Hàng năm, trong quá trình hoạt động của mình, bệnh viện đã sản sinh ra một khối lượng rất lớn các loại Hồ sơ bệnh án. Điều 59 luật khám chữa bệnh năm 2009 có ghi Hồ sơ bệnh án là “tài liệu ghi chép tình hình bệnh tật và các chế độ điều trị, có ý nghĩa quan trọng trong quản lý người bệnh, nghiên cứu khoa học, chứng từ tài chính và pháp y”. Hồ sơ bệnh án được xem như một công cụ hữu hiệu để quản lý bệnh nhân trong bệnh viện, theo dõi sự tiến triển của người bệnh trong việc thực hiện các biện pháp điều trị bệnh nhân tại các bệnh viện hiện nay. Ví dụ như bác sĩ mổ sai, điều trị sai… người bệnh có thể kiện tới cơ quan pháp luật với bằng chứng là hồ sơ bệnh án. Vì thế hồ sơ bệnh án có ý nghĩa rất lớn.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2020.00008

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Hồ sơ bệnh án là một loại tài liệu lưu trữ đặc biệt cả về cấu tạo và ý nghĩa mang lại nhiều lợi ích cho nhiều người dân cũng như các cơ quan chức năng. Đặc biệt là hồ sơ bệnh án điện tử là một khái niệm mới tại Việt Nam, do đó còn nhiều tranh cãi xung quanh việc sử dụng bệnh án điện tử để thay thế bệnh án truyền thống. Hiện tại các bệnh viện hầu như đã được tin học hóa việc thủ tục giấy tờ và các khâu khám chữa bệnh cũng như sử dụng hồ sơ bệnh án nhưng để đưa vào lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử và dần thay thế hồ sơ bệnh án giấy mới chỉ có một số bệnh viện như Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức, Việt Xô, bệnh viện 108…. và một số cơ sở tư nhân đã và đang áp dụng thí điểm. Nếu vấn đề này được nghiên cứu sẽ giúp bổ sung và hoàn chỉnh về mặt lý luận đối với công tác lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử.
Ngoài ra, tôi đang làm lưu trữ điện tử ở Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và dịch vụ tin học A-Z thì kiến thức đó sẽ giúp tôi học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn của mình.10 Trên đây là những lý do cơ bản để tôi quyết định chọn đề tài: “Lưu trữ và quản lý hồ sơ bệnh án điện tử tại bệnh viện công tuyến Trung Ương (hạng I đặc biệt) tại Hà Nội
2.Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu thực trạng công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử ở các bênh viện tuyến trung ương (hạng I đặc biệt) tại Hà Nội hướng tới các mục tiêu sau:
Mô tả và phân tích được các đặc điểm và ý nghĩa của hồ sơ bệnh án và hồ sơ bệnh án điện tử ở các bệnh viện công tuyến TW (hạng I đặc biệt) tại Hà Nội.
Mô tả và phân tích thực trạng quản lý hồ sơ bệnh án điệ n tử tại các bệnh viện công tuyến TW (hạng I đặc biệt) tại Hà Nội, trình bày các kết quả, hạn chế và nguyên nhân. Trên cơ sở kết quả phân tích những hạn chế và nguyên nhân của việc
quản lý hồ sơ bệnh án điện tử hiện nay ở các bệnh viện đã đề ra các giải pháp tổ chức lưu trữ và quản lý hiệu quả hồ sơ bệnh án điện tử ở các bệnh viện công tuyến TW (hạng I đặc biệt) tại Hà Nội
3.Mục đích nghiên cứu
Tôi nghiên cứu đề tài này với mục đích bước đầu tìm hiểu về hồ sơ bệnh án điện tử ở một số bệnh viện công tuyến Trung ương (hạng I đặc biệt) để mọi người có thêm một nguồn tư liệu tham khảo.
Ngoài ra đối với cá nhân tôi được học hỏi thêm kiến thức về y tế, lưu trữ và công nghệ thông tin để phục vụ cho cuộc sống và công việc của tôi

MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU 9
CHƢƠNG 1: KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, Ý NGHĨA CỦA HỒ SƠ BỆNH
ÁN VÀ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ
15
1.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM, Ý NGHĨA CỦA HỒ SƠ BỆNH ÁN 15
1.1.1 Khái niệm 15
1.1.2. Đặc điểm của hồ sơ bệnh án bằng giấy 17
1.1.3. Ý nghĩa của hồ sơ bệnh án 23
1.2. HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ 25
1.2.1. Sự ra đời của hồ sơ bệnh án điện tử và tác dụng
của nó
25
1.2.2. Các thuộc tính của hồ sơ bệnh án điện tử 29
1.2.3. Công nghệ trong hồ sơ bệnh án điện tử 40
CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG LƢU TRỮ VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH
ÁN ĐIỆN TỬ Ở BỆNH VIỆN CÔNG TUYẾN TRUNG ƢƠNG (HẠNG 1
ĐẶC BIỆT) TẠI HÀ NỘI
61
2.1. TỔ CHỨC CÁN BỘ LƢU TRỮ ĐIỆN TỬ Ở BỆNH VIỆN
CÔNG TUYẾN TRUNG ƢƠNG (HẠNG 1 ĐẶC BIỆT) TẠI HÀ NỘI
61
2.2. THU THẬP, TỔ CHỨC VÀ BẢO QUẢN HỒ SƠ BỆNH ÁN
ĐIỆN TỬ Ở BỆNH VIỆN CÔNG TUYẾN TRUNG ƢƠNG (HẠNG 1
ĐẶC BIỆT) TẠI HÀ NỘI
2.2.1. Cách thức tạo lập hồ sơ bệnh án điện tử
65
675
2.2.2. Tình hình thu thập hồ sơ bệnh án điện tử vào lưu
trữ
78
2.2.3. Xác định giá trị hồ sơ bệnh án điện tử 83
2.2.4.Phân loại và thống kê hồ sơ bệnh án điện tử 85
2.2.5. Xây dựng cơ sở dữ liệu tra cứu hồ sơ bệnh án
điện tử
94
2.2.6. Bảo quản hồ sơ bệnh án điện tử 101
2.3. QUẢN LÝ, TỔ CHỨC KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG HỒ SƠ
BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ Ở BỆNH VIỆN CÔNG TUYẾN TRUNG ƢƠNG
(HẠNG 1 ĐẶC BIỆT ) TẠI HÀ NỘI
111
2.3.1. Những quy định về tổ chức khai thác, sử dụng
hồ sơ bệnh án điện tử
112
2.3.2. Số lượng, thành phần độc giả khai thác sử dụng
hồ sơ bệnh án điện tử
119
2.3.3. Các hình thức khai thác sử dụng hồ sơ bệnh án
điện tử
121
2.3.4. Những kết quả đã đạt được trong việc khai thác,
sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử ở bệnh viện công tuyến Trung Ương
(hạng I đặc biệt ) tại Hà Nội
121
2.4. ƢU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA CÔNG TÁC LƢU TRỮ VÀ
QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ Ở BỆNH VIỆN CÔNG TUYẾN
TRUNG ƢƠNG (HẠNG I ĐẶC BIỆT) TẠI HÀ NỘI
124
2.4.1. Ưu điểm của công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ bệnh 1246
án điện tử và nguyên nhân
2.4.2.Hạn chế của công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ bệnh
án điện tử và nguyên nhân
136
CHƢƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP KIỆN TOÀN VÀ NÂNG CAO HIỆU
QUẢ LƢU TRỮ VÀ QUẢN LÝ HỒ SƠ BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ Ở BỆNH
VIỆN CÔNG TUYẾN TRUNG ƢƠNG (HẠNG I ĐẶC BIỆT) TẠI HÀ
NỘI
140
3.1. Những giải pháp để nâng cao nhận thức về giá trị
và các mục đích của việc khai thác sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử
140
3.2. Hoàn thiện hệ thống văn bản về tổ chức khai thác,
sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử
140
3.3. Đào tạo, sử dụng hợp lý cán bộ, viên chức làm
công tác lưu trữ
147
3.4. Tổ chức khoa học hồ sơ bệnh án điện tử 147
3.5. Đầu tư cơ sở vật chất về kỹ thuật và kinh phí cho
công tác tổ chức, khai thác sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử
148
3.6. Mở rộng các hình thức tổ chức khai thác, sử dụng
hồ sơ bệnh án điện tử
148
3.7. Hoàn thiện hệ thống phương tiện theo dõi, quản lý
việc khai thác sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử
148
3.8. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá kết quả công tác
tổ chức khai thác, sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử
148
KẾT LUẬN 1567
TÀI LIỆU THAM KHẢO 159
PHỤ LỤC 16

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/