ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẠO HÌNH BIẾN DẠNG MŨI BẰNG SỤN VÁCH NGĂN Ở BỆNH NHÂN SAU TẠO HÌNH KHE HỞ MÔI-VÒM MIỆNG MỘT BÊN

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TẠO HÌNH BIẾN DẠNG MŨI BẰNG SỤN VÁCH NGĂN Ở BỆNH NHÂN SAU TẠO HÌNH KHE HỞ MÔI-VÒM MIỆNG MỘT BÊN.Khe hở môi (KHM) và khe hờ vòm miệng (KHVM) là dị tật bẩm sinh thường gặp ở vung hàm mặt, gây ra những thay đổi ve cấu trúc giai phẫu, ảnh hưởng rất lớn đến chức năng và tham mỹ của khuôn mặt, tác động đến tâm lý của trẻ từ tuổi thơ đến tuổi trưởng thành. Theo các tác giả trong và ngoài nước đưa rạ tỷ lệ 1/750 trẻ sơ sinh bị di tật KHM và KHVM. Ở Việt Nam, Phạm Thanh Hải và cộng sự (2012) nhận thấy có 46,39% là KHM đớn thuan, 35,54% KHM kết hợp KHVMi 18,07% là KHVM đớn thuần.

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2019.00260

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Phau thuật tạo hình khe hở môi – vòm miệng nhằm phục hồi chức năng và thẩm mỹ là nhũ cầu cần thiết của bệnh nhân và gia đình. Đã có nhiều phương pháp phẫu thuật tạo hình khe hở môi – vòm miệng được đưa ra, hiện nay các phẫu thuật viên thường áp dụng hai phương pháp cùa Millard và Tennison trong tạo hình môi. Dite vào đó, nhiều tác giả đã đưa thực hỉện những bien đổi, cải tiến nhằm mang lại kết quà sau điều trị ở mức độ tốt nhất. Tuy nhiên, Millard qua theo dõi kết quả phẫu thuật tạo hình môi đã nhận thấy hầu hết bệnh nhân sau tạo hỉnh khe hở môi thì dầu cần đừợc theo dõi và sửa chữa kỳ hai. Cohen M cho rằng chưa có phương pháp tạo hình khe hở môi nào đạt được kết quả hoẳn chinh ngay tử lần phẫu thuật đầu tiên.
Bien dạng mũi của bệnh nhân khe hở môi ngày nay là một vãn đề thách thức cho các nhà phẫu thuật tạo hình hàm mặt. Biến dạng mũi 
tham gia vào sự bất thường ở tất cả các lớp bao gồm da, sụn, phần tiền đình, và xương nền. Ba nhân tố chính tham gia vào biến dạng mũi là sự thiếu hoặc lệch lạc các cãu trúc giài_phấú bẩm sinh, sẹo phẫu thuật trong nỗ lực phau thuật ở lần trước, và sự thay đổi do quá trình phát triển [1],

You may also like...