KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÔNG THỤY ANH, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2018

LUẬN VĂN THẠC SĨ Y HỌC KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA HỌC SINH TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÔNG THỤY ANH, TỈNH THÁI BÌNH NĂM 2018.Vị thành niên là giai đoạn chuyển tiếp từ trẻ em thành người trưởng thành. Vị thành niên có đặc điểm tâm sinh lý đặc thù như thích thử nghiệm, thích khám phá năng lực bản thân, năng động, sáng tạo. Với những đặc điểm này, tuổi vị thành niên liên tục đối mặt với những thách thức cũng như nguy cơ. Trong bối cảnh trên, vị thành niên cần được cung cấp thông tin chính xác và đúng đắn giúp các em hiểu quá trình phát triển bản thân, nguy cơ cho sức khỏe, điều kiện cần thiết để khỏe mạnh. Vị thành niên cần dịch vụ y tế dự phòng, điều trị và nâng cao sức khỏe mang tính toàn diện bao gồm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục [12].

MÃ TÀI LIỆU

CAOHOC.2023.00314

Giá :

 

Liên Hệ

0927.007.596


Chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) tuổi vị thành niên là một vấn đề thời sự đang rất được quan tâm ở nước ta. Bộ Y tế cũng đã đưa ra “Hướng dẫn quốc gia về các dịch vụ CSSKSS” năm 2016 cho lứa tuổi vị thành niên. Vị thành niên là người trong độ tuổi 10 – 19, được phân làm 3 giai đoạn: Vị thành niên sớm: từ 10-13 tuổi. Vị thành niên trung bình: từ 14-16 tuổi. Vị thành niên muộn: từ 17-19 tuổi [6].
Theo Quỹ dân số Liên Hợp Quốc, thì Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ nạo phá thai cao nhất thế giới. Các trường hợp nạo phá thai ở tuổi vị thành niên chiếm tới 20%số ca nạophá thai trên cả nước, trong đó có 5% em gái sinh con trước tuổi 18, 15% sinh con trước tuổi 20 [40].Lứa tuổi vị thành niên vẫn có tỷ lệ nhất định mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt là HIV/AIDS. Côngtácgiáo dục giới tínhvà chăm sóc sức khỏe sinh sản ở Việt Nam tuy đã được triển khai từ rất sớm nhưng vẫn còn nhiều bất cập do đây là một công việc phức tạp và tế nhị, không chỉ đòi hỏi quan tâm của ngành y tế mà còn của cả xã hội cùng phối hợp thực hiện.Nhiều thống kê cho thấy có sự gia tăng rõ rệt các vấn đề như mang thai sớm, mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, kể cả HIV/AIDS ở vị thành niên ở nhiều quốc gia trên thế giới và Việt Nam.2 Hiện naytrên địa bàn huyện Thái Thụy có 5 trường THPT, trong đó có 4 trườ ng công lâp̣ : THPT Đông Thụy Anh, THPT Tây Thụy Anh, THPT Thái Ninh, THPT Thái Phúc, 1 trườ ng dân lâp̣ là THPT Dân lâp̣ Diêm Điềnvà 1
Trung tâmgiáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên huyêṇ Thái Thuỵ . Các em học sinh theo học tại các trường này đều nằm trong lứa tuổi vị thànhniên. Cho đến nay tại các trường học nàyvẫn chưa có một nghiên cứu nào tìm hiểuvấn đề kiến thức, thái độ, thực hànhvề sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên của các em học sinh đang học tại các trường trung học phổ thông trên địa bàn của huyện nói chung và Trường THPT Đông Thụy Anh nói riêng.
Vấn đề đặt ra là kiến thức, thái độ, thực hành về sức khỏe sinh sản vị thành niên của các em học sinh tại các trường trung học phổ thông huyện Thái
Thụy như thế nào? Sự hiểu biết của các em về các bệnh lây truyền qua đường tình dục, các biện pháp tránh thai, thái độ về vấn đề quan hệ tình dục ra sao?
Nhu cầu của các em học sinh về thông tin, giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản vị thành niên như thế nào? Có những yếu tố nào liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành về sức khỏe sinh sản vị thành niên. Vì những lý do trên chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài này với mục tiêu sau:
1. Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên của học sinh Trường Trung học phổ thông Đông Thụy Anh, huyện
Thái Thụy, tỉnh Thái Bình năm 2018.
2. Xác định một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên của các đối tượng tại địa bàn nghiên cứu

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………….. 1
Chƣơng 1: TỔNG QUAN……………………………………………………………………. 3
1.1. Tuổi vị thành niên và sức khỏe sinh sản ………………………………………… 3
1.1.1. Một số khái niệm………………………………………………………………….. 3
1.1.2. Những đặc trưng cơ bản của tuổi vị thành niên………………………… 5
1.1.3. Các nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản……………………………….. 7
1.2. Kiến thức, thực hành và một số yếu tố liên quan của vị thành niên về
chăm sóc sức khỏe sinh sản. ………………………………………………………………. 9
1.2.1. Trên Thế giới……………………………………………………………………….. 9
1.2.2. Tại Việt Nam……………………………………………………………………… 15
Chƣơng 2:ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………….. 22
2.1. Địa bàn, đối tượng và thời gian nghiên cứu………………………………….. 22
2.1.1. Địa bàn nghiên cứu …………………………………………………………….. 22
2.1.2. Đối tượng nghiên cứu …………………………………………………………. 23
2.1.3. Thời gian nghiên cứu ………………………………………………………….. 23
2.2. Phương pháp nghiên cứu……………………………………………………………. 24
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu…………………………………………………………….. 24
2.2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu ………………………………………. 24
2.2.3. Phương pháp thu thập số liệu……………………………………………….. 27
2.2.4. Biến số, chỉ số nghiên cứu …………………………………………………… 28
2.2.5. Các biện pháp khống chế sai số ……………………………………………. 30
2.2.6. Phương pháp xử lý thông tin………………………………………………… 30
2.2.7. Đạo đức trong nghiên cứu……………………………………………………. 30Chƣơng 3:KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU………………………………………………… 31
3.1. Kiến thức, thái độ, thực hành của học sinh về sức khỏe sinh sản vị
thành niên ………………………………………………………………………………………. 31
3.1.1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu ……………………………. 31
3.1.2. Kiến thức của học sinh về sức khỏe sinh sản vị thành niên………. 32
3.1.3. Thái độ và thực hành về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên.. 45
3.2. Mối liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành về chăm sóc sức khỏe
sinh sản vị thành niên ở học sinh. ……………………………………………………… 50
Chƣơng 4:BÀN LUẬN………………………………………………………………………. 55
4.1. Kiến thức, thái độ, thực hành của học sinh về sức khỏe sinh sản vị
thành niên ………………………………………………………………………………………. 55
4.1.1. Một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu……………………………. 55
4.1.2. Kiến thức của học sinh về sức khỏe sinh sản vị thành niên………. 56
4.1.3. Thái độ, thực hành của học sinh về sức khỏe sinh sản vị thành niên …. 64
4.2. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành của học sinh
về chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên………………………………………. 67
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………. 74
KHUYẾN NGHỊ……………………………………………………………………………….. 76
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤCDANH MỤC BẢNG
Bảng 3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu ……………………31
Bảng 3.2. Đặc điểm hoàn cảnh sống của đối tượng nghiên cứu …………32
Bảng 3.3. Tỷ lệ học sinh biết về thời điểm dễ có thai nhất trong …………… 33
Bảng 3.4. Tỷ lệ học sinh biết các dấu hiệu của phụ nữ được cho là có thai …. 34
Bảng 3.5. Tỷ lệ học sinh biết về hậu quả khi làm mẹ quá trẻ………………… 35
Bảng 3.6. Tỷ lệ học sinh biết các cơ sở nạo phá thai an toàn ………………… 37
Bảng 3.7. Tỷ lệ học sinh biết về các biện pháp tránh thai …………………….. 38
Bảng 3.8. Quan điểm của học sinh về các biện pháp tránh thai phù hợp nhất
với vị thành niên ………………………………………………………………. 39
Bảng 3.9. Tỷ lệ học sinh biết về nơi cung cấp bao cao su…………………….. 40
Bảng 3.10. Tỷ lệ học sinh biết về các bệnh LTQĐTD …………………………… 41
Bảng 3.11. Tỷ lệ học sinh biết về các biểu hiện khi mắc các bệnh LTQĐTD .. 41
Bảng 3.12. Tỷ lệ học sinh biết về các biện pháp phòng tránh bệnh LTQĐTD . 42
Bảng 3.13. Tỷ lệ học sinh biết về đường lây truyền của HIV …………………. 43
Bảng 3.14. Tỷ lệ học sinh biết về cách phòng tránh lây nhiễm HIV………… 43
Bảng 3.15. Thái độ của học sinh khi nói chuyện/hỏi người thân bạn bè về
lĩnh vực SKSS VTN …………………………………………………………. 45
Bảng 3.16. Mức độ quan tâm đến chăm sóc SKSS VTN của học sinh…….. 45
Bảng 3.17. Thái độ của học sinh với truyền thông về SKSS trường học ….. 47
Bảng 3.18. Cách thức học sinh được tư vấn chăm sóc SKSS …………………. 48
Bảng 3.19. Tỷ lệ học sinh trong năm vừa qua đã đi khám bệnh liên quan tới
SKSS VTN ……………………………………………………………………… 48
Bảng 3.20. Các nguồn thông tin học sinh biết về chăm sóc SKSS VTN ….. 50
Bảng 3.21. Tỷ lệ học sinh được truyền thông chăm sóc SKSS tại trường … 51
Bảng 3.22. Các loại hình truyền thông mà học sinh mong muốn được ……. 51
Bảng 3.23. Các địa điểm thích hợp để khám chữa bệnh về SKSS VTN…… 52Bảng 3.24. Mối liên quan giữa việc nghe thông tin về SKSS nam giới theo
giới tính…………………………………………………………………………… 53
Bảng 3.25. Mối liên quan giữa việc ngại nói chuyện với người thân bạn bè
theo khu vực ……………………………………………………………………. 53
Bảng 3.26. Mối liên quan giữa thái độ với chăm sóc SKSS VTN theo giới 54
Bảng 3.27. Mối liên quan giữa việc được tư vấn về chăm sóc SKSS VTN
với giới tính …………………………………………………………………….. 54DANH MỤC BIỂU ĐỒ
Biểu đồ 3.1. Tỷ lệ đối tượng tham gia nghiên cứu theo khối học ……………… 31
Biểu đồ 3.2. Tỷ lệ học sinh biết về độ tuổi vị thành niên …………………………. 32
Biểu đồ 3.3. Tỷ lệ học sinh biết về hậu quả của nạo phá thai……………………. 36
Biểu đồ 3.4. Mức độ hiểu biết về chăm sóc sức khỏe VTN của học sinh …… 44
Biểu đồ 3.5. Tỷ lệ học sinh được truyền thông về SKSS qua môn học………. 46
Biểu đồ 3.6. Tỷ lệ học sinh được tư vấn truyền thông chăm sóc SKSS ……… 47
Biểu đồ 3.7. Địa điểm học sinh đi khám bệnh liên quan đến SKSS ………….. 49
Biểu đồ 3.8. Người đi cùng học sinh khi khám bệnh về SKSS ………………… 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/