Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Luận văn thạc sĩ kinh tế Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.Nguôn nhân lực – nguồn lực quý giá nhất, quan trọng nhất cua một địa phương, một ngành, là yểu tố quyết định sự phát triên cua dịa phương, ngành đó trong tương lại. Do đó, các địa phương, các ngành luôn tìm cách duy trì và phát triên nguồn nhân lực cũa mình.
Phát triên nguồn nhân lực phai được tiến hành một cách toàn diện, có kế hoạch, từ việc xác dịnh mục tiêu cần đạt dược, đến phát hiện, tạo nguồn, đào tạo, tuyên dụng, đài ngộ, quan lý, phát triên và tiếp tục đào tạo, bồi dường, quá trình này phải được tiến hành thường xuyên, liên tục. Đoi với ngành y tế, một ngành liên quan trực tiếp đên sức khóe, sinh mạng con người thì việc phát triên nguồn nhàn lực trong lình vực y tế cần phái dược tiến hành một cách hết sức khoa học, cân trọng, đòi hỏi nguồn nhân lực phài có trình độ chuyên môn cao, nhiệt huyết và phẩm chat đạo dức tot.
Thời gian qua, công tác phát triên nguồn nhân lực y tế cùa thành phố Đà Năng đã đạt được nhiều kết quà tích cực. Nguồn nhân lực y tể được cũng cố, phát ưiên, trình độ chuyên môn cùa đội ngù cán bộ y tế ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, phát triển nguỏn nhân lực y tế trên địa bàn còn một số bất cập: còn thiếu chuyên gia đầu ngành giói trên một số lình vực, so cán bộ y te công lập phục vụ trên số dân cao hơn bình quân cùa toàn quốc nhưng lại không cân đổi về cơ cấu; số lượng y, bác sì về công tác tại thành phố hang nãm không đii theo nhu câu, lại chi tập trung ờ một số dơn vị có chi so thu hút cao; Các đơn vị y tế cơ sở, hệ thông y tế dự phòng thiếu nhân lực trâm trọng.

MÃ TÀI LIỆU

CAOHOC.2023.00298

Giá :

 

Liên Hệ

0927.007.596


Đà Nằng là thành phố trực thuộc Trung ương, là thành phố động lực cùa miền Trung, nên ngành y tế thành phố không chì thực hiện nhiệm vụ khám chừa bệnh cho người dân trên dịa bàn, mà còn từ các địa phương khác đên như Quang Nam, Quang Ngài, Bình Định, các tinh Tây Nguyên… 
Do vậy, việc nghiên cứu tìm ra các giải pháp kha thi để phát triển nguồn nhân lực ngành y tế thành phố nham đáp ứng sự nghiệp chăm sóc sức khôe nhân dân trong nhừng năm đến là vấn đề hét sức cấp bách và cần thiết.
Xuất phát từ thực tế đó, tôi chọn đề tài “Phát triển nguồn nhân lực ngành y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” làm hướng nghiên cứu cho luận văn thạc sĩ cua mình.
2.    Mục tiêu nghiên cứu
–    Hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến việc phát triển nguồn nhàn lực.
–    Phân tích thực trạng nguồn nhân lực của ngành y tế thành phố Đà Năng trong thời gian qua.
–    Đề xuất một số giãi pháp để phát triển nguồn nhân lực ngành y tế thành phố Đà Năng trong thời gian đến.
3.    Đối tirọng và phạm vi nghiên cún
3.1.    Đồi tượng nghiên cứu
Là nhừng van đề lý luận và thực tiền liên quan đến việc phát triên nguồn nhân lực là đội ngù y, bác sì làm việc tại các cơ sờ y tế công lập trên dịa bàn thành pho Dà Nằng (nói cách khác là dê tài chi di sâu nghiên cứu một bộ phận nguồn nhân lực ngành y tế thuộc thành phố Đà Nằng, đó là đội ngù bác sì, diều dường, dược sì…, còn các bộ phận khác cùa nguồn nhàn lực như cán bộ quan lý, nhân viên phục vụ… đề tài không nghiên cứu).
3.2.    Phạm vi nghiên cứu
–    về nội dung: Đề tài chi tập trung nghiên cứu một số biện pháp để phát triển nguồn nhân lực là dội ngũ y, bác sì làm việc tại các cơ sờ y tế công lập.
–    về không gian: Đề tài nghiên cứu các nội dung về nguồn nhân lực y tế trẽn địa bàn thành phố Đà Năng.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/