Tagged: nang tuyến phổi bẩm sinh

Đặc điểm hình ảnh và giá trị cắt lớp vi tính của bất thường nang tuyến phổi bẩm sinh

Đặc điểm hình ảnh và giá trị cắt lớp vi tính của bất thường nang tuyến phổi bẩm sinh

Luận văn Đặc điểm hình ảnh và giá trị cắt lớp vi tính của bất thường nang tuyến phổi bẩm sinh.Nang tuyến phổi bẩm sinh (NTPBS) là một trong những dị tật dạng nang...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/