Thực trạng đảm bảo quy trình tiêm chủng an toàn trong buổi tiêm chủng và một số yếu tố liên quan tại các trạm y tế thành phố Hải Dương

Luận văn thạc sĩ y tế công cộng Thực trạng đảm bảo quy trình tiêm chủng an toàn trong buổi tiêm chủng và một số yếu tố liên quan tại các trạm y tế thành phố Hải Dương.Nghiên cứu nhằm đánh giá thực trạng quy trình tiêm chủng an toàn, kiến thức về quy trình tiêm chủng an toàn của cán bộ y tế xã/phường và một số yếu tố liên quan ảnh hưởng tới thực hiện quy trình tiêm chủng an toàn trong buổi tiêm chủng. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích, kết hợp với nghiên cứu định tính. Kết quả quan sát thực hành cho thấy: 71,4% trạm y tế xã/phường đạt quy định chung buổi tiêm chủng an toàn, 74,1% cán bộ y tế đạt yêu cầu thực hiện quy trình khám phân loại chỉ định tiêm chủng; 57,1% cán bộ y tế thực hiện quy trình tư vấn tiêm chủng đạt yêu cầu; 71,4% cán bộ y tế đạt thực hiện quy trình tiêm chủng an toàn; 66,7% đạt quy trình theo dõi phản ứng sau tiêm chủng. Kiến thức chung về quy trình tiêm chủng an toàn của cán bộ y tế đạt là (83,8%) trong đó; 95,2% cán bộ y tế đạt kiến thức về lịch tiêm chủng các loại vắc xin; 86,7% đạt kiến thức về bảo quản vắc xin trong dây chuyền lạnh; 99% cán bộ y tế có kiến thức về quy trình tiêm chủng an toàn. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng có một số yếu tố liên quan tới kiến thức tiêm chủng an toàn của cán bộ y tế như tuổi, trình độ chuyên môn, số lần tập huấn về tiêm chủng trong năm. Dựa trên kết quả của nghiên cứu chúng tôi đã đánh giá được kiến thức, thực hành của đội ngũ cán bộ y tế. Cơ sở, trang thiết bị tại trạm, những yếu tố ảnh hưởng tới quy trình tiêm chủng an toàn. Và từ đó đã đưa ra được một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Tiêm chủng mở rộng để chương trình của thành phố hoạt động có hiệu quả thiết thực hơn, nhằm hạn chế tới mức thấp nhất các tai biến có thể xảy ra, tạo niềm tin về chất lượng tiêm chủng phục vụ cho nhân dân được tốt hơn.

MÃ TÀI LIỆU

CAOHOC.2023.00269

Giá :

 

Liên Hệ

0927.007.596

Tiêm chủng mở rộng ở Việt Nam là một trong các dự án thuộc chƣơng trình mục tiêu Quốc gia về y tế. Mục đích của chƣơng trình TCMR là tạo miễn dịch chủ động cho trẻ em nhằm giảm tỷ lệ mắc và chết của một số bệnh truyền nhiễm phổ biến ở trẻ nhƣ Bạch hầu, Ho gà, Uốn ván sơ sinh..…. Hiện nay, đã có hơn 190 nƣớc triển khai chƣơng trình tiêm chủng mở rộng. Hàng năm, khoảng 85% trẻ em trên thế giới đƣợc tiêm chủng phòng các bệnh lao, bại liệt, bạch hầu, uốn ván, ho gà và sởi…[7]. Trong những năm qua, tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dƣới một tuổi đã góp phần làm thay đổi cơ cấu bệnh tật của trẻ em trên thế giới, nhiều bệnh truyền nhiễm đã đƣợc thanh toán, loại trừ hoặc giảm đáng kể số mắc, số chết nhƣ: Bệnh đậu mùa đã đƣợc thanh toán vào năm 1979, 2/3 số nƣớc đang phát triển đã loại trừ đƣợc bệnh uốn ván sơ sinh…[7].
Nhận thức rõ đƣợc tầm quan trọng của vắc xin và công tác TCMR. Năm 1985 ở Việt Nam chƣơng trình TCMR đƣợc triển khai trên quy mô toàn quốc, năm 1986 TCMR đƣợc coi là một trong những chƣơng trình y tế quốc gia ƣu tiên [22]. Từ năm 1993 đến nay, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dƣới 1 tuổi luôn đạt trên 90% đã góp phần thay đổi cơ cấu bệnh tật ở trẻ em Việt Nam. Số trẻ mắc và tử vong do các bệnh truyền nhiễm có vắc xin phòng bệnh đã giảm hàng chục đến hàng trăm lần. Việt Nam đã đạt đƣợc mục tiêu thanh toán bệnh Bại liệt vào năm 2000, loại trừ uốn ván sơ sinh vào năm 2005 và đang nỗ lực tiến tới loại trừ bệnh sởi [7]. Bên cạnh những thành tựu đã đạt đƣợc trong những năm qua chƣơng trình TCMR cũng phải đƣơng đầu với những thách thức mới. Việc duy trì tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở trẻ em đạt trên 90%, nâng cao chất lƣợng dịch vụ tiêm chủng đảm bảo gây miễn dịch cộng đồng cao là rất cần thiết và cũng rất khó khăn. Chỉ số này đạt đƣợc theo kế hoạch phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhƣ: Kiến thức, thực hành an toàn tiêm chủng của cán bộ y tế, chất lƣợng vắc xin, hệ thống bảo quản và vận chuyển vắc xin, quy trình tiêm chủng an toàn trong buổi tiêm chủng, theo dõi giám sát và ý thức tiêm chủng phòng bệnh cho con của các bà mẹ…[26]. Thực hành tiêm chủng không an toàn không những làm giảm hiệu lực của vắc xin mà còn có thể trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra các phản ứng sau tiêm chủng nhƣ nhiễm trùng tại chỗ, sốt cao, co giật, phản ứng quá mẫn, sốc phản vệ và thậm chí là tử vong [20].
Để bảo đảm an toàn tiêm chủng ngành y tế vẫn tiếp tục củng cố và hoàn thiện hệ thống từ Trung ƣơng đến địa phƣơng, đã và đang tăng cƣờng đẩy mạnh công tác an toàn tiêm chủng, bao gồm cơ sở vật chất tại điểm tiêm phải đủ điều kiện tổ chức buổi tiêm chủng, các quy trình trong buổi tiêm chủng đã đƣợc ban hành, tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai, thanh tra, kiểm tra, đồng thời tăng cƣờng truyền thông về lợi ích của vắc xin và những rủi ro có thể gặp phải…, để góp phần hạn chế đến mức thấp những những rủi ro và tăng cƣờng niềm tin của các bậc cha mẹ với công tác tiêm chủng [20].
Thành phố Hải Dƣơng nằm ở trung tâm tỉnh Hải Dƣơng là đô thị loại II và là trung tâm chính trị, kinh tế, xã hội lớn nhất của tỉnh Hải Dƣơng. Năm 2014, dân số thành phố có 228.766 ngƣời phân bổ trên 21 đơn vị xã/phƣờng với tổng diện tích tự nhiên 7.138,6 ha. Số trẻ trong diện TCMR hàng năm nhiều nhất so với toàn tỉnh [9]. Với sự hỗ trợ của Chƣơng trình Tiêm chủng mở rộng (TCMR) Quốc gia và Khu vực, cùng với sự nỗ lực cố gắng của Sở Y tế tỉnh, Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh,Trung tâm Y tế thành phố, Trạm y tế xã/phƣờng trong những năm qua, hoạt động TCMR tại thành phố Hải Dƣơng đƣợc triển khai khá thuận lợi và đi vào nề nếp.
Theo số liệu báo cáo tổng kết đến tháng 10/2014 trên toàn thành phố đã có 4.016 trẻ đƣợc tiêm đủ 9 loại vắc xin và 4.156 phụ nữ có thai đƣợc tiêm phòng uốn ván sơ sinh đều đạt tỷ lệ 96% đáp ứng theo đúng kế hoạch chƣơng trình. Công việc giám sát thực hiện quy trình tiêm chủng an toàn hàng tháng vẫn đƣợc duy trì tốt và đảm bảo 100% trạm y tế xã/phƣờng có cán bộ TTYT tham gia giám sát [10]. Tuy nhiên qua kết quả giám sát hàng tháng chúng tôi thấy rằng vẫn còn một số điểm tiêm chủng tổ chức chƣa khoa học, cán bộ y tế chƣa thực hiện đúng các quy định về an toàn tiêm chủng [10]. Trên địa bàn cũng chƣa có một nghiên cứu nào về thực trạng này. Nhằm đánh giá việc thực hiện các quy trình về tiêm chủng mở rộng của tất cả các điểm tiêm chủng trên địa bàn thành phố Hải Dƣơng, đƣa ra đƣợc những khuyến nghị sát thực tăng cƣờng đảm bảo an toàn tiêm chủng chúng tôi tiến hành nghiên cứu “Thực trạng đảm bảo quy trình tiêm chủng an toàn trong buổi tiêm chủng và một số yếu tố liên quan tại các trạm y tế thành phố Hải Dương năm 2015".
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
1. Mô tả thực trạng thực hiện quy trình tiêm chủng an toàn trong buổi tiêm chủng tại các trạm y tế xã/phƣờng thành phố Hải Dƣơng năm 2015.
2. Mô tả kiến thức về tiêm chủng an toàn và một số yếu tố liên quan của cán bộ y tế xã/phƣờng thành phố Hải Dƣơng năm 2015.
3. Mô tả một số yếu tố ảnh hƣởng tới thực hiện quy trình tiêm chủng an toàn tại các trạm y tế xã/phƣờng thành phố Hải Dƣơng năm 2015

MỤC LỤC
LỜ I CẢ M ƠN ……………………………………………………………………………………………….. i
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT……………………………………………………………………….. ii
MỤC LỤC……………………………………………………………………………………………………iii
DANH MỤC CÁC BẢNG……………………………………………………………………………. vii
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ………………………………………………………………………… ix
TÓM TẮT LUẬN VĂN ………………………………………………………………………………… x
ĐẶT VẤN ĐỀ………………………………………………………………………………………………. 1
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU……………………………………………………………………………. 3
Chƣơng I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU ……………………………………………………………….. 4
1.1. Vắc xin ………………………………………………………………………………………………….. 4
1.1.1. Khái niệm ……………………………………………………………………………………………. 4
1.1.2. Nguyên lý sử dụng vắc xin…………………………………………………………………….. 4
1.1.3. Liều lƣợng dùng vắc xin ……………………………………………………………………….. 4
1.1.4. Đƣờng đƣa vắc xin vào cơ thể áp dụng trong chƣơng trình TCMR của Việt
Nam …………………………………………………………………………………………………………….. 4
1.1.5. Bảo quản vắc xin………………………………………………………………………………….. 4
1.2. Tiêm chủng…………………………………………………………………………………………….. 5
1.2.1. Các khái niệm………………………………………………………………………………………………. 5
1.2.2. Chống chỉ định trong tiêm chủng…………………………………………………………………… 5
1.2.2. Những sai sót thƣờng gặp trong tiêm chủng …………………………………………………… 6
1.2.4. Những hình thức tổ chức tiêm chủng tại Việt Nam …………………………………… 8
1.2.5. Các loại vắc xin dùng trong TCMR cho trẻ dƣới 1 tuổi…………………………………… 9
1.3. An toàn tiêm chủng và các yếu tố ảnh hƣởng……………………………………………. 10
1.3.1. An toàn tiêm chủng …………………………………………………………………………….. 10
1.3.2 Quy trình tiêm chủng an toàn………………………………………………………………… 11
1.3.3. Các yếu tố ảnh hƣởng tới quy trình tiêm chủng an toàn …………………………… 17
1.4. Giới thiệu về địa bàn nghiên cứu …………………………………………………………….. 24
1.5. Khung lý thuyết…………………………………………………………………………………….. 27
1.6. Giả thuyết/câu hỏi nghiên cứu ………………………………………………………………… 28
HUPHiv
1.6.1. Câu hỏi/chỉ số nghiên cứu cho mục tiêu 1…………………………………………………….. 28
1.6.2. Câu hỏi/chỉ số nghiên cứu cho mục tiêu 2…………………………………………………….. 28
1.6.3 Câu hỏi/giả thuyết nghiên cứu cho mục tiêu 3……………………………………………….. 29
Chƣơng II. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU………………………. 30
2.1. Đối tƣợng nghiên cứu…………………………………………………………………………….. 30
2.1.1. Đối tƣợng nghiên cứu định lƣợng………………………………………………………………… 30
2.1.2. Đối tƣợng nghiên cứu định tính …………………………………………………………………… 30
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu……………………………………………………………. 30
2.3. Thiết kế nghiên cứu……………………………………………………………………………….. 30
2.4. Cỡ mẫu, phƣơng pháp chọn mẫu và thu thập số liệu………………………………….. 31
2.4.1. Cỡ mẫu và phƣơng pháp chọn mẫu nghiên cứu định lƣợng …………………………… 31
2.4.2. Chọn mẫu và công cụ thu thập thông tin nghiên cứu định tính ………………………. 32
2.5. Quy trình thu thập số liệu ………………………………………………………………………………. 33
2.5.1. Tuyển và tập huấn điều tra viên …………………………………………………………….. 33
2.5.2. Thu thập thông tin định lƣợng………………………………………………………………. 33
2.5.3. Thu thập thông tin định tính…………………………………………………………………… 34
2.6. Biến số nghiên cứu………………………………………………………………………………… 34
2.6.1. Biến số thông tin chung các trạm y tế xã/phƣờng trên địa bàn thành phố ……….. 34
2.6.2. Biến số về thực trạng đảm bảo an toàn tiêm chủng tại TYT xã/phƣờng………….. 35
2.6.3. Biến số kiến thức về quy trình tiêm chủng an toàn của CBYT xã/phƣờng………. 38
2.6.4. Biến số chủ đề thu thập thông tin định tính…………………………………………………… 42
2.7. Các khái niệm, thƣớc đo, tiêu chuẩn đánh giá …………………………………………… 42
2.7.1. Quan sát hoạt động chung tại trạm và thực hành quy trình kỹ thuật chuyên
môn của CBYT xã phƣờng. ………………………………………………………………………….. 42
2.7.2. Kiến thức hiểu biết của CBYT về quy trình tiêm chủng an toàn……………….. 44
2.8. Phƣơng pháp phân tích và xử lý số liệu ……………………………………………………. 45
2.8.1. Phƣơng pháp nghiên cứu định lƣợng……………………………………………………………. 45
2.8.2. Phƣơng pháp nghiên cứu định tính ………………………………………………………………. 46
2.9. Đạo đức của nghiên cứu ………………………………………………………………………………… 46
2.10. Hạn chế của nghiên cứu, sai số và biện pháp khắc phục sai số ……………………….. 46
HUPHv
2.10.1. Hạn chế của nghiên cứu …………………………………………………………………….. 46
2.10.2. Sai số và biện pháp khắc phục ……………………………………………………………. 47
CHƢƠNG III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU……………………………………………………… 48
3.1. Một số đặc điểm chung của TYT xã/phƣờng thành phố Hải Dƣơng…………….. 48
3.2. Thông tin chung về CBYT xã/phƣờng……………………………………………………… 49
3.3. Thực trạng thực hiện quy trình tiêm chủng an toàn tại các TYT xã/phƣờng…….. 51
3.3.1. Kế hoạch buổi tiêm chủng tại trạm y tế xã/phƣờng…………………………………… 51
3.3.2. Điều kiện tiêm chủng tại TYT xã/phƣờng……………………………………………….. 51
3.3.3. Thực hiện khám sàng lọc chỉ định tiêm tại TYT xã/phƣờng ………………………….. 58
3.3.4. Thực hiện tƣ vấn tiêm chủng tại TYT xã/phƣờng …………………………………………. 59
3.3.5. Thực hiện kỹ thuật tiêm chủng của CBYT tại TYT xã/phƣờng ……………………… 60
3.3.6. Thực hiện theo dõi sau tiêm chủng của CBYT tại TYT xã/phƣờng………………… 62
3.4. Kiến thức của CBYT về tiêm chủng an toàn và một số yếu tố liên quan……………. 64
3.4.1. Kiến thức của CBYT về lịch tiêm chủng các loại vắc xin………………………… 64
3.4.2. Kiến thức của CBYT về bảo quản vắc xin dây chuyền lạnh. ……………………. 66
3.4.3. Kiến thức của CBYT về an toàn tiêm chủng ………………………………………….. 69
3.4.4. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức về quy trình tiêm chủng an toàn của
CBYT xã/phƣờng………………………………………………………………………………………… 73
3.5. Một số yếu tố ảnh hƣởng tới thực hiện quy trình tiêm chủng an toàn tại các TYT
xã/phƣờng…………………………………………………………………………………………………… 74
3.5.1. Nguồn nhân lực y tế tuyến xã trong buổi tiêm chủng mở rộng tại trạm……… 77
3.5.2. Đào tạo, tập huấn cho CBYT về TCMR………………………………………………… 77
3.5.3. Hoạt động giám sát hỗ trợ của tuyến trên (Trung tâm Y tế thành phố) ………. 77
3.5.4. Kiến thức, thực hành chuyên môn của CBYT xã/phƣờng………………………… 78
CHƢƠNG IV. BÀN LUẬN………………………………………………………………………….. 82
4.1. Thực trạng đảm bảo quy trình tiêm chủng an toàn tại các TYT xã/phƣờng…… 82
4.2. Kiến thức về quy trình tiêm chủng an toàn của cán bộ y tế xã/phƣờng…………. 89
4.2.1. Kiến thức của CBYT về lịch tiêm chủng các loại vắc xin cho trẻ……………… 90
4.2.2. Kiến thức của CBYT về bảo quản vắc xin dây truyền lạnh………………………. 91
4.2.3. Kiến thức của CBYT về an toàn tiêm chủng ………………………………………….. 92
HUPHvi
4.2.4. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức về quy trình tiêm chủng an toàn của
CBYT xã/phƣờng………………………………………………………………………………………… 95
4.3. Mô tả một số yếu tố ảnh hƣởng tới thực hiện quy trình tiêm chủng an toàn tại
TYT xã/phƣờng…………………………………………………………………………………………… 96
4.3.1. Nguồn nhân lực tại các TYT xã/phƣờng:………………………………………………… 97
4.3.2. Công tác đào tạo, tập huấn …………………………………………………………………… 98
4.3.3. Công tác giám sát của tuyến trên ………………………………………………………….. 99
4.3.4. Kiến thức, thực hành của cán bộ y tế về quy trình tiêm chủng an toàn ………. 99
KẾT LUẬN………………………………………………………………………………………………. 101
1. Thực trạng đảm bảo quy trình tiêm chủng an toàn tại các TYT xã/phƣờng……. 101
2. Kiến thức về quy trình tiêm chủng an toàn của cán bộ y tế xã/phƣờng………….. 101
3. Một số yếu tố ảnh hƣởng tới thực hiện quy trình trong buổi tiêm chủng. ………. 101
KHUYẾN NGHỊ……………………………………………………………………………………….. 102
TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………………… 103
PHỤ LỤC…………………………………………………………………………………………………. 106
Phụ lục 1. Bảng kiểm thông tin chung TYT xã/phƣờng thành phố Hải Dƣơng ….. 106
Phụ lục 2: Bảng kiểm quan sát hoạt động tiêm chủng tại TYT xã/phƣờng………… 107
Phụ lục 3: Bảng kiểm quan sát quy trình khám phân loại tiêm chủng cho trẻ…….. 110
Phụ lục 4: Bảng kiểm quan sát quy trình tƣ vấn trƣớc khi tiêm chủng cho trẻ……. 112
Phụ lục 5: Bảng kiểm quan sát quy trình tiêm chủng cho trẻ …………………………… 114
Phụ lục 6: Bảng kiểm quan sát theo dõi sau tiêm chủng cho trẻ ………………………. 117
Phụ lục 7. Phiếu điều tra kiến thức an toàn tiêm chủng của CBYT xã/phƣờng ….. 118
Phụ lục 8: Bảng kiểm khám phân loại trƣớc khi tiêm chủng cho trẻ…………………. 130
Phụ luc 9: Bảng hƣớng dẫn phỏng vấn sâu lãnh đạo đơn vị về công tác tiêm chủng…. 131
Phụ lục 10: Bảng hƣớng dẫn thảo luận nhóm trọng tâm CBYT xã/phƣờng……….. 133
Phụ lục 11: Tiêu chuẩn đánh giá TYT xã phƣờng đạt các tiêu chuẩn về an toàn tiêm
chủng và thang điểm kiến thức an toàn tiêm chủng của CBYT xã/phƣờng ……….. 13

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 1.1 Một số sai sót thường gặp và cách phòng tránh ……………………………………….. 6
Bảng 1.2. Lịch tiêm chủng cho trẻ em trong chương trình TCMR Việt Nam …………. 9
Bảng 2.1. Thông tin chung về các trạm y tế xã/phường trên địa bàn thành phố ……….. 34
Bảng 2.2. Thực hành quy trình và kỹ thuật chuyên môn về tiêm chủng an toàn………… 35
Bảng 2.3: Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu và kiến thức về quy trình tiêm
chủng an toàn của CBYT ……………………………………………………………………………………… 38
Bảng 2.4. Biến số chủ đề thu thập thông tin định tính định tính ………………………………. 42
Bảng 3.1. Thông tin chung về trạm y tế xã/phường ………………………………………….. 48
Bảng 3.2. Thông tin chung cán bộ y tế xã/phường …………………………………………… 49
Bảng 3.3: Đánh giá lập kế hoạch buổi tiêm chủng tại TYT xã/phường ………………. 51
Bảng 3.4: Đánh giá cơ sở vật chất tại trạm…………………………………………………….. 51
Bảng 3.5: Đánh giá bố trí nhân lực tiêm chủng và CBYT được tập huấn TC ……………….. 52
Bảng 3.6: Bảng đánh giá tài liệu chuyên môn tại TYT xã/phường……………………… 53
Bảng 3.7: Bảng đánh giá thiết bị bảo quản vắc xin tại TYT xã/phường …………….. 53
Bảng 3.8: Đánh giá trang thiết bị, dụng cụ tiêm chủng tại TYT xã/phường………………. 54
Bảng 3.9: Đánh giá cách sắp xếp bàn tiêm chủng khoa học theo đúng quy định ………………. 54
Bảng 3.10: Đánh giá cách xử lý công việc sau khi kết thúc TC theo quy định …….. 55
Bảng 3.11: Đánh giá chung quản lý, điều hành trong buổi tiêm tại TYT ……………………….. 56
Bảng 3.12: Đánh giá chung thực hiện đúng quy trình tổ chức tiêm chủng tại 21 TYT … 57
Bảng 3.13: Đánh giá thực hiện quy trình khám sàng lọc và chỉ định tiêm của CBYT …. 58
Bảng 3.14: Thực hiện tư vấn tiêm chủng tại TYT xã/phường …………………………………. 59
Bảng 3.15: Đánh giá thực hiện kiểm tra vắc xin, dung môi, pha hồi chỉnh, lấy vắc xin.. 60
Bảng 3.16: Đánh giá thực hiện kỹ thuật tiêm cuả CBYT……………………………………….. 61
Bảng 3.17: Đánh giá thực hiện công việc sau tiêm chủng cuả CBYT………………………. 62
Bảng 3.18: Đánh giá thực hiện theo dõi sau tiêm chủng cuả CBYT………………………… 62
Bảng 3.19: Bảng tổng hợp chung kết quả thực hành an toàn tiêm chủng của CBYT ….. 63
Bảng 3.20: Bảng đánh giá chung thực hiện đúng quy trình tổ chức tiêm chủng tại
các TYT xã/phường ……………………………………………………………………………………… 64
Bảng 3.21: Kiến thức của cán bộ y tế về lịch tiêm chủng của trẻ ……………………………. 64
HUPHviii
Bảng 3.22: Kiến thức của CBYT về liều lượng tiêm, đường tiêm, vị trí tiêm vắc xin …… 65
Bảng 3.23: Kiến thức hiểu biết của CBYT các thông tin kiểm tra về vắc xin trước khi tiêm cho trẻ66
Bảng 3.24: Kiến thức của cán bộ y tế về bảo quản, sử dụng vắc xin………………………….. 67
Bảng 3.25: Kiến thức hiểu biết về tính nhạy cảm của một số vắc xin…………………………. 67
Bảng 3.26: Kiến thức của cán bộ y tế về chỉ thị nhiệt độ vắc xin…………………………….. 68
Bảng 3.27: Kiến thức hiểu biết về tổ chức một buổi tiêm chủng an toàn tại trạm ………. 69
Bảng 3.28: Kiến thức hiểu biết của CBYT về chống chỉ định và hoãn trong TC ………… 69
Bảng 3.29: Kiến thức hiểu biết của CBYT về các nội dung cần tư vấn trong TCMR…… 70
Bảng 3.30: Kiến thức của cán bộ y tế về phản ứng nhẹ và nặng sau tiêm…………………. 70
Bảng 3.31: Kiến thức của cán bộ y tế về sử dụng bơm kim tiêm……………………………… 71
Bảng 3.32: Kiến thức vệ sinh cá nhân của cán bộ y tế………………………………………….. 71
Bảng 3.33: Kiến thức của CBYT về sử dụng hộp an toàn ……………………………………… 72
Bảng 3.34: Bảng tổng hợp điểm kiến thức về an toàn tiêm chủng của CBYT ……………. 72
Bảng 3.35: Một số yếu tố liên quan đến kiến thức an toàn tiêm chủng của CBYT………. 7

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/