Nghiên cứu đặc điểm của huyệt nội quan và ảnh hưởng của điện châm huyệt này lên môt số chỉ số sinh học

Nghiên cứu đặc điểm của huyệt nội quan và ảnh hưởng của điện châm huyệt này lên môt số chỉ số sinh học.Mặc dù còn nhiều điều chưa biếl về cơ chế của châm cứu, nhưng các thành tựu đạt được trong nghiên cứu và thực hành lâm sàng đã chứng tỏ lính hiệu quả của phương pháp này. Từ nhiều thế kỷ qua, người la cho rằng Irên cơ thổ tổn lại các điểm đặc biệt gọi là huyệt và các huyệt này nằm ờ mặl da dọc đường đi của dường kinh đi ờ phẩn thân thể. Tác động vào hệ thống này, có thể làm hiến đổi các chức năng của nhiều cơ quan trong cơ thể.

MÃ TÀI LIỆU

LA.2003.00641

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Cùng với sự liến hộ của khoa học kỹ thuật nói chung và Y học nói riêng, các nhà khoa học trên thế giới đà không ngừng áp dụng các plnrưng pháp hiên đại đế nghiên cứu về đạc điểm hình ihái, chức năng của huyệl và đường kinh trong cơ thể. Mục đích cuối cùng nhàm chứng minh sự có mặl của mộl hệ Ihống cấu trúc đặc biệt là các huyôt và đường kinh cùng với cơ chế lác dụng của chúng đối với cơ thổ sống.

Việt Nam là một đất nước có hàng nghìn năm lịch sử. Sự ra đời của Y học cổ truycn trong đó có châm cứu cũng là một Irong những di sản quý giá đà được gìn giừ và phát huy đến lân ngày nay. Từ những năm đẩu của thập kỷ 90, đã có các công trình nghiên cứu một tương đối hoàn chinh về đặc điểm của huyệt và sự ihay đổi mộl số chỉ số sinh học dưới tác dụng của điện châm các huyột này. Nhiều tác giả Việt Nam có xu hướng muốn đi sâu tìm hiểu về đặc điểm và tác dụng của một huyệt dơn lẻ trên cơ thổ như nghiên cứu huyệt Túc tam lý cúa Vũ Văn Lạp [311, Tam âm giao của Nguyễn Văn Tư [56], Hợp cốc của Hoàng Khánh Hằng[20], Phong trì của Trần Phương Đông 111], Thần mổn cùa Nguyễn Thị Ngọc Thu [52]…Mục đích của các lác giả này là tìm hiểu vai trò của từng huyệt đối với chức năng của cơ the lừ đó góp phần nâng cao cơ sở lý luận cho việc phối hợp các huyệl trong ihực hành điều trị bàng châm cứu.

Trôn cơ thổ người, Nội quan (PC6) là một huyệt nằm trên kinh Thủ quyết âm lâm bào , giừa gân cơ gan tay lớn và gan tay bé, trôn nếp lằn cổ lay hai thốn. Đây là một huyệl hay được sử dụng điều trị những bônh nhân có rối loạn chức năng hệ thống tim mạch, tiêu hơá, đặc biôt huyệt này là một trong số nhừng huyệt hay được dùng trong an thẩn, giảm đau, châm tô phẫu thuậl. Vậy huyệt Nội quan có đặc điểm thế nào? Khi điện châm dơn lẻ huyệt này có ảnh hường thô’ nào đối với chức nâng một số cơ quan trong cơ thổ người? Kốl quả thu được có phù hựp với lác dụng lâm sàng cùa hnyội hay khỏng? Phải chăng tác động vào huyột Nội quan đã gây ra những biến đổi tại chồ, từ đó dẫn tới những thay đổi hoạt động chức nãng của các hç thống cơ quan trong cơ thổ và do vậy mà huyôl Nội quan đà được dùng đổ điổu trị có hiôụ quả các chứng/ bệnh như đà nói ờ trên?

Xuâì phát lừ những lý do trôn chúng tỏi tiến hành công irình này nhàm mục liêu:

1. Xác định một số dạc điểm sinh học của huyệt Nội quan.

2. Nghiên cứu một số chỉ sò sinh học của các hệ thống cơ quan trong cơ thể dưới lác dụng của diện châm huyệt Nội quan.

ĐỔ thực hiộn mục tiôu trôn nhiôm vụ của luận án là:

/. Xác dịnh vị trí, hình dáng, diện tích, dộ sáu dạt cảm giác dấc khí, cường dộ dòng diện, diện trờ và nhiệt độ da vùng huyệt Nội quan.

2. Nghiên cứu Các dụng của diện châm huyệt Nội quan lèn các chỉ số như: tê bào máu ngoại vi, một số chi số miễn dịch (miễn dịch tế bào và miền dịch dịch thể), một số chỉ số vê tuần hoàn, hoại động của hệ thần kinh, nội tiết.

3. Góp phân tìm hiểu cơ chế tác dụng của điện chárn huyệt Nội quan lẻn một số chức náng trong cơ thề.

Chúng tôi hy vọng kết quả ihu được sẽ góp phần làm sáng tỏ hàn chất huyệt Nội quan và chứng minh được mrti liôn quan vé chức năng khi diôn châm huyệt này với mổt số cư quan trong cơ thổ.

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa Lời cam đoan Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các hàng Danh mục các hình VC, đồ thị

ĐẬT VẤN ĐỀ I

Chương 1. TỔNG QUAN 3

Ị. 1. Khái niệm và nguồn gốc của chàm cứu 3

1.1.1. Khái niộm 3

1.1.2. Nguồn gốc 3

1.2. Cơ sò lý luân của châm cứu 5

) .2.1 .Quan điểm của Y học cổ truyền về hệ thống kinh lạc 5

1.2.2. Quan diổm của Y học hiện đại vổ huyệt và đường kinh 6

1.3. Ảnh hưởng của châm lèn các hệ thống cơ quan trong cơ thổ 14

và cơ chế tác dụng của châm cứu

1.3.1. Ảnh hưởng của châm lên các hệ thống cơ quan trong cơ Ihể 14

1.3.2. Các thuyết về cư chế lác dụng của châm cứu 29

1.4.1 luyệt Nội quan và ứng dụng của huyôl này trong thực hành 32

chàm cứu

Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 38

2.1. Đối lượng nghiên cứu 3X

2.1.1. Nhỏm chủ cứu 38

2.1.2. Nhóm đối chứng 39

2.2. Các chỉ số nghiên cứu 39

2.2.1. Đặc điẻm cùa huyệt Nội quan 39

2.2.2. Ảnh hướng của điện châm huyột Nội quan lên một số 39

chỉ số sinh học

2.3. Phưưng pháp và phương tiện nghiên cứu

2.3.1. Mỏ hình nghiôn cứu

2.3.2. Phương pháp xác định một số đặc điểm của huyệi Nội

2.3.3. Phưcmg pháp và phương tiện nghicn cứu các chỉ số chức năng một số cơ quan

2.3.4. Phương pháp châm và kỹ thuật điện châm

2.4. Nưi thực hiện để tài

2.5. Phương pháp xử lý số liệu

Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN cứu VÀ BÀN LUẬN

3.1. Kết quả nghiên cứu

3.1.1. Một số đăc điểm của huyôt Nội quan

3.1.2. Ảnh hưởng của điện châm huyột Nội quan (PC6) lôn một sỏ’ chi số sinh học

3.2. Bàn luân

3.2.1. Đặc điểm của huyệt Nội quan

3.2.2. Ảnh hướng của điện châm huyệt Nội quan lên mội số chỉ số hoạt động của các cơ quan trong cơ thổ

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/