Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học viêm tai giữa ứ dịch ở trẻ em phường Trung Tự và một vài phường khác thuộc Hà Nội

Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học viêm tai giữa ứ dịch ở trẻ em phường Trung Tự và một vài phường khác thuộc Hà Nội.Viêm tai giữa ứ dịch ( Otitis media with effusion – VTGƯD) theo định nghĩa là sự ứ dịch của tai giữa phía sau một màng tai không thủng, không có các triệu chứng cùa viêm cấp ( Narcy 1983, Shuknecht 1993, Bourguỉgnat 1996 ) [42], [104], [146]. Dịch tai giữa có thể là thanh dịch, có thể là dịch nhầy, có thể là keo.

MÃ TÀI LIỆU

LA.2003.00648

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Viêm tai giữa ứ dịch là bệnh thường gặp ở trẻ em. Tần suất của bệnh thay đổi từ 5 đến 20% tuỳ theo tác giả [19], [41], [104]. Đây là nguyên nhan thường gặp nhất làm giảm sức nghe ở trẻ ( Narcy, Bobin và Manach 1983 ), làm ảnh hưởng đến sự phát triẻn tiếng nói, đến việc học tập ở trường và làm thay đổi hành vi giao tiếp xã hội cùa trẻ [1], [94], [146],

Viêm tai giữa ứ dịch có thể tiến triển đến các bệnh lý mãn tính của tai giữa: túi co kéo màng nhĩ, xẹp nhĩ, viêm tai xơ dính, xơ nhĩ, viêm tai giữa màn tính thường hoặc có cholesteatoma [104], [146]. Bệnh cũng có thể làm nén cho những dợt tái phát cùa viêm tai giữa cấp tính từ đó gây ra các biến chứng nguy hiểm [3], [9], [104]. Điều này nói lên rằng tất cả các viêm tai giữa ứ dịch ờ trẻ em bắt buộc phải được theo dõi và chăm sóc chu đáo nhằm phục hồi lại sức nghe cho Irẻ, giúp trè phát triển trí lực một các bình thường, đổng thời ngàn ngừa các biến chứng và di chứng gây điếc không hổi phục ờ giai đoạn sau, góp phần làm giảm gánh nặng cho xã hội.

Ở nước ngoài từ sau chiến tranh thế giới thứ hai đến nay, có rất nhiều tác già nghiên cứu vé nguyồn nhân, cơ chế bệnh sinh, về giải phẫu, chức năng của vòi nhĩ, về vấn đề điều trị bệnh và đã thu được nhiéu thành công to lớn. Từ năm 1954, mẫu ống thông khí hòm nhĩ của Armstromg đã được phổ biến rộng rãi ờ Mỹ sau đó trôn toàn thế giới và đưa lại kết quả rất tốt trong diổu trị viêm tai giữa ứ dịch [29]. Trên thế giới, đã có nhiểu điều tra cộng đồng vé

viêm tai giữa ứ dịch, song việc xác định chính xác tỷ lệ mấc bệnh là rất khó. Các số liệu mà các tác giả đưa ra là khá khác nhau, dao động từ 5 – 20%.
ở Viẹt Nam, tại các trung tâm y tế lớn, nhờ cổ máy đo nhĩ lượng, nhờ có kính hiển vi phău thuật nôn bệnh ít bị bỏ qua và được điều trị kịp thời, do vậy thính lực hổi phục tốt sau khi điểu trị. Còn ở tuyến tỉnh và tuyến cơ sở do chưa có trang thiết bị để chẩn đoán và đo các nguyên nhân khác nhau nôn bệnh thường bị bò qua.
Do tính thường găp của bệnh, đo các biến chứng và di chứng mà bệnh có thể gây ra, nghiên cứu cùa chúng tôi nhằm các mục tiêu sau đây :
1. Xác định tỳ lệ mắc viêm tai giữa ứ dịch ở trẻ em một số trường tại phường Trung Tự và một vài phướng khác thuộc Hà Nội.
2. Phân tích mối liên quan giữa viêm tai giữa ứ dịch và một số yếu tố nguy cơ của bệnh.
Trên cơ sở kết quả cùa hai mục tiêu trôn đưa ra một số kiến nghị về biộn pháp phòng chống bệnh.
MỤC LỤC
Trang
ĐẶT VẤN ĐỂ 1
CHƯƠNG 1 : TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3
1.1. Lịch sử 3
1.2. Giải phôu tai giữa 5
1.2.1. Hòm nhĩ 5
1.2.2. Vòi nhì 7
1.2.3. Xương chOm 13
1.2.4. Vòm họng 13
1.2.5. Niêm mạc tai giữa 13
1.3. Sinh lý vòi nhĩ 14
1.3.1. Chức năng thông khí 14
1.3.2. Chức năng bâo vệ 17
1.3.3. Chức năng làm sạch và hoạt động lông chuyển 21
1.4. Bệnh nguyên và bônh sinh của VTGƯD 22
1.4.1. Hậu quả cùa rối loạn chức năng vòm 22
1.4.2. Nguyên nhân và bệnh sinh của VTGƯD 22
1.5. Lâm sàng, chẩn đoán và điểu trị 24
1.5.1. Lam sàng 24
1.5.2. Chẩn đoán 32
ỉ .5.3. Điều trị 33
CHƯƠNG 2 : ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cínu 38
2.1. Đối tượng nghiên cứu 38
2.2. Phương pháp nghiên cứu 38
2.2.1. Thiết kế nghiẽn cứu 38
2.2.2. Mầu nghiên cứu 40
2.2.3. Kỹ thuật thu thập thông tin 44
2.2.4. Các biến số nghiên cứu 50
2.2.5. Phân tích và xử lý số liệu 51
2.2.6. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 53
CHƯƠNG 3 : KẾT QUẢ NGHIÊN cứu 54
3.1. Tình hình mắc viêm tai giữa ứ dịch 54
3.1.1. Tỷ lệ mắc viêm tai giữa ứ dịch 54
3.1.2. Phân bố viêm tai giữa ứ dịch theo tuổi 55
3.1.3. Phân bố viêm tai giữa ứ dịch theo giới 57
3.1.4. Tẩn suất mắc 1 tai, 2 tai 58
3.1.5. Tần suất mắc tai phải, tai trái 59
3.2. Phân bố VTGƯD theo một số yếu tố nguy cơ 60
3.2.1. Phân bố viêm tai giữa ứ dịch theo cân nặng cùa trẻ khi sinh 60
3.2.2. Phân bố viôm tai giữa ứ dịch theo chế độ dinh dưỡng cùa trẻ 61
3.2.3. Phân bố viêm tai giữa ứ dịch theo tình trạng sức khòe cùa trẻ 62
3.2.4. Phan bố viêm tai giữa ứ dịch theo dị tật bẩm sinh vùng tai
mũi họng 63
3.2.5. Phân bố viêm tai giữa ứ dịch theo nhiễm khuẩn hô hấp trôn 64
3.2.6. Phân bố viêm tai giữa ứ địch theo mùa 73
3.2.7. Phân bố nhiễm khuẩn hô hấp trôn theo mùa 74
3.2.8. Phân bố viêm tai giữa ứ dịch theo ảnh hưởng của khói thuốc
lá 75
3.2.9. Phân bố viêm tai giữa ứ địch theo cơ địa dị ứng 76
3.2.10. Phân bố viêm lai giữa ứ dịch theo trình độ văn hóa của bố mẹ 78
3.2.11. Phân bố viêm tai giữa ứ dịch theo biểu hiện thay đổi tính
nết của trẻ 79
3.2.12. Phân bố viêm tai giữa ứ dịch theo học lực cùa trẻ 80
3.3. Kết quả đo nhĩ lượng 82
3.3.1. Kết quả đo nhì lượng mùa đông 82
3.3.2. Kết qua đo nhĩ lượng mùa hè 83
3.4. Kết qủa điéu trị viêm tai giữa ứ dịch 83
3.5. Tổng hợp các yếu tố nguy cơ 85
CHƯƠNG 4 ĩ BÀN LUẬN 86
4.1. Tình hình mắc viêm tai giữa ứ dịch 86
4.1.1. Tỷ lệ mắc viêm tai giữa ứ dịch 86
4.1.2. Mối liên quan cùa viêm tai giữa ứ dịch với tuổi 87
4.1.3. Mối liên quan cùa viôm tai giữa ứ dịch với giới 90
4.1.4. Tần suất mấc 1 bên, 2 bên 91
4.1.5. Tẩn suất mắc tai phải, tai trái 91
4.2. Các yếu lố nguy cơ liCn quan với viêm tai giữa ứ dịch 91
4.2.1. Mối liên quan của viêm tai giữa ứ dịch với trọng lượng khi
sinh 91
4.2.2. Mối liôn quan cùa viêm tai giữa ứ dịch với nuôi con bằng
sữa mẹ 92
4.2.3. Mối liôn quan cùa viôm tai giữa ứ dịch với tình trạng sức
khòe cùa trẻ 94
4.2.4. Mối liên quan cùa viêm tai giữa ứ dịch với dị tạt bẩm sinh
vùng tai môi họng 95
4.2.5. Mối ỉiôn quan cùa viôm tai giữa ứ dịch với nhiễm khuẩn hô hấp trôn 97
4.2.6. Mối liên quan của viêm tai giữa ứ dịch với mùa 101
4.2.7. Mối liên quan cùa viêm tai giữa ứ dịch với khói thuốc lá 105
4.2.8. Mối liên quan cùa viêm tai giữa ứ dịch với tình trạng dị ứng 106
4.2.9. Mối liên quan cùa viôm tai giữa ứ dịch với trình độ văn hóa
cùa bố mẹ 108
4.2.10. Mối liên quan cùa viêm tai giữa ứ dịch với biểu hiện thay
đổi tính nết và nghe kém của trẻ 109
4.2.11. Mối liên quan cùa viêm tai giữa ứ dịch với học lực cùa trẻ 109
4.3. Kết quả soi tai và đo nhĩ lượng 110
4.3.1. Kết quả soi tai 110
4.3.2. Kết quả đo nhĩ lượng 111
4.4. Kết quả diều trị viêm tai giữa ứ dịch 112
KẾT LUẬN 113
MỘT Số Ý KIẾN DỀ NGHỊ 114
DANH MỤC CẢC CỔNG TRỈNH NGHIÊN cứu LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/