Hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk

Luận văn thạc sỹ Hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk.Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk là đơn vị y tế nằm trong hệ thống y tế nhà nước có nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân và thực hiện cả nhiệm vụ phòng bệnh cho nhân dân các dân tộc trong và ngoài Tỉnh . Trang thiết bị y tế bao gồm các thiết bị, dụng cụ, vật tư, phương tiện vận chuyển chuyên dụng phục cho hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước đặc biệt trong giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đại hoá hiện nay, nhu cầu chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân đòi hỏi chất lượng ngày càng cao.Trang thiết bị y tế (TTBYT) là một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả, chất lượng của công tác y tế, hỗ trợ tích cực cho người thầy thuốc trong công tác phòng bệnh và chữa bệnh. Do vậy, lĩnh vực trang thiết bị y tế cần được tăng cường đầu tư cả về số lượng và chất lượng, nhằm đảm bảo tính khoa học và hiệu quả trong điều trị bệnh nhân.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2022.00530

Giá :

 

Liên Hệ

0927.007.596


Trang thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ đắc lực cho cán bộ, nhân viên y tế trong chẩn đoán, điều trị có hiệu quả các căn bệnh phức tạp, hiểm nghèo. Hiện nay nước ta đang có sự ra đời của rất nhiều các đơn vị y tế chuyên sâu với việc sử dụng TTBYT kỹ thuật cao, hiện đại giúp cho việc chẩn đoán chính xác và điều trị đạt hiệu quả cao hơn, như máy chụp cộng hưởng từ MRI – 1.5T, máy chụp cắt lớp đa dãy dựng hình, Máy chụp xóa nền DSA, máy siêu âm doppler màu 4D, dao mổ Gammar, máy gia tốc điều trị ung thư, máy xét nghiệm tự động Celldyn 3200 – Abbott, máy mổ cận thị bằng phương pháp Laser … Với vai trò nòng cốt trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá ngành y tế, TTBYT đã và đang được nghiên cứu và phát triển, sử dụng và đang hỗ trợ tích cực cho các nhà y dược học không ngừng thu được những kỳ tích lớn lao trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân.2
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn những tồn tại và thách thức lớn trong thực tế hoạt động của ngành y tế về lĩnh vực trang thiết bị y tế. Do Việt Nam là một nước còn nghèo, nền kinh tế đang phát triển, nguồn ngân sách cho y tế của nước ta còn hạn chế, trong nhiều năm qua TTBYT ở Việt Nam được cung cấp từ nhiều nguồn viện trợ khác nhau. Nhưng không được đánh giá đúng nhu cầu nên có tình trạng vừa thừa vừa thiếu, chưa đồng bộ và lạc hậu so với các nước trong khu vực. Tình trạng này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc chẩn đoán, điều trị và theo dõi bệnh tật, từ đó ảnh hưởng lớn đến chất lượng của công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân.
Trong hơn hai mươi năm thực hiện đổi mới vừa qua, ngành Y tế đã đầu tư nâng cấp TTBYT cho các cơ sở y tế. Trong đó đặc biệt quan tâm đến các đơn vị y tế tuyến tỉnh và tuyến cơ sở gần dân, nhằm đem lại hiệu quả tạo công bằng trong chăm sóc sức khoẻ, giảm tải bệnh nhân cho tuyến trên, tạo niềm tin cho nhân dân. Các đơn vị y tế tuyến tỉnh và các truyến huyện đã được cung cấp TTBYT, dụng cụ cần thiết để phục vụ cho công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu.
Từ năm 1995 đến nay, TTBYT của Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk(BVĐKTĐL) được cung cấp từ nhiều nguồn như: Ngân sách nhà nước, quỹ BHYT, viện trợ từ dự án WonBanhk, viện trợ từ dự án Hà Lan, viện trợ WHO, viện trợ ODA, dự án phòng chống HIV/AIDS, dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân Tây Nguyên giai đoạn I ( báo cáo tổng kết của bệnh viên qua các năm, báo cáo của Phòng TC-KT).
Do đó, một phần TTBYT hiện tại của BVĐKTĐL còn mang tính chồng chéo, có khi cùng một chủng loại TTB lại được tài trợ bởi nhiều tổ chức khác nhau.Về đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, sử dụng, bảo dưỡng , sửa chữa TTBYT tại BVĐKTĐL vừa thiếu về số lượng, và còn hạn chế về trình độ chuyên môn. Do vậy ảnh hưởng tới công tác quản lý TTBYT còn nhiều bất cập. ( thông tin được cung cấp bởi Phòng VT-TBYT) Quản lý TTBYT có hiệu quả sẽ nâng cao chất lượng KCB tại3
BVĐKTĐL, giảm được kinh phí đầu tư, nâng cao tưổi thọ của thiết bị, hỗ trợ công tác chuyên môn, cho cán bộ y tế. Từ đó thu dung người dân tới KCB, góp phần làm giảm sự quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, đồng thời người dân được hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại tuyến tỉnh, vì vậy giảm được chi phí đi lại không cần thiết, việc này rất có ý nghĩa đối với người nghèo, những người bệnh ở vùng sâu, vùng xa, ở xa với những bệnh viện lớn tuyến trên có trang thiết bị kỹ thuật tiên tiến, hiện đại. Do đó, việc khảo sát thực trạng quản lý, sử dụng TTBYT tại BVĐKTĐL là hết sức cần thiết. Xuất phát từ những lý do trên, tôi thực hiện nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1. Mục tiêu chung
Trên cơ sở đánh giá thực trạng quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk trong thời gian tới.
1.2.2. Mục tiêu cụ thể
1.Hệ thống hoá một số vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý trang thiết bị y tế.
2.Đánh giá thực trạng tình hình quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk;
3.Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk trong thời gian tới

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN i
LỜI CẢM ƠN ii
MỤC LỤC iii
DANH MỤC BẢNG BIỂU v
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii
DANH MỤC BẢNG viii
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài……………………………………………………………………………………..1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu ………………………………………………………………………………………….3
1.2.1. Mục tiêu chung ………………………………………………………………………………………………3
1.2.2. Mục tiêu cụ thể ………………………………………………………………………………………………3
1.2.3. Câu hỏi nghiên cứu được đặt ra ………………………………………………………………………..3
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ……………………………………………………………………….4
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu ……………………………………………………………………………………..4
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu ………………………………………………………………………………………..4
CHƯƠNG II. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ TRANG THIẾT
BỊ Y TẾ BỆNH VIỆN 5
2.1. Cơ sở lý luận về quản lý trang thiết bị y tế bệnh viện tuyến tỉnh ……………………………..5
2.1.1. Khái niệm và đặc điểm về trang thiết bị y tế ……………………………………………………..5
2.1.2.Cơ sở lý luận về quản lý trang thiết bị y tế trong bệnh viện…………………………………10
2.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý TTBYT tại bệnh viện tuyến tỉnh………………….17
2.2. Cơ sở thực tiễn về quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện tuyến tỉnh …………………….19
2.2.1. Các chính sách quốc gia về TTBYT………………………………………………………………..19
2.2.2. Những thành tựu đã đạt được …………………………………………………………………………20
2.2.3. Những hạn chế trong quản lý trang thiết bị y tế ở Việt Nam……………………………….21
2.2.4. Bài học kinh nghiệm ……………………………………………………………………………………..24
CHƯƠNG III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 26
3.1. Giới thiệu Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk…………………………………………………………26
3.1.1. Lịch sử hình thành ………………………………………………………………………………………..26
3.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Bệnh viện ………………………………………………………………..27
3.1.3. Tổ chức bộ máy ……………………………………………………………………………………………29
3.1.4. Nguồn nhân lực…………………………………………………………………………………………….31iv
3.2. Phương pháp nghiên cứu ………………………………………………………………………………….33
3.2.1. Phương pháp thu thập thông tin………………………………………………………………………33
3.2.2 Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin…………………………………………………………35
3.2.3. Phương pháp phân tích thông tin …………………………………………………………………….35
3.2.3. Hệ thống chỉ tiêu sử dụng trong nghiên cứu đề tài …………………………………………..35
CHƯƠNG IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 36
4.1. Thực trạng quản lý và sử dụng trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk36
4.1.1. Hiện trạng trang thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk ………………………36
4.1.2. Tình hình quản lý trong đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế…………………………………38
4.1.3. Quản lý trong quá trình sử dụng trang thiết bị y tế…………………………………………….65
4.1.4. Quản lý trong khâu sửa chữa thiết bị y tế …………………………………………………………70
4.1.5. Quản lý trong khâu khấu hao và thanh lý TTBYT …………………………………………….78
4.1.6. Những nhân tố ảnh hưởng đến quản lý trang thiết bị y tế tại bệnh viện Đa khoa tỉnh
ĐắkLắk…………………………………………………………………………………………………………………82
4.2. Một số giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác quản lý TTBYT tại bệnh viện đa
khoa ĐắkLắk …………………………………………………………………………………………………………87
4.2.1 Định hướng, mục tiêu quản lý TTBYT tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk………….87
4.2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý TTBYT………………………………88
CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 93
5.1. Kết luận………………………………………………………………………………………………………….93
5.2. Kiến nghị………………………………………………………………………………………………………..94
5.2.1. Đối với Bộ y tế……………………………………………………………………………………………..94
5.2.2. Đối với sở y tế tỉnh ĐắkLắk……………………………………………………………………………95
5.2.3. Đối với Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk………………………………………………………….95
TÀI LIỆU THAM KHẢO 97v
DANH MỤC BẢNG BIỂU
Sơ đồ 2.1. Hệ thống quản lý…………………………………………………………………………..12
Bảng 3.1. Một số tiêu chí cơ bản của bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk……………….27
Sơ đồ 3.1. Tổ chức của Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk…………………………………..29
Bảng 3.2. Tình hình cán bộ viên chức của bệnh viện qua các năm ……………………..32
Bảng 3.3. Phân bổ nhân lực của Bệnh viện năm 2015……………………………………….33
Theo thông tư 08 ………………………………………………………………………………………….33
Bảng 3.4. Tổng hợp số mẫu khảo sát ………………………………………………………………34
Bảng 4.1. Chủng loại TTBYT được trang bị của bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk.36
Bảng 4.3. Tình hình tăng đầu tư đối với một số Khoa………………………………………39
Bảng 4.4. Tình hình tăng đầu tư đối với Khoa Lây, Khoa mắt và Khoa Răng hàm
mặt……………………………………………………………………………………………………………..40
Bảng 4.5. Tình hình tăng đầu tư đối với các Khoa: Tai mũi họng, Nội tim mạch,
Nội tổng hợp và Y học cổ truyền ……………………………………………………………………42
Bảng 4.6. Quản lý hoạt động mua sắm thiết bị y tế theo nguồn vốn tại bệnh viện Đa
khoa tỉnh ĐắkLắk …………………………………………………………………………………………44
Biểu đồ 4.1. Sự tham gia vào công tác lập kế hoạch mua sắm TTBYT ……………….46
Bảng 4.7. Kế hoạch mua sắm TTBYT hàng năm của bệnh viện Đa khoa tỉnh
ĐắkLắk ……………………………………………………………………………………………………….47
Bảng 4.8. Kế hoạch mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa ĐắkLắk theo dự
án ODA đến năm 2016………………………………………………………………………………….49
Bảng 4.9. Chi tiết kế hoạch mua sắm trang thiết bị Khoa Phẫu Thuật – GMHS theo
dự án ODA đến năm 2016 …………………………………………………………………………….50
Bảng 4.10. Mức độ hài lòng của cán bộ bệnh viện về công tác lập kế hoạch mua
sắm thiết bị y tế ……………………………………………………………………………………………52
Bảng 4.11. Nguồn vốn mua sắm TTBYT của bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk qua
các năm (2013 đến 2015) ………………………………………………………………………………54
Biểu đồ 4.2. Tổng nguồn vốn mua sắm TTBYT quản lý theo loại nguồn vốn……..55
Bảng 4.12. Kết quả công tác kiểm kê số lượng TTBYT nhập về qua các năm…….56vi
Biểu đồ 4.3. Các thủ tục khi nhập TTBYT (ĐVT: %)……………………………………….58
Bảng 4.13. Đánh giá về chất lượng công tác quản lý nguồn nhập TTBYT…………..59
Bảng 4.14. Kinh phí có nguồn gốc NSNN được duyệt mua mới thiết bị y tế ở Bệnh
viện đa khoa ĐắkLắk…………………………………………………………………………………….61
Bảng 4.15. Biến động TTBYT tại các khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk
từ 30/12/2014 đến tháng 6 năm 2015………………………………………………………………63
Bảng 4. 16. Kết quả thực hiện kế hoạch mua sắm TTBYT theo nguồn năm 2015 của
bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk……………………………………………………………………..64
Biểu đồ 4.4. Đánh giá về tỷ lệ đáp ứng theo kế hoạch mua TTBYT……………………65
Bảng 4.17. Tần suất sử dụng một số TTBYT tại bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk
năm 2015…………………………………………………………………………………………………….66
Bảng 4.19. Chỉ tiêu khảo sát quản lý trong sử dụng TTBYT tại bệnh viện Đa khoa
ĐắkLắk ……………………………………………………………………………………………………….69
Bảng 4.22. Kết quả đánh giá chức năng một số thiết bị y tế ở bệnh viện Đa khoa
ĐắkLắk tính đến tháng 6 năm 2015 ………………………………………………………………..72
Bảng 4.20. Đánh giá việc thực hiện quản lý quy trình sửa chữa TTBYT tại Bệnh
viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk……………………………………………………………………………..74
Biểu đồ 4.6. Thời gian sửa chữa các TTBYT bị hỏng trong năm 2015………………..75
Bảng 4.23. Tỷ lệ khấu hao và hạn mức khấu hao các loại TTBYT chủ yếu tại Bệnh
viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk……………………………………………………………………………..80
Bảng 4.24. Kết quả kiểm tra tỷ lệ khấu hao và mức khấu hao một số TTBYT tại
bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk……………………………………………………………………..81
Bảng 4.25. Chất lượng lao động quản lý TTBYT năm 2015………………………………84
Bảng 4.26 Chất lượng lao động khoa lâm sàng ………………………………………………..85
Bảng 4.27. Chất lượng lao động các khoa cận lâm sàng ……………………………………86
Bảng 4.28. Đề xuất về các TTBYT ưu tiên mua sắm trong thời gian tới ……………..9

DANH MỤC BẢNG
STT Tên bảng Trang
3.1 Một số tiêu chí cơ bản của bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk
3.2 Tình hình cán bộ viên chức của bệnh viện qua các năm
3.3 Phân bổ nhân lực của Bệnh viện năm 2015
3.4 Tổng hợp số mẫu khảo sát
4.1 Chủng loại TTBYT được trang bị của bệnh viện Đa khoa tỉnh
ĐắkLắk
4.2 Tình hình đầu tư trang thiết bị chủ yếu đối với khoa Ngoại Tổng
hợp và khoa Ngoại chấn thương
4.3 Tình hình tăng đầu tư đối với Khoa Hồi sức tích cực chống độc
4.4 Tình hình tăng đầu tư đối với Khoa mắt và Khoa Răng hàm mặt
4.5 Tình hình tăng đầu tư đối với các Khoa: Tai mũi họng, Nội tim
mạch, Nội tổng hợp và Y học cổ truyền
4.6 Quản lý hoạt động mua sắm thiết bị y tế theo nguồn vốn tại bệnh
viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk
4.7 Kế hoạch mua sắm TTBYT hàng năm của bệnh viện Đa khoa
tỉnh ĐắkLắk
4.8 Kế hoạch mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa ĐắkLắk
theo dự án ODA đến năm 2015
4.9 Chi tiết kế hoạch mua sắm trang thiết bị Khoa Phẫu Thuật –
GMHS theo dự án ODA đến năm 2015
4.10 Mức độ hài lòng của cán bộ bệnh viện về công tác lập kế hoạch
mua sắm thiết bị y tế
4.11 Nguồn vốn mua sắm TTBYT của bệnh viện Đa khoa tỉnh
ĐắkLắk qua các năm (2013 đến 2015)ix
4.12 Kết quả công tác kiểm kê số lượng TTBYT nhập về qua các năm
4.13 Đánh giá về chất lượng công tác quản lý nguồn nhập TTBYT
4.14 Kinh phí có nguồn gốc NSNN được duyệt mua mới thiết bị y tế ở
Bệnh viện đa khoa ĐắkLắk
4.15 Biến động TTBYT tại các khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh
ĐắkLắk từ 30/12/2013 đến tháng 12 năm 2015
4.16 Kết quả thực hiện kế hoạch mua sắm TTBYT theo nguồn năm
2015 của bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk
4.17 Tần suất sử dụng một số TTBYT tại bệnh viện Đa khoa tỉnh
ĐắkLắk năm 2015
4.18 Đánh giá về chất lượng TTBYT trong quá trình sử dụng
4.19 Chỉ tiêu khảo sát quản lý trong sử dụng TTBYT tại bệnh viện Đa
khoa ĐắkLắk
4.22 Kết quả đánh giá chức năng một số thiết bị y tế ở bệnh viện Đa
khoa ĐắkLắk tính đến tháng 12 năm 2015
4.20 Đánh giá việc thực hiện quản lý quy trình sửa chữa TTBYT tại
Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk .
4.21 Đánh giá công tác kiểm tra, đánh giá quản lý TTBYT của Ban
giám đốc bệnh viện
4.23 Tỷ lệ khấu hao và hạn mức khấu hao các loại TTBYT chủ yếu tại
Bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk
4.25 Kết quả kiểm tra tỷ lệ khấu hao và mức khấu hao một số TTBYT
tại bệnh viện Đa khoa tỉnh ĐắkLắk
4.25 Chất lượng lao động quản lý TTBYT năm 2015
4.26 Chất lượng lao động khoa lâm sàng
4.27 Chất lượng lao động các khoa cận lâm sàng
4.28 Đề xuất về các TTBYT ưu tiên mua sắm trong thời gian tớix
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
STT Tên biểu Trang
4.1 Sự tham gia vào công tác lập kế hoạch mua sắm TTBYT
4.2 Tổng nguồn vốn mua sắm TTBYT quản lý theo loại nguồn vốn
4.3 Các thủ tục khi nhập TTBYT
4.4 Đánh giá về tỷ lệ đáp ứng theo kế hoạch mua TTBYT
4.5 Thời gian sửa chữa các TTBYT bị hỏng trong năm 201

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/