Thực trạng hoạt động của bác sĩ tại trạm y tế xã và đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế tại Hải Dương

Luận án Thực trạng hoạt động của bác sĩ tại trạm y tế xã và đánh giá hiệu quả giải pháp can thiệp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của trạm y tế tại Hải Dương.Việc tiêp cân các dịch vụ y tê tại tuyên tỉnh, tuyên huyện đối với người dân, đạc biệt là dân nghèo ở vùng nông thôn là rất khó khăn, ngoài việc phải thanh toán tiền viện phí, họ phải chịu nhiều loại chi phí khác như chi phí đi lại, chi phí cho người đi thăm/nuôi… là nguyên nhân chủ yêu khiên cho người bệnh lâm vào cảnh nghèo và đã nghèo lại càng nghèo hơn [49], [5G].

MÃ TÀI LIỆU

LA.2007.00843

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Chi phí bình quân cho mọt trường hợp bệnh ở trạm y tê xã là 29284 đồng, bệnh viện huyện là 67G95 đồng, bệnh viện tỉnh là 437266 đồng và chi phí đi lại nêu điều trị ở tuyên huyện và tỉnh trung bình là 1968G đồng [127]. Trong khi đó 6G-7G % các trường hợp bệnh có thể điều trị được ở trạm y tê xã, nhưng trạm y tê vừa thiêu, vừa yêu về cán bọ y tê, cơ sở vât chất, trang thiết bị và thuốc men [36], [125], [126].

Chính vì vây nâng cao chất lượng hoạt đọng của trạm y tê là hêt sức quan trọng. Nghị quyêt họi nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VII và nghị định 37/CP của Chính phủ ngày 2G/6/1996 ra đời đã đưa ra các biện pháp tổng thể để phát triển nền y tê Việt Nam, trong đó củng cố và duy trì y tê cơ sở là mọt nhiệm vụ quan trọng. Để cụ thể hoá các nghị quyêt trên Bọ Y tê đề xuất 1G giải pháp đưa cán bọ y tê về công tác tại y tê cơ sở. Mục tiêu đạt ra là 1GG% các xã có bác sỹ [53], [64], [65], [66], [81], [82], [88], [89].

Tại Hải Dương, năm 1996 mới có 15% TYT có bác sỹ, năm 2GG2 đã có 111 trạm y tê có bác sỹ và đên hêt năm 2GG5, 1GG% trạm y tê xã có bác sỹ công tác, trong đó 67% xã có bác sỹ công tác thường xuyên tại trạm [8], [11], [85].

Chỉ có mọt số rất ít nghiên cứu về sự có mạt của bác sỹ tại TYT xã cho thấy chất lượng cung cấp dịch vụ y tê tại TYT xã có bác sỹ được cải thiện rõ rệt nhưng sự hoạt đọng của bác sỹ tại trạm y tê xã vẫn gặp những khó khăn như chưa có nội dung và chương trình đào tạo cho bác sỹ hoạt đọng tại trạm y tê xã, cơ sở vât chất và trang thiêt bị tại TYT xã chưa được đáp ứng mọt cách đầy đủ, các chính sách khuyến khích bác sỹ về TYT xã chưa thực sự hấp dẫn… Để tìm hiểu khó khăn, thuận lợi về hoạt đông của bác sỹ tại TYT xã và từ đó tiến hành can thiệp nhằm nâng cao chất lượng hoạt đông của trạm y tế” xã, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này tại Hải Dương với mục tiêu sau:

1. Mô tả thực trạng một số hoạt động của bác sỹ tại trạm y tế xã

tỉnh Hải Dương

2. Đề xuất và đánh giá hiệu quả của giải pháp thử nghiệm can thiệp

nhằm nâng cao chất lượng một số hoạt động của TYT xã.

MỤC LỤC

Đặt vấn đề 1

Chươngl. Tổng quan 3

1.1. Hê thống tổ chức y tế Việt nam 3

1.1.1. Hệ thống tổ chức y tế’ Việt Nam 3

1.1.2. Hệ thống tổ chức y tế’ tỉnh Hải Dương 8

1.2. Trạm y tế’ xã 9

1.2.1. Chức năng của trạm y tế’ xã 9

1.2.2. Nhiệm vụ của trạm y tế’ xã 10

1.2.3. Chuẩn Quốc gia về y tế’ xã 12

1.2.4. Biên chế 14

1.2.5. Nguồn tài chính 16

1.2.6. Phân bố 18

1.2.7. Trạm y tế’’ xã tại tỉnh Hải Dương 19

1.3. Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt đông của trạm y tế’ xã 20

1.3.1. Các giải pháp đưa cán bô y tế’ về trạm y tế’ xã 20

1.3.2. Tăng cường cơ sở vật chất và trang thiết bị của trạm y tế 25

1.3.3. Cung cấp đủ thuốc thiết yếu và sử dụng thuốc an toàn hợp lý.. 29

1.3.4. Tăng cường công tác quản lý và cung cấp tài chính cho hoạt

đông của trạm y tế 31

1.3.5. Khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế’ tại trạm y tế’ xã 33

1.4. Thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu tại môt số nước trên thế’ giới… 34

1.5. Môt số nghiên cứu về hoạt đông của trạm y tế’ và Thực hiện chăm sóc

sức khỏe ban đầu tại việt nam 37

Chương 2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 40

2.1. Đối tượng nghiên cứu 40

2.1.1. Địa điểm nghiên cứu 40

2.1.2. Đối tượng nghiên cứu 41

2.2. Phương pháp nghiên cứu 41

2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 41

2.2.2. Cỡ mẫu và chọn mẫu nghiên cứu 43

2.2.3. Các giải pháp can thiêp 44

2.2.4. Mọt số định nghĩa của các chỉ số nghiên cứu 46

2.2.5. Kỹ thuật thu thập thông tin 5G

2.2.6. Các biến số và chỉ số nghiên cứu 5G

2.2.7. Xử lý số liêu  53

2.2.8. Các biên pháp hạn chế sai số 53

2.2.9. Thời gian nghiên cứu 54

2.2.1G. Đạo đức trong nghiên cứu 54

Chương S. Kết quả nghiên cứu 5ổ

3.1. Thực trạng mọt số hoạt đọng của bác sỹ tại trạm y tế xã tỉnh Hải Dương…. 56

3.1.1. Mọt số đạc trưng cá nhân của các bác sỹ công tác tại trạm y

tế xã tỉnh Hải Dương 57

3.1.2. Tình hình đào tạo và đào tạo lại của các bác sỹ công tác tại

trạm y tế xã tỉnh Hải Dương 59

3.1.3. Kiến thức về chẩn đoán và xử trí mọt số bênh phổ biến tại cọng

đồng của các bác sỹ công tác tại trạm y tế xã tỉnh Hải Dương 62

3.1.4. Hoạt đọng của bác sỹ trạm y tế xã 67

3.1.5. Khó khăn thường gặp của các bác sỹ công tác tại trạm y tế xã 69

3.2. Đánh giá hiêu quả của các giải pháp can thiêp 74

3.2.1. Đánh giá hiêu quả của các giải pháp can thiêp theo hoạt đọng

của trạm y tế xã 75

3.2.2. Đánh giá hiêu quả của các giải pháp can thiêp tại họ gia đình ..81

Chương 4. Bàn luận 100

4.1. Thực trạng mọt số hoạt đọng của bác sỹ tại trạm y tế xã tỉnh Hải Dương. 1GG

4.1.1. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng hoạt đọng của TYT xã

và vai trò của bác sỹ tại TYT xã 1GG

4.1.2. Mọt số đặc trưng cá nhân của các bác sỹ công tác tại trạm y

tế xã tỉnh Hải Dương 1G4

4.1.3. Hoạt đọng của bác sỹ tại trạm y tế xã tỉnh Hải Dương 1G5

4.1.4. Tình hình đào tạo và đào tạo lại của các bác sỹ công tác tại

trạm y tế’ xã tỉnh Hải Dương 110

4.1.5. Kiến thức về chẩn đoán và xử trí mọt số bênh phổ biến tại công

đồng của các bác sỹ công tác tại trạm y tế” xã tỉnh Hải Dương 113

4.2. Hiêu quả của các giải pháp can thiêp nhằm nâng cao chất lượng

mọt số hoạt đông của TYT xã tỉnh Hải Dương 116

4.2.1. Hiêu quả can thiêp về sử dụng dịch vụ khám chữa bênh tại

trạm y tế’ xã 116

4.2.2. Hiêu quả can thiêp về chăm sóc bà mẹ và trẻ em 120

4.3. Bàn luân về phương pháp nghiên cứu 123

Kết luận 129

Kiến nghi 131

Tài liệu tham khảo

Phụ lục

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/