Khảo sát hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình-Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2011

Khảo sát hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình-Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2011.Sức khỏe là tài sản quý nhất của con người và toàn xã hội. Người có sức khỏe không chỉ là người không có bệnh tật mà còn là người được thoải mái hoàn toàn về thể chất, tinh thần và xã hội. Vì vậy quan tâm chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho mọi người chính là quan tâm cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

MÃ TÀI LIỆU

CAOHOC.2019.00476

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Trong công tác khám chữa bệnh cho toàn dân, bệnh viện là nơi thể hiện tập trung nhất các quan điểm của Đảng và Nhà Nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe toàn dân. Bệnh viện cũng là nơi thể hiện năng lực của ngành y tế. Công tác dược bệnh viện có vai trò rất quan trọng trong hoạt động của một bệnh viện, nó định hướng cho công tác sử dụng thuốc tại bệnh viện, đặc biệt là sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả. Sử dụng thuốc là khâu cuối cùng trong công tác khám chữa bệnh nhưng kết quả của việc sử dụng thuốc sẽ thể hiện tính hiệu quả của dịch vụ y tế.
Một trong những nhân tố quan trọng có tính ảnh hưởng lớn đến chất lượng công tác khám chữa bệnh của bệnh viện là vấn đề cung ứng thuốc.Hoạt động cung ứng thuốc trong bệnh viện hiện nay không chỉ gói gọntrong việc mua và cấp phát thuốc mà bên cạnh đó còn phải đảm bảo thuốc được cung ứng đầy đủ, kịp thời và được hướng dẫn sử dụng an toàn, hợp lý, hiệu quả.
Với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế, xã hội, ngành dược phát triểncùng với sự tham gia của hàng trăm công ty dược lớn nhỏ trên thị trường,sự đa dạng trong hoạt động kinh doanh, tiếp thị, nhập khẩu, phân phối thuốc tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác dược bệnh viện. Tuy nhiêndo thị trường thuốc phát triển nhanh, đa dạng về chủng loại cũng như nguồn cung cấp, hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện gặp phải không ít2 những khó khăn đòi hỏi và thách thức trong việc lựa chọn, mua sắm, phân phối và sử dụng thuốc.
Việc nghiên cứu nâng cao chất lượng hoạt động cung ứng thuốc trong bệnh viện là hết sức cần thiết nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của khoa dược bệnh viện, do đó tôi xin chọn đề tài nghiên cứu: “Khảo sát hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình-Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2011” với các mục tiêu sau:
1. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình Tp.HCM năm 2011.
2. Phân tích, đánh giá hoạt động đảm bảo cung ứng thuốc của bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình năm 2011.
Từ những kết quả nghiên cứu của đề tài, đưa ra những ý kiến đề xuất góp phần nâng cao chất lượng cung ứng thuốc trong giai đoạn tới đáp ứng nhu cầu điều trị hợp lý tại bệnh viện

MỤC LỤC Khảo sát hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình-Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2011
Nội dung Trang
Trang bìa chính
Trang bìa phụ
Lời cảm ơn
Mục lục
Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt
Danh mục các bảng, biểu
Danh mục các hình vẽ, đồ thị
ĐẶT VẤN ĐỀ ……………………………………………………………………………… 1
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN…………………………………………………………… 3
1.1.Thực trạng cung ứng thuốc trong bệnh viện ở nước ta trong những năm
gần đây…………………………………………………………………………………………. 3
1.2. Các nhiệm vụ cung ứng thuốc trong bệnh viện . ……………………………. 8
1.2.1. Lựa chọn thuốc……………………………………………………………………… 8
1.2.2. Mua thuốc ………………………………………………………………………….. 12
1.2.3. Cấp phát thuốc …………………………………………………………………… 15
1.2.4. Giám sát sử dụng thuốc ………………………………………………………… 17
1.3. Một vài nét về bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình…………………….. 18
1.3.1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của BV Chấn Thương Chỉnh Hình……. 18
1.3.2. Hệ thống tổ chức của bệnh viện……………………………………………… 19
1.3.3. Hội đồng thuốc và điều trị của bệnh viện…………………………………. 21
CHƯƠNG II: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU … 24
2.1. Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………… 24
2.2. Phương pháp nghiên cứu. ………………………………………………………… 24
CHƯƠNG III: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU. …………………………………… 263.1. Khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng thuốc của
BV Chấn Thương Chỉnh Hình TPHCM. ………………………………………….. 26
3.1.1. Tổ chức và cơ cấu nhân lực khoa dược……………………………………. 26
3.1.2. Điều kiện cơ sở vật chất và kinh phí mua thuốc.. ………………………. 30
3.1.3. Mô hình bệnh tật………………………………………………………………….. 35
3.1.4. Hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị……………………………….. 38
3.2. Phân tích, đánh giá một số hoạt động cung ứng thuốc tại BV Chấn
Thương Chỉnh Hình TPHCM…………………………………………………………. 40
3.2.1. Phân tích, hoạt động lựa chọn thuốc tại bệnh viện.. …………………… 40
3.2.1.1. Quy trình xây dựng danh mục thuốc …………………………………….. 40
3.2.1.2. Phân tích danh mục thuốc sử dụng tại bệnh viện ……………………. 41
3.2.1.3. Phân tích tính thích ứng của danh mục thuốc bệnh viện ………….. 43
3.2.2. Lựa chọn phương thức mua thuốc ………………………………………….. 46
3.2.2.1. Quy trình đấu thầu…………………………………………………………….. 46
3.2.2.2. Quản lý chất lượng trong quá trình mua thuốc. ……………………… 51
3.2.3. Phân tích, đánh giá hoạt động cấp phát thuốc của bệnh viện……….. 52
3.2.3.1. Quy trình cấp phát thuốc ……………………………………………………. 52
3.2.3.2. Công tác bảo quản thuốc và quản lý hàng tồn kho………………….. 53
3.2.4. Phân tích, đánh giá hoạt động giám sát sử dụng thuốc tại bệnh viện..56
3.2.4.1. Giám sát thực hiện danh mục thuốc bệnh viện……………………….. 56
3.2.4.2. Giám sát kê đơn, chỉ định dùng thuốc…………………………………… 57
3.2.4.3. Công tác dược lâm sàng và thông tin thuốc …………………………… 60
CHƯƠNG IV: BÀN LUẬN.. ……………………………………………………….. 65
4.1. Về một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động cung ứng thuốc của BV
Chấn Thương Chỉnh Hình TPHCM…………………………………………………. 65
4.2. Về hoạt động cung ứng thuốc. ………………………………………………….. 65
4.2.1. Về hoạt động lựa chọn thuốc …………………………………………………. 66
4.2.2. Về hoạt động mua thuốc.. ……………………………………………………… 664.2.3. Về hoạt động cấp phát thuốc …………………………………………………. 67
4.2.4. Về hoạt động giám sát sử dụng thuốc ……………………………………… 68
KẾT LUẬN VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT. ……………………………………………. 69
1. KẾT LUẬN…………………………………………………………………………….. 69
1.1. Về một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động cung ứng thuốc của BV
Chấn Thương Chỉnh Hình TPHCM…………………………………………………. 69
1.2. Về hoạt động cung ứng thuốc. ………………………………………………….. 70
2. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT. …………………………………………………………. 71
2.1. Với Ủy ban nhân dân Thành phố và Sở Y Tế TPHCM.. ……………….. 71
2.2. Với bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình.. …………………………………. 72
2.3. Với khoa dược……………………………………………………………………….. 72

TÀI LIỆU THAM KHẢO Khảo sát hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình-Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2011
1. Bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược (2005), Giáo trình Dược xã hội học, Trường Đại Học Dược Hà Nội.
2. Bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược ( 2007), Giáo trình Kinh tế Dược,
Nhà xuất bản Y Học.
3. Bộ môn Quản lý và Kinh tế Dược ( 2006), Giáo trình Pháp chế hành nghề Dược, Trường Đại Học Dược Hà Nội.
4. Bộ Y Tế (2001), Bảng phân loại quốc tế về bệnh tật lần thứ 10 (ICD), Nhà xuất bản Y Học Hà Nội.
5. Bộ Y Tế ( 1997), Chỉ thị 03/Bộ Y Tế- CT ngày 25/02/1997 về việc chấn chỉnh công tác cung ứng, quản lý sử dụng thuốc trong bệnh viện.
6. Bộ Y Tế ( 1998), Chỉ thị 04/Bộ Y Tế- CT ngày 04/03/1998 về việc tăng cường sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, tiết kiệm tại các cơ sở khám chữa bệnh.
7. Bộ Y Tế ( 2004), Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Y Tế về việc chấn chỉnh công tác cung ứng, quản lý sử dụng thuốc trong bệnh viện, chỉ thị 05/2004/Bộ Y Tế- CT ngày 16/04/2004.
8. Bộ Y Tế (2005), Danh mục thuốc thiết yếu lần thứ V.
9. Bộ Y Tế (2008), Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại cơ sở khám chữa bệnh, theo quyết định số 05/2008/QĐ/Bộ Y Tế.
10.Bộ Y Tế (1997), Hướng dẫn tổ chức Hội đồng thuốc và điều trị bệnh viện, thông tư số 08/Bộ Y Tế-TT ngày 04/07/1997.
11.Bộ Y Tế (2003), Hướng dẫn tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của đơn vị thông tin thuốc trong bệnh viện, Công văn số
10766/Bộ Y Tế-CV ngày 13/01/2003.12.Bộ Y Tế (2004), Hướng dẫn thực hiện chỉ thị 05/2004 của Bộ trưởng Bộ Y Tế, công văn số 3483/Bộ Y Tế-ĐT ngày 19/05/2004.
13.Bộ Y Tế (2001), Quản lý Dược bệnh viện, Nhà xuất bản Y Học Hà Nội.
14.Bộ Y Tế (2001), Quản lý bệnh viện, Nhà xuất bản Y Học Hà Nội.
15.Bộ Y Tế (1997), Quy chế bệnh viện, Nhà xuất bản Y Học Hà Nội.
16.Bộ Y Tế- Cục quản lý dược Việt Nam (2006), Hội nghị chuyên đề – nghành Dược Việt Nam cơ hội và thách thức trước thềm hội nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, Hà Nội 06/2006.
17.Bộ Y Tế- Cục quản lý dược Việt Nam (2006), Báo cáo tổng kết công tác dược năm 2006, triển khai kế hoạch năm 2007, Hà Nội.
18.Bộ Y Tế- Cục quản lý dược Việt Nam (2007), Báo cáo tổng kết công tác dược năm 2007, triển khai kế hoạch năm 2008, Hà Nội.
19.Bộ Y Tế- Cục quản lý dược Việt Nam (2008), Kiện toàn công tác quản lý Nhà nước về dược trong bối cảnh hội nhập khu vực và quốc tế.
20.Bộ Y Tế- Cục quản lý dược Việt Nam (2008), Báo cáo Tổng kết công tác dược năm 2008- Triển khai kế hoạch năm 2009.
21.Bộ Y Tế- Cục quản lý khám và chữa bệnh – Tổng kết công tác chữa bệnh năm 2009 và triển khai kế hoạch hoạt động năm 2010.
22.Bộ Y Tế (2011), Báo cáo kết quả công tác khám, chữa bệnh năm 2010 và trọng tâm năm 2011.
23.Bộ Y Tế (2011), Danh mục thuốc chủ yếu sử dụng tại cơ sở khám
chữa bệnh theo quyết định số 31/2011/QĐ-BYT ngày 11/07/2011.
24.Tống Thị Quỳnh Giao (2011), Khảo sát hoạt động cung ứng thuốc tại
bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình năm 2010, luận văn dược sĩ chuyên khoa I.
25.Nguyễn Trung Hà (2007), Phân tích hoạt động cung ứng thuốc tại
bệnh viện Trung ương Quân đội 108 năm 2007, luận văn thạc sỹ.
26.Vũ Thị Thu Hương (2006), Đánh giá hoạt động cung ứng thuốc tại
bệnh viện E trong 2 năm 2005-2006, luận văn thạc sỹ.27.Lê Quốc Thịnh (2005), Bùng nổ hiện tượng kê đơn thuốc theo quảng
cáo, tạp chí dược lâm sàng số 6 năm 2005.
28.Nguyễn Tiến Thuấn ( 2007), Nghiên cứu hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2002-2006, luận văn dược sĩ chuyên khoa I.
29.Hoàng Kim Tuyến (2007), Khảo sát hoạt động cung ứng thuốc tại bệnh viện đa khoa thành phố Hải Dương giai đoạn 2004-2006, luận văn dược sĩ chuyên khoa 12.Bộ Y Tế (2004), Hướng dẫn thực hiện chỉ thị 05/2004 của Bộ trưởng Bộ Y Tế, công văn số 3483/Bộ Y Tế-ĐT ngày 19/05/2004.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/