Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ sốt rét và đánh giá biện pháp phòng chống sốt rét cho khu vực xây công trình thuỷ điện Sơn La

Đề tài cấp Bộ : Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ sốt rét và đánh giá biện pháp phòng chống sốt rét cho khu vực xây công trình thuỷ điện Sơn La

–    Các nghiên cứu về sự ảnh hưởng của xây dựng các công trình thủy điện, thủy lợi với bệnh SR tại Thái Lan và Ethiopia của một số tác giả nước ngoài như Thanongsak Bunag và cộng sự[17], Lilian A. De Las Llạậas[15], Melba Gomes[l6] đều cho thấy do có sự biến động lớn về thay đổi môi trường trong quá trìỉíh thi công và sau khi tạo thành hồ đập nước lớn nên đã làm tăng mật độ vector sốt rét và tỷ lệ bệnh SR trong vùng.
–    Việc xây dựng các công trình thuỷ điện tại các vùng SRLH sẽ tạo nên các yếu tố thuận lợi cho bệnh sốt rét phát triển và rất dễ gây thành dịch. Kinh nghiệm thực tế ở trong nước (xây dựng thủy điện Hoà Bình, thuỷ điện Yaly …) cho thấy: Các biến đổi sinh thái, môi trường và biến động dân cư trong và sau khi xây dựng thủy điện, thuỷ lợi tại các vùng SRLH đã làm thay đổi bộ mặt dịch tễ sốt rét của các khu vực liên quan, có nơi xẩy ra dịch SR (Hoà Bình, Yaly …)[9,10].

MÃ TÀI LIỆU

KQNC.2005.00052

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

–    Điều đáng quan tâm là tại các vùng SRLH miền núi hiện nay lại có nhiều công trình thuỷ điện đang được Chính Phủ tập trung đầu tư nhằm góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Theo kế hoạch của Nhà nước, công trình thuỷ điện Sơn La là một công trình thuộc cấp đặc biệt, được Chính Phủ phê duyệt chính thức khởi công vào cuối năm 2005 và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2015 với tổng số vốn đầu tư là 36.933 tỷ đồng [ll].
–    Kết quả ban đầu về nghiên cứu đặc điểm dịch tễ SR giai đoạn trước khi xây dựng công trình thuỷ điện Sơn La (1998 – 2000 ) của Lê Đình Công, Trần Quốc 
Túy và cộng sự[5] cho thấy: Khu vực nghiên cứu thuộc vùng SRLH nhẹ, tỷ lệ ký sinh trùng SR/1000 dân là 0,22 (năml998), nhưng nguy cơ lan truyền SR còn cao do các yếu tố sau: ở tất cả các điểm đại diện nghiên cứu đều có mặt An.minimus- vector truyền bệnh SR chính trong vùng; miễn dịch SR trong dân đã giảm thấp (IFA+= 19,1%); di biến động dân cư và môi trườnệ rất lớn. Tuy nhiên các kết quả nghiên cứu nêu trên mới chỉ là ban đầu trong khoảng thời gian ngắn, chưa đánh giá đươc môt cách toàn diên về đăc điểm dich tễ SR cũng như hiêu quả các biên pháp PCSR trong vùng để làm cơ sở khoa học cho việc đề xuất các biện PCSR hiệu quả cho công nhân và dân cư sống trong vùng bị ảnh hưởng bởi việc xây
dựng công trình thủy điện.

Với những căn cứ nêu trên, chúng tôi tiến hành đề tài*: “Nghiên cứu đặcýìểm dịch tễ sốt rét và áp dụng biện pháp phồng chống sốt rét cho khu vực xây dựng công trình thủy điện Sơn La”.
1. 2. Mục tiêu nghiên cứu
1.2.1.    Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ sốt rét giai đoạn trước khi thi công công trình thủy điện Sơn La.
1.2.2.    Áp dụng biện pháp phòng chống sốt rét giai đoạn trước khi thi công công trình thủy điện Sơn La.
MỤC LỤC
Mục    Nội dung    Trang
    PHẦN A – TÓM TẮT    2
1    Mở đầu    2
2    Các kết quả nổi bật của đề tài    2
3    Đánh giá thực hiện đề tài đối chiếu vói đề cương đã được phê    
    duyệt    3
4    Các ý kiến đề xuất
PHẦN B – NỘI DUNG BÁO CÁO CHI TIẾT KẾT QUẢ    4
    NGHIÊN CỨU    ‘5
1    Đặt vấn đề    5
1.1    Tóm lược những “nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến    
    để tài    5
1.2    Mục tiêu nghiên cứu    6
2    Tổng quan đề tài    7
2.1    Tình hình nghiên cứu ngoài nước liên quan đến xây dựng các    
    công trình thủy điện, thuỷ lợi    7
2.2    Tình hình nghiên cứu trong nước liên quan đến xây dựng các    
    công trình thủy điện, thuỷ lợi    8
2.3    Tóm lược về công trình thuỷ điện Sơn La    9
3    Thòi gian, đối tượng và phương pháp nghiên cứu    9
3.1    Thời gian, đối tượng nghiên cứu    11
3.2    Phương pháp nghiên cứu    11
3.3    Các chỉ số nghiên cún    17
3.4    Phương pháp xử lý số liệu    17
4    Kết quả nghiên cứu    18
4.1    Đặc điểm địa lý khí hậu và dân cư vùng nghiên cứu    18
4.2    Phân bố thành phần loài Anopheles và vector SR trong vùng nghiên cún    22
4.3    Đặc điểm bệnh SR trong vùng nghiên cứu    26
4.4    Áp dụng một số biện pháp PCSR trong vùng nghiên cứu    34
5    Bàn luận    37
6    Kết luận    41
7    Đề nghị    42
    Tài liệu tham khảo    43
    Lòi cám ơn    45
    Phụ lục    46

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/