Thực trạng quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện tuyến huyện tỉnh Hải Dương năm 2013

Thực trạng quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện tuyến huyện tỉnh Hải Dương năm 2013
Tác giả: Phạm Minh Khuê, Nguyễn Văn Hanh, Trần Thị Thuý Hà
Tóm tắt:
Nghiên cứu cắt ngang nhằm mục tiêu mô tả thực trạng quản lý chất thải y tế tại các bệnh viện tuyến huyện tỉnh Hải Dương năm 2013. Số liệu được thu thập thông qua sử dụng bảng kiểm đánh giá hoạt động quản lý chất thải y tế, kết hợp thu thập số liệu hồi cứu tại 13/13 bệnh viện tuyến huyện thuộc tỉnh Hải Dương năm 2013. Kết quả nghiên cứu cho thấy100% bệnh viện có phân công lãnh đạo làm công tác quản lý chất thải y tế; 92,31% có Báo cáo bảo vệ môi trường, 100% bệnh viện có sổ theo dõi lượng chất thải phát sinh hàng ngày, 84,61% có báo cáo giám sát môi trường định kỳ và 69,23% có sổ sổ đăng ký chủ nguồn thải; 100% bệnh viện không có kế hoạch, không có giấy phép xả thải và không có cán bộ chuyên trách về quản lý chất thải y tế; Tỷ lệ nhân viên y tế được tập huấn quản lý chất thải y tế (39,32%); 100% bệnh viện không đảm bảo tiêu chuẩn về phương tiện chứa chất thải và đường vận chuyển chất thải y tế. Các bệnh viện tuyến huyện tại Hải Dương cần củng cố hệ thống tổ chức thực hiện quản lý chất thải y tế, tăng cường tập huấn và đảm bảo kinh phí thường xuyên cho công tác quản lý chất thải y tế

MÃ TÀI LIỆU

Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...