CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CÔNG VIỆC CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY

CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG CÔNG VIỆC CỦA ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN CHỢ RẪY
Thị Kim Liên Nguyễn 1, Thị Hà Đỗ 2,, Louise Jarrett Sara 3
1 Bệnh viện Chợ Rẫy
2 Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
3 Đại học Regis, Hoa Kỳ
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Trong môi trường bệnh viện, Điều dưỡng (ĐD) đóng vai trò then chốt trong công tác chăm sóc, quản lí bệnh nhân (BN). Tuy nhiên chất lượng cuộc sống công việc (CLCSCV) của điều dưỡng còn thấp chưa được quan tâm đúng mức. Mục tiêu: Khảo sát CLCSCV của điều dưỡng lâm sàng tại bệnh viên Chợ Rẫy. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 306 điều dưỡng đang công tác tại các khoa lâm sàng bệnh viện Chợ Rẫy, năm 2022. Sử dụng bộ câu hỏi Brooks để khảo sát CLCSCV của ĐD. Thống kê mô tả được sử dụng để phân tích số liệu. Kết quả: Điểm trung bình CLCSCV của ĐD lâm sàng BV Chợ Rẫy là 161.42±12.06, đạt mức trung bình, điểm lĩnh vực cuộc sống gia đình và công việc là 27,62±2,90; lĩnh vực đặc thù công việc là 36,8±4,23; môi trường làm việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp là 78,21±7,09; quan niệm xã hội về nghề nghiêp là 18,8±1,92. Kết luận: CLCSCV của ĐD lâm sàng BV Chợ Rẫy ở mức trung bình. Các giải pháp hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống công việc của điều dưỡng là cần thiết nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của điều dưỡng.

MÃ TÀI LIỆU

 TCYDH.2022.02887

Giá :

20.000đ

Liên Hệ

0927.007.596

CLCSCV liên quan mật thiết đến chất lượng công việc, sự gắn kết với tổ chức, sự thỏa mãn trong  công  việc,  động  lực  làm  việc  của  nhân viên. ĐDcó vai trò vô cùng quan trọng trong hệ thống y tế, là người trực tiếp chăm sóc và quản lý  người  bệnh.  Do  đó,  CLCSCV  của  ĐD  ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, sự hài lòng trong công việc, chất lượng chăm sóc và sự phát triển của BV, có vai trò nhất định trong việc thúc đẩy giảm tỷ lệ thay đổi ĐD và ổn định đội ngũ điều dưỡng  viên(3),(5).  Nhiều  nghiên  cứu  trong  và ngoài nước cho thấy nhìn chung CLCSCV của ĐD chủ yếu ở mức trung bình. Nghiên cứu của Al-MaskariJonas và cộng sự (2020) trên 345 ĐD có kết quả CLCSCV đạt mức trung bình (điểm trung bình:179,99 ± 24,17)(2), nghiên cứu của Khaled Suleiman và cộng sự (2019) trên 186 người tham gia nghiên cứu báo cáo điểm trung bình CLCSCV của điều dưỡng là 140,15 ± 28,34 (thang điểm Brooks) cho thấy CLCSCV ở mức trungbình(7)Bệnh  viện  Chợ  Rẫy  là  BV  đa  khoa  hoàn chỉnh,  xếp  hạng  đặc  biệt,  tuyến  kỹ  thuật  sau cùng của 37 tỉnh, thành phố phía Nam trực thuộc Bộ Y tế Việt Nam, môi trường làm việc phức tạp và  cường  độ  cao,  chính  vì  vậy  quan  tâm  xây dựng môi trường làm việc thu hút sự gắn bó với tổ chức của người lao động hay nói một cách khác là gia tăng CLCSCV của ĐD để giữ họ lại với đơn vị, tận tâm với nghề là việc cần được chú trọng.Mục  tiêu  nghiên  cứu: Khảo  sát  điểm  chất lượng  cuộc  sống  công  việc  bằng  thang  điểm Brooks ởĐD lâm sàng BV Chợ Rẫy.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/