ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH HỌC CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN CARCINÔM TẾ BÀO SÁNG THẬN VÀ NHÚ TẾ BÀO THẬN

ĐẶC ĐIỂM HÌNH ẢNH HỌC CẮT LỚP ĐIỆN TOÁN CARCINÔM TẾ BÀO SÁNG THẬN VÀ NHÚ TẾ BÀO THẬN
Nguyễn Minh Đức*
TÓM TẮT
Mở đầu: Carcinôm tế bào thận (renal cell carcinoma, RCC) chiếm hàng thứ 8 trong số các bệnh lý ung thư ở người lớn và là loại ung thư chiếm 3‐4% trong tổng số ca ung thư mới ở Hoa Kỳ. Theo y văn carcinôm tế bào thận dạng tế bào sáng chiếm khoảng 80% số trường hợp và carcinôm tế bào thận dạng nhú chiếm 10% số trường hợp.
Mục tiêu: Khảo sát đặc điểm hình ảnh cắt lớp điện toán carcinôm tế bào thận dạng tế bào sáng và carcinôm tế bào thận dạng nhú.
Phương pháp nghiên cứu: Chúng tôi tiến hành hồi cứu và mô tả tất cả các trường hợp có chụp cắt lớp điện toán, có phẫu thuật, kết quả giải phẫu bệnh là RCC tại khoa ngoại niệu bệnh viện Chợ Rẫy từ 01/2008 đến 01/2012

MÃ TÀI LIỆU

 NCKH.0089

Giá :

 

Liên Hệ

0915.558.890


Kết quả: Có 59 trường hợp RCC trong nghiên cứu này. Trong đó có 47 trường hợp là carcinôm tế bào thận dạng tế bào sáng (79,66%) và 6 trường hợp carcinôm nhú tế bào thận (10,17%). Kích thước trung bình của carcinôm tế bào sáng thận là 7,03 ± 2,05cm. Kích thước trung bình của carcinôm nhú tế bào thận là 5,35 ± 1,56cm. Carcinôm tế bào thận dạng tế bào sáng bắt thuốc cản quang mạnh ở thì vỏ tủy, thải thuốc ở thì thận; carcinôm tế bào thận dạng nhú bắt thuốc yếu ở thì vỏ tủy (p<0,05). Hoại tử trong bướu thường gặp ở carcinôm tế bào thận dạng tế bào sáng. Carcinôm tế bào thận dạng tế bào sáng thường có vôi hóa trong bướu và kích thước lớn hơn so với carcinôm tế bào thận dạng nhú (p<0,05)
Kết luận: Có sự khác biệt về đặc điểm hình ảnh học cắt lớp điện toán giữa carcinôm tế bào thận dạng tế bào sáng và carcinôm tế bào thận dạng nhú

Carcinôm tế bào thận (RCC) chiếm hàng thứ 8 trong số các bệnh lý ung thư ở người lớn và 3‐ 4% trong tổng số ca ung thư mới ở Hoa Kỳ. RCC đứng hàng thứ 7 ở nam giới và đứng hàng thứ 9 ở nữ giới(2). Theo y văn carcinôm tế bào sáng thận chiếm khoảng 80% số trường hợp và carcinôm nhú tế bào thận chiếm 10% số trường hợp. Tại Việt Nam vấn đề khảo sát đặc điểm hình ảnh týp mô học phụ chưa có những nghiên cứu cụ thể và việc khảo sát các đặc điểm hình ảnh cắt lớp điện toán týp mô học bướu trước phẫu thuật là việc làm cần thiết và quan trọng sẽ giúp ích rất nhiều trong việc lập chiến lược điều trị phù hợp cho từng bệnh nhân. Do đó nghiên cứu được tiến hành với mục tiêu “Khảo sát đặc điểm hình ảnh cắt lớp điện toán carcinôm tế bào thận dạng tế bào sáng và nhú tế bào thận

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/