ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BỆNH SÂU RĂNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG CỦA NHÓM SINH VIÊN HỌC VIỆN QUÂN Y

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG BỆNH SÂU RĂNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG CỦA NHÓM SINH VIÊN HỌC VIỆN QUÂN Y
Đinh Viết Thắng1; Nguyễn Khang1; Nguyễn Phương Liên1
TÓM TẮT
Mục tiêu: đánh giá thực trạng bệnh sâu răng và kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc răng miệng của sinh viên năm thứ nhất và năm thứ năm Học viện Quân y (năm học 2018 – 2019); đề xuất giải pháp nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc răng miệng của sinh viên Học viện Quân y. Đối tượng và phương pháp: nghiên cứu tiến cứu, mô tả cắt ngang 380 sinh viên Học viện Quân y (185 sinh viên năm thứ nhất, 195 sinh viên năm thứ năm) từ tháng 10 – 2018 đến 5 – 2019. Kết quả và kết luận: tỷ lệ sâu răng khá thấp: 28,6% ở sinh viên năm thứ nhất và 23,1% ở sinh viên năm thứ năm. Sinh viên chủ yếu ở khu vực ngoại tỉnh (51,32%), chỉ số SMT chung 1,005. Kiến thức chung về chăm sóc răng miệng ở mức tốt 4,9% (sinh viên năm thứ nhất); 74,4% (sinh viên năm thứ năm). Thái độ về chăm sóc răng miệng ở mức tốt 68,1% (sinh viên năm thứ nhất) và 89,8% (sinh viên năm thứ năm). Mức độ thực hành chăm sóc răng miệng chủ yếu còn ở mức kém: 75,1% ở sinh viên năm thứ nhất và 72,3% ở sinh viên năm thứ năm

Sâu răng (SR) là bệnh hay gặp nhất trong các bệnh về răng miệng. Trong những năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh SR đã được cải thiện đáng kể ở những nước phát triển và đang phát triển, trong đó có Việt Nam nhờ những tiến bộ khoa học về phòng bệnh và triển khai chương trình nha học đường của các quốc gia. Tuy nhiên, bệnh SR vẫn còn chiếm tỷ lệ cao, nhất là ở đối tượng học sinh, sinh viên.
Học viện Quân y (HVQY) là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực y tế hàng đầu cho quân đội. Đối với Chuyên ngành Răng miệng, sinh viên HVQY chỉ được trang bị 10 tiết học lý thuyết và 02 tuần thực hành lâm sàng. Cho đến nay, vẫn chưa có nghiên cứu nào tìm hiểu về tình trạng bệnh SR cũng như kiến thức, thái độ và thực hành chăm sóc răng miệng, để có thể đưa ra giải pháp nhằm nâng cao sức khỏe răng miệng ở nhóm đối tượng này.
Do đó, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này nhằm:
– Đánh thực trạng bệnh SR ở nhóm sinh viên năm thứ nhất và thứ năm HVQY.
– Đánh giá thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành chăm sóc răng miệng ở nhóm sinh viên năm thứ nhất và thứ năm HVQY.
– Đề ra giải pháp dự phòng bệnh SR cho nhóm sinh viên HVQY

MÃ TÀI LIỆU

 YHHCM.2019.00376

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/