Động lực làm việc và một số yếu tố liên quan của điều dưỡng khối Hồi  sức-Cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2017

Động lực làm việc và một số yếu tố liên quan của điều dưỡng khối Hồi  sức-Cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2017.Ở Việt Nam hiện nay,  tổng quan về nền kinh tế vĩ mô cơ bản là ổn định, việc lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng ở mức  hợp lý tạo điều kiện để bảo đảm an sinh xã  hội,  và  nhà  nước  tiếp  tục  tăng  đầu  tư  cho  y  tế.  Theo  báo  cáo  chung  tổng  quan ngành y tế năm 2015, từ năm 2010-  2015, chính sách tiền lương đã từng bước được đổi mới theo nguyên tắc thị trường và hội nhập quốc tế, theo đó lương và phụ cấp của cán bộ y tế cũng được nâng lên dù vẫn chưa tương xứng với thời gian đào tạo, rủi ro và  khó  khăn  của  nghề  nghiệp  y  tế.  Theo  học  thuyết  Maslow  với  nội  dung  về  “Hệ thống nhu cầu 5 bậc” thì tiền lương và phụ cấp trên cũng là một tr ong những nhu cầu cơ bản của con người và giúp cho con người có động lực hơn trong lúc làm việc.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2020.00163

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Hơn nữa, hai nhà khoa học Inke Mathauer, Ingo Imhoff và các cộng sự (2006) đã nghiên cứu về động lực của nhân viên y tế tại Benin, Kenya và chỉ ra rằng nhân viên y tế đang mất dần động cơ làm việc. Nghiên cứu cũng cho thấy những ưu đãi phi vật chất và các công cụ quản lý nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong việc tạo động lực làm việc [20].
Ở Việt Nam, tạo động lực để khuyến khích nhân viên làm việc đã được nhiều tác giả nghiên cứu nhưng chủ yếu ở các doanh nghiệp kinh tế, tuy nhiên vẫn chưa có một hệ thống tiêu chuẩn nào để xây dựng phương pháp tạo động lực chuẩn chung cho các đơn vị nói chung và ngành y tế nói riêng. Một vài nghiên cứu gần đây như nghiêncứu của Nguyễn Việt Triều (2015) về “Động  lực làm việc và một số  yếu tố  liên quan của nhân viên y tế tại Bệnh viện đa khoa Hoàn Mỹ Minh Hải Cà Mau năm 2015”[14]đã đưa ra các nhóm giải pháp nhằm tạo động lực làm việc cho đội ngũ nhân viên y tế, duy trì, thu hút và phát triển nguồn nhân lực y tế.Bệnh viện Chợ Rẫy là bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, xếp hạng đặc biệt và là tuyến  III  chuyên  môn  kỹ  thuật  –  tuyến  cao  nhất  ở  khu  vực  phía  Nam.  Bệnh viện hiệncó 05 Trung tâm, 37 khoa lâm sàng, 10 khoa cận lâm sàng,  15 phòng chức năng với tổng số 3826 nhân viên, trong đó có 768 bác sĩ, 1644 điều dưỡng.  Vì là bệnh viện tuyến cuối nên bệnh nhân điều trị tại bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, đặc biệt là ở các khoa thuộc khối Hồi sức – Cấp cứu. “Trong quí I/2017, số bệnh nhân tại các khoa thuộc khối Hồi sức  –  Cấp cứu tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Có ngày bệnh viện tiếp nhận 28.000 lượt bệnh nhân cấp cứu và thực hiện 150 ca phẫu thuật mỗi ngày”  (PVS  –  TP KHTH). Do đó, nhân viên y tế đặc biệt là điều dưỡng thường xuyên làm việc với cường độ và áp lực công việc rất cao do hầu hết là bệnh nhân nặng, đa chấn thương hoặc kèm theo những bệnh lý phức tạp.
Vì vậy, học viên tiến hành nghiên cứu đề tài “Động lực làm việc và một số yếu tố liên quan của điều dưỡng khối Hồi  sức-Cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2017” nhằm phân tích các yếu tố nào cần động viên, thúc đẩy, tạo động lực cho điều dưỡng viên làm việc tốt hơn theo yêu cầu và mục tiêu phát triển không ngừng của bệnh viện. 
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu nhằm các mục tiêu cụ thể sau:
1. Mô tả thực trạng động lực làm việc của điều dưỡng khối Hồi sức  – Cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2017.
2. Xác định các yếu tố liên quan đến động lực làm việc của điều dưỡng khối  Hồi sức – Cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2017

MỤC LỤC Động lực làm việc và một số yếu tố liên quan của điều dưỡng khối Hồi  sức-Cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy năm 2017
LỜI CẢM ƠN  ………………………………………………………………………………………………. i
MỤC LỤC  ……………………………………………………………………………………………………  ii
DANH SÁCH BẢNG  ………………………………………………………………………………….. vi
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT  ………………………………………………………………………..  vii
TÓM TẮT NGHIÊN CỨU  ………………………………………………………………………….  viii
ĐẶT VẤN ĐỀ  ……………………………………………………………………………………………….  1
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU…………………………………………………………………………….  3
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU  ……………………………………………………………….  4
1.1. Quan niệm về nghề y  ………………………………………………………………………………..  4
1.2. Khái niệm về bệnh viện…………………………………………………………………………….  5
1.3. Khái niệm về nguồn nhân lực y tế ……………………………………………………………..  5
1.4. Động lực và các yếu tố liên quan đến động lực làm việc  ………………………………  6
1.4.1. Khái niệm động lực…………………………………………………………………………  6
1.4.2. Động lực làm việc  …………………………………………………………………………..  6
1.4.3. Các lý thuyết về động lực làm việc …………………………………………………..  7
1.4.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc  ………………………………….  11
1.5. Tạo động lực cho nhân viên  …………………………………………………………………….  11
1.5.1. Các phương hướng tạo động lực làm việc  ………………………………………..  12
1.5.2. Các công cụ tạo động lực cho người lao động ………………………………….  13
1.6. Các nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam về động lực làm việc  ……………..  16
1.6.1. Trên thế giới  …………………………………………………………………………………  16
1.6.2.Tại Việt Nam  ………………………………………………………………………………..  26
1.7. Khung lý thuyết  ……………………………………………………………………………………..  27
1.7.1. Sự mệt mỏi vì công việc  ………………………………………………………………..  28
1.7.2. Hài lòng với công việc cơ quan  ………………………………………………………  29
1.7.3. Hài lòng với khả năng bản thân và giá trị công việc  ………………………….  30
1.7.4. Cam kết với tổ chức  ………………………………………………………………………  31
1.7.5. Sự tận tâm  ……………………………………………………………………………………  31
1.7.6. Sự đúng giờ và vắng mặt  ……………………………………………………………….  31 
iii
1.8. Thông tin về bệnh viện Chợ Rẫy  ……………………………………………………………..  32
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  ……………………….  33
2.1. Đối tượng nghiên cứu……………………………………………………………………………..  33
2.2. Tiêu chuẩn lựa chọn đối tượng nghiên cứu  ………………………………………………..  33
2.2.1. Tiêu chuẩn lựa chọn  ………………………………………………………………………  33
2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ  ………………………………………………………………………..  33
2.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu  …………………………………………………………….  33
2.4. Thiết kế nghiên cứu  ………………………………………………………………………………..  33
2.5. Phương pháp chọn mẫu  …………………………………………………………………………..  34
2.5.1. Cấu phần nghiên cứu định lượng  …………………………………………………….  34
2.5.2. Cấu phần nghiên cứu định tính  ……………………………………………………….  34
2.6. Phương pháp thu thập số liệu  …………………………………………………………………..  34
2.6.1. Thu thập số liệu định lượng  ……………………………………………………………  34
2.6.2. Thu thập số liệu định tính  ………………………………………………………………  35
2.7. Các biến số nghiên cứu  …………………………………………………………………………..  35
2.8. Phương pháp phân tích số liệu  …………………………………………………………………  36
2.9. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu  …………………………………………………………….  37
2.10. Hạn chế trong nghiên cứu, sai số và biện pháp khắc phục  …………………………  37
2.10.1. Hạn chế  ……………………………………………………………………………………..  37
2.10.2. Sai số và biện pháp khắc phục  ………………………………………………………  38
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  ……………………………………………………………  40
3.1. Thông tin chung về điều dưỡng khối Hồi sức – Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy..  40
3.2.  Thực trạng về động lực làm việc của điều dưỡng khối Hồi sức –  Cấp cứu Bệnh 
viện Chợ Rẫy  ……………………………………………………………………………………………….  42
3.2.1. Yếu tố động lực chung  …………………………………………………………………..  42
3.2.2. Yếu tố sự mệt mỏi vì công việc  ………………………………………………………  43
3.2.3. Yếu tố hài lòng với công việc cơ quan  …………………………………………….  44
3.2.4. Yếu tố hài lòng với khả năng bản thân và giá trị công việc  ………………..  45
3.2.5. Yếu tố cam kết với tổ chức  …………………………………………………………….  46
3.2.6. Yếu tố sự tận tâm  ………………………………………………………………………….  47 
iv
3.2.7. Yếu tố sự đúng giờ và vắng mặt  ……………………………………………………..  48
3.2.8. Động lực làm việc của điều dưỡng với các yếu tố  …………………………….  49
3.2.9. Những yếu tố cần cải thiện để tăng động lực làm việc cho điều dưỡng  ..  50
3.3. Một số yếu tố liên quan đến động lực làm việc của điều dưỡng khối Hồi sức  –
Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy  ………………………………………………………………………….  51
3.3.1.  Mối liên quan giữa động lực làm việc chung của điều dưỡng với các yếu 
tố xã hội, nhân khẩu/nghề nghiệp  …………………………………………………………….  51
3.3.2.  Mối liên quan giữa động lực làm việc chung của điều dưỡng với các yếu 
tố động lực làm việc  ……………………………………………………………………………….  53
Chương 4. BÀN LUẬN  ………………………………………………………………………………..  55
4.1. Đặc điểm điều dưỡng khối Hồi sức – Cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy  …………  55
4.2. Thực trạng động lực làm việc của điều dưỡng khối Hồi sức – Cấp cứu…………  55
4.2.1. Động lực làm việc của điều dưỡng với yếu tố động lực chung  ……………  55
4.2.2. Động lực làm việc của điều dưỡng với yếu tố sự mệt mỏi vì công việc  .  56
4.2.3.  Động lực làm việc của điều dưỡng với yếu tố hài lòng với công việc cơ 
quan  ……………………………………………………………………………………………………..  57
4.2.4.  Động lực làm việc của điều dưỡng với yếu tố hài lòng với khả năng bản 
thân và giá trị công việc  ………………………………………………………………………….  57
4.2.5. Động lực làm việc của điều dưỡng với yếu tố cam kết với tổ chức  ……..  58
4.2.6. Động lực làm việc của điều dưỡng với sự tận tâm  …………………………….  58
4.2.7. Động lực làm việc của điều dưỡng với sự đúng giờ và vắng mặt  ………..  59
4.2.8.  Mối liên quan giữa động lực làm việc chung của điều dưỡng với các yếu 
tố xã hội, nhân khẩu/nghề nghiệp  …………………………………………………………….  59
4.2.9.  Mối liên quan giữa động lực làm việc chung của điều dưỡng với các yếu 
tố động lực làm việc  ……………………………………………………………………………….  60
4.3. Hạn chế của nghiên cứu  ………………………………………………………………………….  61
KẾT LUẬN  …………………………………………………………………………………………………  63
KHUYẾN NGHỊ  ………………………………………………………………………………………….  64
TÀI LIỆU THAM KHẢO  ……………………………………………………………………………..  65
Tiếng Việt  ……………………………………………………………………………………………………  65 
v
Tiếng Anh  ……………………………………………………………………………………………………  66
PHỤ LỤC 1. CÁC BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU  ………………………………………………….  69
PHỤ LỤC 2. PHIẾU ĐIỀU TRA ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA ĐIỀU DƯỠNG  72
PHỤ LỤC  3.  HƯỚNG DẪN PHỎNG VẤN SÂU TRƯỞNG PHÒNG TỔ CHỨC 
CÁN BỘ  ……………………………………………………………………………………………………..  75
PHỤ  LỤC  4.  HƯỚNG  DẪN  PHỎNG  VẤN  SÂU  TRƯỞNG  PHÒNG  ĐIỀU 
DƯỠNG  ……………………………………………………………………………………………………..  77
PHỤ LỤC  5.  HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN NHÓM  –  ĐIỀU DƯỠNG TRƯỞNG 
KHOA  ………………………………………………………………………………………………………..  79
PHỤ LỤC 6. HƯỚNG DẪN THẢO LUẬN NHÓM – ĐIỀU DƯỠNG VIÊN  …….  8

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/