Hiệu quả can thiệp thay đổi kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản ở học sinh tuổi vị thành niên tại huyện Kim Bảng, Hà Nam, 2015 – 2016

Luận án tiến sĩ y học Hiệu quả can thiệp thay đổi kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản ở học sinh tuổi vị thành niên tại huyện Kim Bảng, Hà Nam, 2015 – 2016.Nhiễm khuẩn đường sinh sản (RTIs) được xem là một đại dịch ―thầm lặng‖ do nhiều trường hợp nhiễm khuẩn không triệu chứng. Đây là nguồn truyền bệnh nguy hiểm cho cộng đồng, đồng thời chính người mắc cũng bị những biến chứng do không được điều trị kịp thời. Đặc biệt, nếu mắc RTIs ở lứa tuổi vị thành niên (VTN) mà không được điều trị kịp thời, những biến chứng của bệnh sẽ xuất hiện khi các em trưởng thành, gây hậu quả nghiêm trọng cả về thể chất, tinh thần và xã hội của VTN.

MÃ TÀI LIỆU

CAOHOC.2023.00306

Giá :

 

Liên Hệ

0927.007.596


Tuổi VTN là một lứa tuổi đặc biệt trong cuộc đời mỗi người. Đây là giai đoạn chuyển tiếp t  tuổi ấu thơ sang tuổi trưởng thành.   lứa tuổi này cơ thể chưa phát triển hoàn chỉnh về mặt tâm sinh lý nên rất dễ có những kiến thức lệch lạc, thái độ tiêu cực và hành vi nguy cơ đối với sức khỏe. RTIs càng trở thành mối đe dọa lớn đối với sức khỏe sinh sản (SKSS) khi VTN thiếu kiến thức về phòng chống RTIs, có thái độ và thực hành phòng chống RTIs kém. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Tuyền cho thấy có 68,1% học sinh có kiến thức chưa đạt về triệu chứng các bệnh nhiễm khuẩn lây truyền qua đường tình dục (STIs) [24]. Nghiên cứu của Nguyễn Thị Huyền Thương và cộng sự chỉ ra có 68,5% học sinh nữ thực hành vệ sinh bộ phận sinh dục (BPSD) không đúng cách [18]. Ngoài ra, các nghiên cứu tại Ấn Độ cho thấy đa số nữ sinh viên thực hành vệ sinh kinh nguyệt (VSKN) không đạt yêu cầu [31], [36].
Để góp phần cải thiện KAP phòng chống RTIs của VTN, các can thiệp truyền thông – giáo dục sức khỏe (TT – GDSK) đã được áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới cũng như tại Việt Nam. Các can thiệp đều được đánh giá hiệu quả đối với thay đổi KAP phòng chống RTIs với những tiêu chuẩn đánh giá khác nhau [16], [21], [27], [56], [85], [79], [92]. Tuy nhiên, cho đến nay rất ít nghiên cứu tiến hành phân tích chi phí – hiệu quả của các can thiệp mặc dù có một nhu cầu rất lớn về loại thông tin này. Những thông tin về chi phí, chi phí – hiệu quả2 có vai trò rất quan trọng giúp các nhà hoạch định chính sách, những nhà xây dựng chương trình có thể lựa chọn giải pháp can thiệp tối ưu nhất. Kim Bảng là một trong 6 huyện và thành phố của tỉnh Hà Nam. Huyện có tiềm năng phát triển kinh tế cao với vị trí địa lý và điều kiện khí hậu thuỷ văn thuận lợi, nguồn nhân lực dồi dào và hạ tầng kinh tế – xã hội phát triển.
Một số năm trở lại đây, công tác y tế của huyện đạt được những bước tiến trên nhiều lĩnh vực như phòng bệnh, khám chữa bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và đào tạo cán bộ. Tại huyện, các chương trình TT – GDSK về SKSS có bao hàm nội dung phòng chống RTIs được tổ chức nhỏ lẻ tại một số trường học trên địa bàn huyện và chưa được báo cáo đầy đủ.
Xuất phát t thực tế đó, chúng tôi tiến hành đề tài “Hiệu quả can thiệp thay đổi kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản ở học sinh tuổi vị thành niên tại huyện Kim Bảng, Hà Nam, 2015 – 2016‖.3
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
Nghiên cứu bao gồm 3 mục tiêu:
1- Mô tả kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản ở học sinh tuổi vị thành niên và một số yếu tố liên quan tại 6 trường trung học thuộc huyện Kim Bảng, Hà Nam năm 2015.
2- Đánh giá hiệu quả can thiệp truyền thông – giáo dục sức khỏe trong việc thay đổi kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống nhiễm khuẩn sinh sản ở học sinh tuổi vị thành niên tại địa bàn nghiên cứu.
3- Phân tích chi phí và chi phí – hiệu quả của can thiệp được áp dụng tại địa bàn nghiên cứu

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ………………………………………………………………………………… i
LỜI CẢM ƠN……………………………………………………………………………………..ii
MỤC LỤC………………………………………………………………………………………….iii
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT…………………………………………………….viii
DANH MỤC BẢNG……………………………………………………………………………. x
DANH MỤC HÌNH…………………………………………………………………………..xiii
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………….. 1
MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ………………………………………………………………… 3
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU……………………………………………….. 4
1.1. Một số khái niệm sử dụng trong nghiên cứu………………………………….. 4
1.1.1. Nhiễm khuẩn đường sinh sản và nhiễm khuẩn lây truyền qua
đường tình dục……………………………………………………………………………………… 4
1.1.2. Vị thành niên ………………………………………………………………………………. 5
1.1.3. Chi phí……………………………………………………………………………………….. 5
1.1.4. QALY …………………………………………………………………………………………. 5
1.1.5. Phân tích chi phí – hiệu quả……………………………………………………………. 6
1.2. Dịch tễ học và lâm sàng các bệnh nhiễm khuẩn đƣờng sinh sản …….. 6
1.2.1. Dịch tễ học …………………………………………………………………………………. 6
1.2.2. Lâm sàng ……………………………………………………………………………………. 8
1.3. Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống nhiễm khuẩn đƣờng
sinh sản của vị thành niên …………………………………………………………………… 8
1.3.1. Trên thế giới……………………………………………………………………………….. 8
1.3.2. Tại Việt Nam …………………………………………………………………………….. 13
1.4. Một số yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành phòng
chống nhiễm khuẩn đƣờng sinh sản của vị thành niên ……………………….. 15iv
1.4.1. Giới tính …………………………………………………………………………………… 15
1.4.2. Tuổi, khối lớp ……………………………………………………………………………. 16
1.4.3. Tôn giáo……………………………………………………………………………………. 16
1.4.4. Học lực …………………………………………………………………………………….. 16
1.4.5. Trình độ học vấn, biết chữ ………………………………………………………….. 17
1.4.6. Tình trạng kinh tế gia đình, số người sống trong gia đình ………………. 17
1.4.7. Học vấn bố, học vấn mẹ, nghề nghiệp mẹ……………………………………… 18
1.4.8. Nơi cư trú …………………………………………………………………………………. 18
1.4.9. Mối liên quan giữa các yếu tố kiến thức, thái độ, thực hành …………… 19
1.5. Các can thiệp cải thiện kiến thức, thái độ, thực hành phòng
chống nhiễm khuẩn đƣờng sinh sản của vị thành niên ……………………….. 19
1.5.1. Trên thế giới……………………………………………………………………………… 19
1.5.2. Tại Việt Nam …………………………………………………………………………….. 26
1.6. Chi phí, chi phí – hiệu quả các can thiệp cải thiện kiến thức, thái
độ, thực hành phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản của vị thành
niên…………………………………………………………………………………………………… 29
1.6.1. Các nghiên cứu chi phí can thiệp phòng chống nhiễm khuẩn
đường sinh sản ở vị thành niên trên thế giới và Việt Nam ……………………….. 29
1.6.2. Các nghiên cứu chi phí – hiệu quả can thiệp phòng chống nhiễm
khuẩn đường sinh sản ở vị thành niên trên thế giới và Việt Nam………………. 31
CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……… 40
2.1. Phần 1. Nghiên cứu can thiệp cộng đồng có đối chứng …………………. 44
2.1.1. Điều tra thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành của vị thành niên
trước can thiệp …………………………………………………………………………………… 44
2.1.2. Phỏng vấn sâu đối tượng nghiên cứu …………………………………………… 52
2.1.3. Cơ sở xây dựng can thiệp……………………………………………………………. 54
2.1.4. Thực hiện can thiệp……………………………………………………………………. 57v
2.1.5. Đánh giá hiệu quả can thiệp……………………………………………………….. 58
2.2. Phần 2. Nghiên cứu chi phí, chi phí – hiệu quả của can thiệp …………….. 62
2.2.1. Phân tích chi phí can thiệp …………………………………………………………. 62
2.2.2. Phân tích chi phí – hiệu quả can thiệp ………………………………………….. 65
2.3. Đạo đức trong nghiên cứu …………………………………………………………… 69
CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………………… 70
3.1. Kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống nhiễm khuẩn đƣờng
sinh sản của vị thành niên và một số yếu tố liên quan…………………………. 70
3.1.1. Đặc điểm chung của mẫu nghiên cứu…………………………………………… 70
3.1.2. Kiến thức phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản của vị thành
niên và một số yếu tố liên quan…………………………………………………………….. 72
3.1.3. Thái độ phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản của vị thành niên
và một số yếu tố liên quan …………………………………………………………………….. 80
3.1.4. Thực hành phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản của vị thành
niên và một số yếu tố liên quan…………………………………………………………….. 84
3.2. Hiệu quả can thiệp cộng đồng có đối chứng………………………………… 90
3.2.1. Đặc điểm đối tượng nghiên cứu của nhóm can thiệp và nhóm
chứng………………………………………………………………………………………………… 90
3.2.2. Kết quả phỏng vấn sâu đối tượng nghiên cứu ……………………………….. 92
3.2.3. Kết quả triển khai các hoạt động can thiệp …………………………………. 100
3.2.4. Hiệu quả can thiệp thay đổi kiến thức, thái dộ, thực hành phòng
chống nhiễm khuẩn đường sinh sản của vị thành niên……………………………… 101
3.3. Chi phí, chi phí – hiệu quả can thiệp ………………………………………….. 110
3.3.1.Chi phí can thiệp ………………………………………………………………………. 110
3.3.2. Chi phí – hiệu quả can thiệp………………………………………………………. 117
CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN ……………………………………………………………….. 121
4.1. Đặc điểm chung đối tƣợng nghiên cứu……………………………………….. 121vi
4.2. Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống nhiễm
khuẩn đƣờng sinh sản của vị thành niên ………………………………………….. 121
4.2.1. Kiến thức………………………………………………………………………………….. 121
4.2.2. Thái độ ……………………………………………………………………………………. 124
4.2.3. Thực hành ………………………………………………………………………………. 124
4.3. Các yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành phòng
chống nhiễm khuẩn đƣờng sinh sản của vị thành niên ……………………… 125
4.3.1. Giới tính …………………………………………………………………………………. 125
4.3.2. Cấp học, trình độ học vấn, tuổi………………………………………………….. 126
4.3.3. Học lực …………………………………………………………………………………… 127
4.3.4. Điều kiện kinh tế gia đình …………………………………………………………. 128
4.3.5. Tổng số người sống trong gia đình…………………………………………….. 128
4.3.6. Quan tâm của cha mẹ, người thân……………………………………………… 129
4.3.7. Mối liên quan giữa kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống
nhiễm khuẩn đường sinh sản của vị thành niên…………………………………….. 129
4.4. Lựa chọn, kết quả triển khai và hiệu quả can thiệp ……………………. 130
4.4.1. Lựa chọn can thiệp dựa trên trường học …………………………………….. 130
4.4.2. Lựa chọn các phương pháp truyền thông – giáo dục sức khỏe dựa
trên các can thiệp trên thế giới và Việt Nam ………………………………………… 131
4.4.3. Kết quả triển khai các phương pháp truyền thông – giáo dục sức khỏe . 134
4.4.4. Hiệu quả can thiệp đối với thay đổi kiến thức, thái độ, thực hành
phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản của vị thành niên…………………. 135
4.5. Chi phí, chi phí – hiệu quả can thiệp ………………………………………….. 139
4.5.1. Chi phí can thiệp ……………………………………………………………………… 139
4.5.2. Chi phí – hiệu quả can thiệp………………………………………………………. 141
4.6. Những đóng góp và hạn chế của luận án ……………………………………. 144
4.6.1. Đóng góp của luận án………………………………………………………………. 144vii
4.6.2. Hạn chế của luận án ………………………………………………………………… 145
KẾT LUẬN …………………………………………………………………………………….. 146
KHUYẾN NGHỊ……………………………………………………………………………… 148
 ANH MỤC CÁC C NG TR NH LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN
Đ  C NG  Ố ………………………………………………………………………………… 149
TÀI LIỆU THAM KHẢO ……………………………………………………………….. 150
Phụ lục 1: Phiếu chấp thuận tham gia nghiên cứu…………………………………. 163
Phụ lục 2: Phiếu điều tra kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống
nhiễm khuẩn đường sinh sản của vị thành niên …………………………………….. 164
Phụ lục 3: Cách tính điểm kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống
nhiễm khuẩn đường sinh sản của vị thành niên …………………………………….. 169
Phụ lục 4: Bộ câu hỏi phỏng vấn sâu vị thành niên……………………………….. 173
Phụ lục 5: Bộ câu hỏi phỏng vấn sâu ban giám hiệu nhà trường và giáo
viên …………………………………………………………………………………………………. 174
Phụ lục 6: Bộ câu hỏi phỏng vấn sâu cha, mẹ học sinh………………………….. 175
Phụ lục 7: Quy trình triển khai can thiệp ……………………………………………… 176
Phụ lục 8: Kế hoạch thực hiện các hoạt động can thiệp …………………………. 177
Phụ lục 9: Mẫu phiếu thu thập thông tin chi phí……………………………………. 179
Phụ lục 10: Khung phương pháp phân tích chi phí – hiệu quả của Who-Choice…1

DANH MỤC BẢNG
Bảng 2.1. Tóm tắt các nội dung nghiên cứu ……………………………………. 41
Bảng 2.2. Các biến về kiến thức phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh
sản của vị thành niên…………………………………………………….. 46
Bảng 2.3. Các biến về thái độ phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản
của vị thành niên ………………………………………………………….. 47
Bảng 2.4. Các biến về thực hành phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh
sản của vị thành niên…………………………………………………….. 48
Bảng 2.5. Các biến về thông tin chung của đối tượng nghiên cứu ………. 49
Bảng 2.6. Các chỉ số đánh giá kiến thức, thái độ, thực hành phòng chống
nhiễm khuẩn đường sinh sản của vị thành niên …………………. 50
Bảng 2.7. Các biến về tiếp cận can thiệp truyền thông – giáo dục sức khỏe
của vị thành niên ………………………………………………………….. 59
Bảng 2.8. Các chỉ số đánh giá hiệu quả can thiệp…………………………….. 61
Bảng 2.9. Các chỉ số đánh giá chi phí can thiệp ………………………………. 63
Bảng 2.10. Các chỉ số đánh giá chi phí – hiệu quả can thiệp………………… 67
Bảng 3.1. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo giới tính, cấp học, khối lớp
và học lực……………………………………………………………………. 70
Bảng 3.2. Phân bố đối tượng nghiên cứu theo một số đặc điểm hộ gia đình … 71
Bảng 3.3. Kiến thức về triệu chứng, hành vi nguy cơ và hậu quả nhiễm
khuẩn đường sinh sản của vị thành niên …………………………… 73
Bảng 3.4. Tỷ lệ vị thành niên đạt số điểm kiến thức theo một số đặc điểm
cá nhân……………………………………………………………………….. 76
Bảng 3.5. Kết quả phân tích đơn biến và đa biến mối liên quan giữa kiến thức
phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản của vị thành niên và một
số yếu tố liên quan …………………………………………………………. 78
Bảng 3.6. Thái độ phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản của vị thành
niên. …………………………………………………………………………… 80xi
Bảng 3.7. Tỷ lệ vị thành niên đạt số điểm thái độ theo một số đặc điểm cá
nhân …………………………………………………………………………… 81
Bảng 3.8. Kết quả phân tích đơn biến và đa biến mối liên quan giữa thái độ
phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản của vị thành niên và một
số yếu tố liên quan …………………………………………………………. 82
Bảng 3.9. Thực hành vệ sinh sinh dục và xử lý khi thấy triệu chứng nhiễm
khuẩn đường sinh sản của vị thành niên. ………………………….. 85
Bảng 3.10. Tỷ lệ vị thành niên đạt số điểm thực hành theo một số đặc điểm
cá nhân……………………………………………………………………….. 87
Bảng 3.11. Kết quả phân tích đơn biến và đa biến mối liên quan giữa thực hành
phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản của vị thành niên và một
số yếu tố liên quan …………………………………………………………. 88
Bảng 3.12. Phân bố vị thành niên ở nhóm can thiệp và nhóm chứng theo
một số đặc điểm cá nhân và nguồn tiếp cận thông tin sức khỏe
sinh sản ………………………………………………………………………. 91
Bảng 3.13. Kết quả triển khai các hoạt động can thiệp ……………………… 100
Bảng 3.14.Sự thay đổi kiến thức phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản
của vị thành niên trước và sau can thiệp…………………………. 101
Bảng 3.15. Sự thay đổi kiến thức đạt của vị thành niên trước và sau can
thiệp …………………………………………………………………………. 102
Bảng 3.16. Kết quả phân tích đa biến về tác động của can thiệp đối với
thay đổi kiến thức phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản
của vị thành niên ………………………………………………………… 103
Bảng 3.17. Sự thay đổi thái độ phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản
của vị thành niên trước và sau can thiệp…………………………. 104
Bảng 3.18. Sự thay đổi thái độ đạt của vị thành niên trước và sau can
thiệp ……………………………………………………………………….105xii
Bảng 3.19. Kết quả phân tích đa biến về tác động của can thiệp đối với
thay đổi thái độ phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản của
vị thành niên ……………………………………………………………… 106
Bảng 3.20. Sự thay đổi thực hành phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh
sản của vị thành niên trước và sau can thiệp……………………. 107
Bảng 3.21. Sự thay đổi thực hành đạt của vị thành niên trước và sau can
thiệp …………………………………………………………………………. 108
Bảng 3.22. Kết quả phân tích đa biến về tác động của can thiệp đối với
thay đổi thực hành phòng chống nhiễm khuẩn đường sinh sản
của vị thành niên ………………………………………………………… 109
Bảng 3.23. Chi phí can thiệp theo các hạng mục chi ………………………… 111
Bảng 3.24. Chi phí can thiệp theo các hoạt động được triển khai ……….. 112
Bảng 3.25. Chi phí tại nhóm chứng theo các hạng mục chi ……………….. 114
Bảng 3.26. Chi phí tại nhóm chứng theo các hoạt động được triển khai . 115
Bảng 3.27. So sánh chi phí tại nhóm can thiệp và nhóm chứng………….. 116
Bảng 3.28. Tỷ số chi phí hiệu quả trung bình để thay đổi kiến thức, thái độ,
thực hành ở nhóm can thiệp …………………………………………. 117
Bảng 3.29. Tỷ số chi phí hiệu quả tăng thêm để thay đổi kiến thức, thái độ,
thực hành của nhóm can thiệp và nhóm chứng ………………… 118
Bảng 3.30. Tỷ số chi phí hiệu quả tăng thêm với đơn vị hiệu quả quy ra QALY119xiii
DANH MỤC HÌNH
Hình 2.1. Sơ đồ nghiên cứu …………………………………………………………………. 42
Hình 2.2. Vị trí địa lý các trường trung học được chọn vào nghiên cứu tại
huyện Kim Bảng, Hà Nam…………………………………………………….. 43
Hình 2.3.  ớc tính tác động can thiệp dựa trên chỉ số DD ………………………. 60
Hình 2.4. Khung phương pháp phân tích chi phí – hiệu quả……………………… 65
Hình 3.1. Tỷ lệ tiếp cận các nguồn thông tin liên quan đến sức khỏe sinh sản
của vị thành niên ………………………………………………………………….. 72
Hình 3.2. Tỷ lệ vị thành niên nêu được tên các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh
sản ……………………………………………………………………………………… 73
Hình 3.3. Tỷ lệ vị thành niên nêu được các biện pháp phòng chống nhiễm
khuẩn đường sinh sản …………………………………………………………… 75
Hình 3.4. Tỷ lệ vị thành niên nêu được các tác dụng của bao cao su…………. 75
Hình 3.5. Thực hành vệ sinh sinh dục hàng ngày của vị thành niên ………….. 84
Hình 3.6. Phân bố vị thành niên ở nhóm can thiệp và nhóm chứng theo giới
tính …………………………………………………………………………………….. 9

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/