Khảo sát sự hài lòng đối với công việc cùa nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa khu vực 333, huyện EaKar

Nghiên cứu "Khảo sát sự hài lòng đối với công việc cùa nhân viên y tế tại bệnh viện đa khoa khu vực 333, huyện EaKar, tính Đằk Lẳk năm 2017" được tiến hành với mục tiêu Mô tả sự hài lòng đối với cồng việc của bác sỹ và điều dưỡng tai bệnh viện" nhằm đưa ra một số giai pháp cải thiến công tác quản lý nhân lực tại bệnh viện. Phương pháp nghiên cứu là mô tả cắt ngang, kết hợp nghiền cứu định lượng và định tính, tien hanh từ tháng 2 đến tháng 8 nẳrrf 2017 tại bệnh viện đa khoa khu vực (BVĐKKV) 333. Đối tướng nghiên cứu định lượng là 110 bác sỹ và điều dưỡng cua bệnh viện (BV); đoi tượng nghiên cứu định tính la lãnh đạo BV, cac trưởng khoa/phòng và các nhân viên của một số khoa đang công tac tại BV. Chúng tôi sử dụng bộ câu hỏi với thang điểm iikert 5 mức độ để đánh giá sự hài lòng. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Tỷ lệ nhân viên y tế có sự hài lòng đối với công việc chưa cao. Tỳ lệ hài lòng cao nhất với yếu tố phúc lợi (36,4%), tỳ lệ hài lổng thấp nhất với yếu tố thu nhập (20,9%). Tỷ iệ hài lòng chung với công việc của bầc sỹ và đíeu dưỡng tại BV là 10,9%.

Nhân lực y tế là một trong sáu cấu phần chính hình thành hệ thống y tế, bao gồm cả lĩnh vực khám chữa bệnh [1], Trong quan lý nguồn nhân lực, đế thu hút và giữ được nhân lực y tế có trình độ chuyên môn giỏi, vãn đề đánh giá sự hài lòng đối với công việc của nhân viên y tẽ (NVYT) là hết sức cần thiết của các cơ sở khám chữa bệnh hiện nay [2]. sự thòa mãn cùa tập the nhân viên không chỉ giup duy trì nhân viển làm việc tại đơn vị mà còn quyết định đến hiệu quả công việc và sự phát triển của đơn vị [3]. Khảo sát sự hài lòng của nhân viên là một trong những giải pháp tạo điều kiện cho người lao động có cơ hội bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của bản thân trong công việc, qua đây giúp lãnh đạo đơn vị hiểu được tâm lý và mong muốn của nhẩn viên, từ đó phát huy tối đa năng lực và sự nhiệt tình trong công việc của họ, giup đơn vị không ngừng hoàn thiện chính sách phát triển nguồn nhân lực. BVĐKKV 333 của huyện Ea Kar, trong 5 năm gần đây nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng tăng nhưng tốc độ phát triển về chuyên môn của BV còn chậm, hiệu quả công việc còn khiêm tốn, chưa đắp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân trên địa bàn; nguồn nhân lực giảm theo hàng năm. Câu hỏi được đặt ra là: Mức độ hài lòng với công việc hiện tại cùa nhân viên y tế tại BV đến đâu? Những yếu tố nào làm anh hưởng đến sự hài lòng của NVYT trong BV? Do đó, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu với mục tiêu "Mô tá sự hài lòng đối với công việc của bác sỹ và điều dưỡng tại BVĐKKV 333 huyện Ea Kar, tinh Đắc Lẳc".
II.    ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu Đôi tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu bao góm: Các bác sĩ và điều dưỡng, lãnh đạo BV, đại diện phòng tố chức hành chính và phòng kẽ hoạch tổng hớp.
Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu là mô tá cắt ngang, kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính.
Địa điểm, thời gian nghiên cứu Địa điểm: BVĐKKV 333, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lẳk.
Thời gian nghiên cứu: từ tháng 02 năm 2017 đến tháng 8 năm 2017
Cỡ mau và phương pháp chọn mẫu
Nghiên cứu định lượng: Chọn toàn bộ 110 bác sĩ và điều dưỡng hiện đang làm việc tại BVĐKKV 333, huyện Ea Kar, tỉnh Đẩk Lẳk.
Nghiên cứu định tính: Nghiên cứu tiến hành phòng vấn sâu: Lãnh đạo BV, Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính; Trưởng phòng Kẽ hoạch tổng hợp; Bác sĩ/điều dưỡng một số khoa; 01 cuộc thảo luận nhóm 06 người bao gồm Phó khoa HSCC, Phó khoa Phụ sản,Trưởng khoa YHCT, Trưởng khoa Khám bệnh, Trưởng phòng KHTH, Trưởng phòng Điều dưỡng.

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00471

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/