Kiến thức và thực hành về phòng chống sốt xuất huyết dengue của người dân HN năm 2017

Kiến thức và thực hành về phòng chống sốt xuất huyết dengue của người dân HN năm 2017

Luận văn Kiến thức và thực hành về phòng chống sốt xuất huyết dengue của người dân HN năm 2017

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………….. 1
CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU……………………………………………….. 3
1.1. Tổng quan về bệnh sốt xuất huyết Dengue……………………………………… 3
1.1.1. Đặc điểm bệnh sốt xuất huyết Dengue ……………………………………… 3
1.1.2. Khái niệm ổ dịch SXHD…………………………………………………………. 6
1.1.3. Cách phòng chống bệnh sốt xuất huyết Dengue…………………………. 7
1.2. Dịch tễ học bệnh sốt xuất huyết Dengue ………………………………………… 8
1.2.1. Tình hình sốt xuất huyết Dengue trên thế giới …………………………… 8
1.2.2. Tình hình sốt xuất huyết Dengue tại Việt Nam………………………… 11
1.3. Tổng quan các nghiên cứu về kiến thức, thực hành phòng chống SXHD
của người dân ……………………………………………………………………………. 13
1.3.1. Các nghiên cứu trên thế giới ………………………………………………….. 13
1.3.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam…………………………………………………. 15
1.3.3. Mối liên quan giữa kiến thức và thực hành về phòng chống sốt xuất
huyết Dengue ………………………………………………………………………. 19
CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU……… 21
2.1. Đối tượng nghiên cứu ………………………………………………………………… 21
2.2. Thời gian nghiên cứu …………………………………………………………………. 21
2.3. Thiết kế nghiên cứu……………………………………………………………………. 21
2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu ………………………………………………………….. 21
2.5. Biến số và chỉ số nghiên cứu ………………………………………………………. 24
2.6. Xử lí và phân tích số liệu ……………………………………………………………. 25
2.7. Sai số và cách khắc phục sai số …………………………………………………… 26
2.7.1. Sai số………………………………………………………………………………….. 26
2.7.2. Cách khắc phục sai số…………………………………………………………… 26
2.8. Đạo đức nghiên cứu …………………………………………………………………… 26
CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU …………………………………………… 27
3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu …………………………………… 27
3.2. Kiến thức của người dân về phòng chống SXHD ………………………….. 30
3.3. Thực hành về phòng chống SXHD của người dân …………………………. 37
3.4. Mối liên quan giữa kiến thức và thực hành phòng chống SXHD của
người dân………………………………………………………………………………….. 39
CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN …………………………………………………………………. 42
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………. 54
KHUYẾN NGHỊ……………………………………………………………………………….. 56
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1. Phân bố ca mắc sốt xuất huyết Dengue tại Hà Nội 2006 – 2011
theo địa dư……………………………………………………………………….. 12
Bảng 3.1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu ………………………….. 27
Bảng 3.2. Kiến thức về triệu chứng bệnh SXHD của người dân ……………. 30
Bảng 3.3. Kiến thức về đường lây truyền SXHD…………………………………. 30
Bảng 3.4. Kiến thức về muỗi truyền bệnh SXHD………………………………… 31
Bảng 3.5. Kiến thức về các biện pháp phòng chống SXHD của người dân32
Bảng 3.6. Kiến thức về biện pháp giảm muỗi truyền, diệt bọ gây, phòng
muỗi truyền SXHD đốt ……………………………………………………… 33
Bảng 3.7. Tỉ lệ đạt về kiến thức phòng chống SXHD của người dân ……… 35
Bảng 3.8. Thực hành biện pháp ngủ màn ……………………………………………. 37
Bảng 3.9. Thực hành biện pháp diệt muỗi, biện pháp diệt bọ gậy của người
dân ………………………………………………………………………………….. 38
Bảng 3.10. Mối liên quan giữa kiến thức và thực hành biện pháp ngủ màn
của người dân …………………………………………………………………… 39
Bảng 3.11. Mối liên quan giữa kiến thức và thực hành biện pháp diệt muỗi
của người dân …………………………………………………………………… 40
Bảng 3.12. Mối liên quan giữa kiến thức và thực hành biện pháp diệt bọ gậy
của người dân …………………………………………………………………… 41

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/