Nghiên cứu giải phẫu hệ thống ống bán khuyên ứng dụng trong phẫu thuật

Nghiên cứu giải phẫu hệ thống ống bán khuyên ứng dụng trong phẫu thuật.Trong chuyên nganh Tai Mũi Họng, Tai tuy chiếm thể tích rất nhỏ trong cơ thể, nhưng lại có cấu trúc giải phẫu vô cùng phức tạp, nằm sâu trong xương thai dương [1] và giư nhưng chức năng quan trọng, góp phần chủ yếu cho việc học tập, lao động cũng như giao tiếp trong xã hội, đó la nghe va góp phần giư thăng bằng cho cơ thể [2]. Tai được chia thành 3 phần: tai ngoài, tai giưa và tai trong [3]; Tai trong có cấu trúc giải phẫu phức tạp hơn rất nhiều, đặc biệt là hệ thông 3 ông bán khuyên (OBK): trước, ngoài và sau [4].

MÃ TÀI LIỆU

CAOHOC.2019.00184

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Về giải phẫu học, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, đa có một sô nghiên cứu về giải phẫu của hệ thông 3 OBK, được mô tả và minh họa tương đôi chi tiết trong các sách về giải phẫu. Song, trên thực tế, mỗi OBK nằm trong khôi xương bao bọc riêng, có dạng gần giông như OBK đó, gọi là bao xương [5]; Khôi xương bao bọc các OBK nằm trong khôi xương đặc cứng gọi là bao tai [6], bên ngoài khôi bao tai có nhiều lớp thông bao xương chũm phat triển che khuất, khó nhận biết được [7]. Về mặt hình thái chung, trong bao xương OBK có chứa OBK xương [8]; Song trên thực tế, việc xac định OBK xương nằm trong bao xương vẫn là vấn đề nan giải vì khó có thể hình dung được OBK xương đi như thế nao trong bao xương [9], và có thể có nhưng thay đổi khác về hình thai đường đi của OBK xương [10]. Mặt khác, trong OBK xương có chứa OBK màng [11], hệ thông OBK màng phức tạp hơn cac OBK xương vì OBK mang có kích thước nhỏ hơn nhiều so với OBK xương; có bóng riêng cho từng ông; có tru màng chung và có tru mang đơn, tất cả đều
đổ vào soan nang [12].
Như vậy, hệ thông OBK có cấu trúc va kích thước rất nhỏ, lại nằm sâu trong xương thai dương, liền kề với nhưng cấu trúc quan trọng của cơ thể như soan nang, cầu nang, thần kinh mặt, màng não, chuỗi xương con,… [13], có2 nhiều lớp thông bào bao bọc xung quanh va chưa có môc để xác định từng ông [14]. Chính nhưng đặc điểm này làm cho việc học tập, giảng dạy, nghiên cứu cũng như ứng dung vào thực tiễn điều trị của 3 chuyên ngành có liên quan là Giải phẫu học, Thần kinh va Tai Mũi Họng gặp rất nhiều khó khăn.
Vì thế, để tìm ra một OBK xương ma không lam tổn thương chính nó đa la khó, xac định được OBK màng và không làm tổn thương đến cac OBK xương lân cận lại cang khó hơn; Xac định nhưng yếu tô lân cận gây khó khăn cho việc tiếp cận với cac OBK cũng như không lam tổn thương cac cấu trúc quan trọng xung quanh [15], la qua khó khăn đôi với các phẫu thuật viên về tai vì không thể hình dung ra vị trí giải phẫu thật sự của hệ thông cac OBK nay để tìm kiếm khi cần thiết cũng như né tranh khi phẫu thuật tai cho người bệnh [16]; Hơn nưa, trong phẫu thuật điều trị nhưng bệnh lý thường gặp của tai, đường mổ tiếp cận với tổn thương thường đi sat cac ông bán khuyên nên dễ phạm vào chúng [17]. Nhưng bệnh lý lan rộng, có thể gây tổn thương cac OBK nhưng vẫn chưa có cach để nhận biết, nên dễ bỏ sót; Hoặc xac định là đúng nhưng vẫn chưa có hướng giải quyết triệt để. Vậy hệ thông OBK ở người Việt Nam có đặc điểm giải phẫu và liên quan với các cấu trúc lân cận như thế nào? Vẫn còn nhiều vướng măc.
Để giải quyết nhưng vấn đề trên, rõ ràng rất cần nhiều nghiên cứu sâu về hệ thông OBK từ giải phẫu,vi phẫu tích đến bệnh lý và ứng dung điều trị; Điều này sẽ giúp cho việc nghiên cứu khoa học và ứng dung điều trị dễ dàng hơn; Chính vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu giải phẫu hệ thống ống bán khuyên ứng dụng trong phẫu thuật” với 2 muc tiêu
chuyên biệt như sau:
1. Mô tả đặc điểm giải phẫu hệ thông OBK ở xac người Việt trưởngthành.
2. Xac định môi liên quan giưa các OBK và các cấu trúc lân cận

MỤC LỤC Nghiên cứu giải phẫu hệ thống ống bán khuyên ứng dụng trong phẫu thuật
Trang
Trang phu bìa
Lời cam đoan
Muc luc
Danh muc chư viết tăt trong luận an
Danh muc thuật ngư Anh-Việt
Danh muc cac bảng
Danh muc cac hình
MỞ ĐẦU …………………………………………………………………………………………. 1
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU…………………………………………………. 3
1.1. Đặc điểm giải phẫu hệ thông ông bán khuyên ……………………………….. 3
1.1.1. Sự phân chia tai trong…………………………………………………………… 3
1.1.2. Giải phẫu hệ thông ông bán khuyên………………………………………… 4
1.1.3. Mạch máu và thần kinh ………………………………………………………. 10
1.2. Liên quan giưa ông bán khuyên với các cấu trúc lân cận ……………….. 13
1.2.1. Liên quan với nền sọ ………………………………………………………….. 13
1.2.2. Liên quan ông bán khuyên với hang chũm va ông thông hang…… 16
1.2.3. Liên quan ông bán khuyên với thần kinh VII………………………….. 18
1.2.4. Liên quan ông bán khuyên với hệ thông thông bao quanh mê nhĩ. 20
1.2.5. Xoang tĩnh mạch bên………………………………………………………….. 23
1.3. Đường vi phẫu tích tiếp cận hệ thông ông bán khuyên ………………….. 24
1.3.1. Đường vi phẫu tích qua xương thai dương……………………………… 24
1.3.2. Đường vi phẫu tích qua đay sọ …………………………………………….. 26
1.3.3. Đường xuyên mê nhĩ ………………………………………………………….. 28
1.4. Ứng dung vào lâm sàng……………………………………………………………. 29
CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ………….. 32
2.1. Đôi tượng nghiên cứu………………………………………………………………. 322.2. Phương phap nghiên cứu ………………………………………………………….. 32
2.2.1. Địa điểm nghiên cứu ………………………………………………………….. 32
2.2.2. Tiêu chuẩn nghiên cứu ……………………………………………………….. 32
2.2.3. Phương tiện nghiên cứu………………………………………………………. 33
2.2.4. Tiến hành nghiên cứu …………………………………………………………. 35
2.2.5. Các biến sô nghiên cứu……………………………………………………….. 48
2.2.6. Xử lý sô liệu……………………………………………………………………… 54
2.3. Vấn đề Y đức …………………………………………………………………………. 54
CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ……………………………………………… 55
3.1. Đặc điểm giải phẫu các ông bán khuyên……………………………………… 55
3.1.1. Đặc điểm chung…………………………………………………………………. 55
3.1.2. Đặc điểm giải phẫu ông bán khuyên màng …………………………….. 58
3.1.3. Đặc điểm giải phẫu ông ban khuyên xương……………………………. 62
3.1.4. Ghi nhận nhưng thay đổi về hình thái của các ông bán khuyên….. 78
3.2. Liên quan giưa các ông bán khuyên với các cấu trúc lân cận………….. 79
3.2.1. Hang chũm – Ống thông hang………………………………………………. 79
3.2.2. Xoang tĩnh mạch bên………………………………………………………….. 80
3.2.3. Xương đay sọ giưa …………………………………………………………….. 81
3.2.4. Khoảng cách giưa tru đe đến giưa bao xương cac ông bán
khuyên……………………………………………………………………………… 82
3.2.5. Khoảng cách từ đoạn 3 dây VII đến giưa bao xương cac ông bán
khuyên……………………………………………………………………………… 84
3.2.6. Cac nhóm thông bao quanh mê nhĩ……………………………………….. 86
CHƯƠNG 4 BÀN LUẬN …………………………………………………………………. 88
4.1. Đặc điểm giải phẫu hệ thông ông bán khuyên ……………………………… 88
4.2. Liên quan giưa ông bán khuyên với một sô cấu trúc lân cận…………. 105
4.2.1. Hang chũm va ông thông hang …………………………………………… 105
4.2.2. Xoang tĩnh mạch bên………………………………………………………… 1074.2.3. Nền hô sọ giưa ………………………………………………………………… 108
4.2.4. Khoảng cách từ tru đe đến giưa bao xương ông bán khuyên……. 111
4.2.5. Khoảng cách từ đoạn 3 dây VII đến giưa bao xương ông bán
khuyên……………………………………………………………………………. 113
4.2.6. Cac nhóm thông bao quanh mê nhĩ……………………………………… 117
KẾT LUẬN…………………………………………………………………………………… 121
HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI ………………………………………………………………… 123
KIẾN NGHỊ………………………………………………………………………………….. 124
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng Tên bảng Trang
3.1 Phân bô theo tuổi ………………………………………………………………….. 55
3.2 Phân bô theo giới ………………………………………………………………….. 55
3.3 Phân bô theo bên tai nghiên cứu………………………………………………. 55
3.4 Hình thái chung các ông bán khuyên………………………………………… 56
3.5 Nhóm không phân biệt rõ ông bán khuyên………………………………… 56
3.6 Vị trí động mạch dưới cung…………………………………………………….. 57
3.7 Vị trí động mạch dưới cung trong vách ông ban khuyên trước……… 57
3.8. Vị trí ông bán khuyên màng trong ông ban khuyên xương …………… 58
3.9 Bóng ông bán khuyên màng trong bóng ông ban khuyên xương …… 58
3.10 Liên quan giưa bóng ông ban khuyên mang trước và bóng ông bán
khuyên màng ngoài……………………………………………………………….. 59
3.11 Chiều dài tru chung……………………………………………………………….. 60
3.12 Tru chung ông bán khuyên màng so với ông ban khuyên mang trước
và sau………………………………………………………………………………….. 60
3.13 Tru đơn ông bán khuyên màng ngoài với ông bán khuyên màng
ngoài …………………………………………………………………………………… 61
3.14 Khoảng cach động mạch dưới cung đến tru chung ……………………… 61
3.15 Chiều rộng bao xương ông bán khuyên…………………………………….. 62
3.16 Chiều rộng bao xương ông bán khuyên theo giới ……………………….. 63
3.17 Chiều rộng bao xương ông bán khuyên theo bên tai……………………. 63
3.18 Chiều day bao xương ông bán khuyên ……………………………………… 64
3.19 Chiều day bao xương giưa ông bán khuyên theo giới………………….. 65
3.20 Chiều day bao xương giưa ông bán khuyên theo bên tai ……………… 66
3.21 Đường kính bóng ông ban khuyên xương trước …………………………. 67
3.22 Đường kính bóng ông ban khuyên xương theo giới…………………….. 68Bảng Tên bảng Trang
3.23 Đường kính bóng ông ban khuyên xương theo bên tai ………………… 69
3.24 Đường kính ông ban khuyên xương …………………………………………. 70
3.25 Đường kính giưa ông ban khuyên xương trước theo giới …………….. 71
3.26 Đường kính bóng ông ban khuyên xương theo bên tai ………………… 72
3.27 Chiều dài ông bán khuyên………………………………………………………. 73
3.28 Chiều dài ông bán khuyên theo giới …………………………………………. 73
3.29 Chiều dài ông ban khuyên trước theo bên tai……………………………… 74
3.30 Khoảng cach động mạch dưới cung đến ông ban khuyên xương
trước …………………………………………………………………………………… 75
3.31 Khoảng cach động mạch dưới cung đến giưa ông ban khuyên xương
theo giới………………………………………………………………………………. 76
3.32 Khoảng cách trung bình từ động mạch dưới cung đến giưa ông bán
khuyên xương theo bên tai ……………………………………………………… 77
3.33 Liên quan với hang chũm – ông thông hang………………………………. 79
3.34 Liên quan với xoang tĩnh mạch bên …………………………………………. 80
3.35 Liên quan ông bán khuyên với xương đay sọ giưa ……………………… 81
3.36 Khoảng cách giưa tru đe đến giưa bao xương cac ông bán khuyên… 82
3.37 Khoảng cách giưa tru đe đến giưa bao xương ông bán khuyên theo
giới……………………………………………………………………………………… 82
3.38 Khoảng cách giưa tru đe đến giưa bao xương ông bán khuyên theo
bên tai …………………………………………………………………………………. 83
3.39 Khoảng cách từ đoạn 3 dây VII đến giưa bao xương cac ông bán
khuyên ………………………………………………………………………………… 84
3.40 Khoảng cách từ đoạn 3 dây VII đến giưa bao xương ông bán khuyên
theo giới………………………………………………………………………………. 84
3.41 Khoảng cách từ đoạn 3 dây VII đến giưa bao xương ông bán khuyên
theo bên tai…………………………………………………………………………… 85Bảng Tên bảng Trang
3.42 Nhóm thông bao trên mê nhĩ, phía trước…………………………………… 86
3.43 Nhóm thông bao trong mê nhĩ…………………………………………………. 86
3.44 Nhóm thông bao trên mê nhĩ…………………………………………………… 87
3.45 Nhóm thông bao sau mê nhĩ……………………………………………………. 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/