NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH CÁC KHUYẾT DA ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN XANH PON

Luận văn NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH CÁC KHUYẾT DA ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN XANH PON.Da đầu, bao gom toan bo vung da mang tóc va khong mang tóc. Da đầu co chức nang che phu xương so, vung da đau mang toc con co chức nang thẩm mỹ. Khuyết da đau la ton thương da đau lam mất mọt phan da đau mang toc hoặc khong mang toc. Trong thực hanh ngoai khoa khuyết da đau la tổn thương hay gap. Nguyến nhan gay khuyết da đau thương do chấn thương, seo di chứng bong, sau cat bo những u vung đau, thứ phat sau nhiễm khuấn tai cho, những thương ton bấm sinh, roi loan chức nang tai cho sau chiếu xa u nao.

MÃ TÀI LIỆU

LVTHSY 0370

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Điễu trị cac khuyết to chức vung đau la một thach thức đôi vơi cac nha phau thuật ngoại khoa. Vì cac khuyết da vung đau khong đươc điều trị phuc hoi gay ra roi loan vế chức nang cua da đau va to chức bến dươi đươc da đau bảo vệ. Mat khac vung da đau mang toc con co chức nang tham my nếu khong xử ly sơm va đung cach sế đế lai những anh hương vế tinh than cho bênh nhan nhất la bênh nhan nữ ơ đo tuồi lao đong.

Thương ton da đau co nhiễu mức đo khac nhau từ vết rach da, tu mau dươi da, đung dap.cho đến những thương ton năng nế như khuyết hong da đau, hay lot toàn bo da đau. Đoi vơi những khuyết da đau nho, đơn gian co thế sử dung phương phap phau thuạt cat va khau mọt thì đơn gian, sử dung cac vat da tai cho. Nhưng đoi vơi khuyết da đau kích thươc lơn, phức tap hay lot toan bo da đau, cho đến trươc thap mến 70 chỉ co phương phap điếu trị đươc coi la hiếu qua nhất la ghép da chế phu ngay đươc phan mất da rong lơn. Nhưng bẹnh nhan nhạn đươc mọt phan da đau vĩnh viễn không moc tôc và không thể sửa chữa được. Cùng với sự phát triển cùa công nghễ và y hôc ky thùàt giàn tô chức cô thể thù được môt lượng dà đàù mang tôc thễô y muôn, đù để chễ phù được khuyết tổ chức. Nám 1976 ky thùàt vi phàù làn đàù tiễn được sử dùng để nôi lài càc mach màù nhô, tài làp lài màng dà đàù đứt rợi.

Chô đến nay ợ Viễt Nam điễù trị càc khùyết dà đàù không côn mợi trông ngôài khôà, nhưng để thôà màn yễù càù vễ chức nàng và thàm my là môt vấn đễ khô khàn. Ngùyễn nhàn là càc ky thùàt tàô hình dà đàù chưa được phô biến và y thức đợn giàn hôà ky thùàt này cùa càc phàù thùàt viễn.

Sự thành công cùa phàù thùàt phù thùôc vàô kinh nghiễm cùa phàù thùàt viễn. Từ đô cô những chỉ định đùng đôi vợi từng lôài thượng tôn chô từng lôài khùyết dà đàù khàc nhàù mang lài điễù trị hiễù qùà nhất là: phùc hôi nhanh nhất, han chế chi phí điễù trị, ngượi bễnh sợm trợ vễ vợi già đình, hôà nhàp vợi công đông xà hôi. Đàc biễt vợi tình hình tài nan giàô thông hiển nay chấn thượng dô tài nan giàô thông, tài nan làô đông…. cô kễm thễô thượng tôn khùyết dà đàù là thượng gàp. Vì vày chùng tôi tiến hành đễ tài “NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH CÁC KHUYẾT DA ĐẦU TẠI BỆNH VIỆN XANH PON ” nhàm mục đích sàù:

1. Mo tả đặc điểm lam sang va phan loại thương tổn khuyết da đầu.

2. Đanh gia kết qua phau thuật cac khuyết da đau va rut ra chỉ định. 

MỤC LỤC
ĐẶT VAN ĐỀ 1
Chương 1: TONG QỤẶN 3
1.1. VÀI NÉT LỊCH SỬ 3
1.1.1. Lịch sử nghiên cứu trên thế giới 3
1.1.2. Lịch sử nghiên cứu ớ Viêt Nam 4
1.2. NHÀC LÀI GIÀI PHÀU 4
1.2.1. Phan vung da đầu 4
1.2.2. Cấu trúc da đầu 6
1.3. PHÀN LOÀI KHUYÉT DÀ ĐÀU 11
1.3.1. Phan loại khuyết da đau thêo Grabb and Smith (2007)  11
1.3.2. Phan loai khuyết da đau thêo Nguyên Bac Hung (2006) 12
1.4. CÀC PHỬƠNG PHÀP CHÉ PHU KHUYÉT DÀ ĐÀU 12
1.4.1. Ghêp da tự do 12
1.4.2. Chê phu khuyết da đau bang cac vat tổ chức tai cho 13
1.4.3. Chê phu khuyết da đau bang vat co cuong 15
1.4.4. Chê phu khuyết da đau bang vat gian to chức 15
1.4.5. Chê phu khuyết da đau bang vat vi phau 16
1.4.6. Chê phu cac khuyết da đau vung tran 19
Chương 2: ĐOI TƯỢNG VẶ PHƯƠNG PHẶP NGHIỀN CỨỤ 20
2.1. ĐỐI TỬƠNG 20
2.2. PHỬƠNG PHÀP NGHIÉN CỬU 20
2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 20
2.2.2 Chon mau va cớ mau 21
2.3. NỐI DUNG NGHIÉN CỨU 21
2.3.1. Phan loai ton thứớng 22
2.3.2. Ky thuật tiến hanh 22
2.3.3. Đanh gia kết qua: 28
2.3. XỬ LY SỐ LIỆU 30
Chương 3: KỀT QUA NGHIỀN CỨU 31
3.1. ĐẶT ĐIỆM CHUNG 31
3.1.1. Phan bo” bẹnh nhan ^o lứa ^oi va giơi tính 31
3.1.2 Nguỹễn nhan gây khuyết da đau 32
3.2 ĐẶC ĐIỆM LẶM SẶNG 33
3.2.1 Vị trí khuyết da đau 33
3.2.2. Kích thươc khuyết da đau 34
3.2.3. Tình trang tai cho khuyết da đau 36
3.2.4. Tình trang xương so kèm ^o 37
3.3. KỆT QUẶ PHỬƠNG PHẶP TẶỐ HÌNH KHUYỆT DẶ ĐAU 38
3.3.1. Ty lẹ cac phương phap tao hình 38
3.3.2. Số’ lan phau thuạt 39
3.3.3. Đanh gia kết qua gan 40
3.3.4. Đanh gia kết qua xa 44
Chương 4: BAN LUẶN 49
4.1 ĐẶC ĐIỆM CHUNG 49
4.1.1 ^oi va giơi 49
4.1.2. Nguỹễn nhan 51
4.2. ĐẶC ĐIỆM LẶM SẶNG 54
4.2.1 Vị trí 54
4.2.2 Kích thươc 55
4.2.3 Chiễu sau 57
4.3. KỆT QUẶ CẶC PHỬƠNG PHẶP TẶỐ HÌNH 58
4.3.1 Cac phương phap tao hình khuyết da đau đơn gian 58
4.3.2 Cac phương phap tao hình khuyết da đau phức tap 61
KẾT LUẶN 64
TAI LIỀU THAM KHAO
PHU LỤC

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/