NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRƯNG HỌC cơ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH NAM 2015 

NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG CÔNG TÁC Y TẾ TRƯỜNG HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG TRƯNG HỌC cơ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH NAM 2015 
TÓM TẮT
Phạm Thế Hiền , Nguyễn Văn Lo’ 
Nqhlên cứu mô tả cắt nqanq trên 95 đối tươnq là các trườnq Trunq hoc cơ sở trên đia bàn tỉnh Trà Vinh. Kết quả cho thấy tỳ lê trườnq hoc có Phònq Y tế là 47,37%; Có 48,42% trườnq có ban hành quyết đinh phân cônq cán bô phu trách y tế trườnq hoc; Tỳ lê trườnq có thành lap Ban Chi đao cônq tác V tế trườnq học là 67,37%: có 9,47% trườnq có cán bô y tế có trinh đô chuyên nqành y; Tỳ lê trườnq có lâp kế hoach triển khai cônq tác v tế trườnq hoc là 87,37%; Có 46,32% trườnq có tranq thiết bl phuc vu cônq tác sơ cấp cứu ban đầu, 98,95% trường có tủ thuốc và 73,68% trườnq tổ chức khám sức khỏe đinh kỳ cho hoc sinh. Tỳ lê trườnq đươc cấD kinh phí hoat đônq là 76,84%; Tỳ lê trườnq có bố trí qóc truvền thônq là 46,32%. Có mõi liên quan qiữa hoat đônq V tế trườnq hoc với: Văn bản liên nqành, Ban Chi đao V tế trườnq hoc, Phònq Y tẽ, Kế hoach V tế trườnq hoc, Kinh phí từ sư nqhiêp qiáo due, Kinh phí trích từ bảo hiểm hoe sinh, cônq tác tập huấn của tuyến trên. Hỉnh thức làm việc.

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00149

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/