PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KÊ ĐƠN THUỐC KHÁNG SINH CEPHALOSPORIN THẾ HỆ 3 TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 354 NĂM 2017

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KÊ ĐƠN THUỐC KHÁNG SINH CEPHALOSPORIN THẾ HỆ 3 TRONG ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN QUÂN Y 354 NĂM 2017.Đặt vấn đê: Kháng sinh đã sử dung trong bệnh viện không hợp lý làm gia tăng vi khuẩn kháng kháng sinh. Mực tiêũ cùa nghiến cứu là đánh giá tính hợp lý trong kê đơn thuốc kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 trong điều trị nội trú. Đoi tượng và phương pháp: 368 bệnh án có kê đơn cephalosporin thế hệ 3 trong năm 2017 tại bệnh viện Quân ý 354. Phương pháp nghiên cứu: mô ịả hồi cứu. Kết quả: 50% bệnh án có bien bản hội chẩn theo quy định; không bệnh án nào có kết quả kháng sinh đo; 91,6% bệnh án có chỉ định C3G ngay từ đầu; 84,8% thuốc kháng sinh được kê đánh số thứ tự ngày dùng theo quy định; liều dùng kháng sinh đúng khuyến cáo là 95,4%; khoảng cách đưa liều kháng sinh đúng khuyến cáo íà 99,75%; số ngày điều trị trung bình là 12,07 trong đó số ngày sử dụng C3G trung binh là 7,49 ngày; chi phí trung bình cho một bệnh an khoảng 4,4 triệu đồng trong đó chi phí chó kháng sinh C3G là 1,157 triệu đồng. Kết iuận: Kê đơn sử dụng kháng sinh cephalosporin thế hệ 3 còn chưa hợp ỉý về: liều dùng, khoảng cách đưa liểu, thực hiện quy định đánh sốthứ tự ngày dùng thuoc kháng sinh, kết quả vi khuẩn học. Chì phí cho kháng sinh C3G va chi phí điều trị còn cao.

MÃ TÀI LIỆU

YHHCM.2019.00481

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Sử dụng kháng sinh không hợp lý đang diễn ra tại nhiều cơ sở khám chữa bệnh, và là mối đe dọa dẫn đến nguy cơ vi khuẩn kháng kháng sinh hiện nay. Một nghiên cứu trên 10 bệnh viẹn tại các thành phố lớn trong cả nước năm 2014 cho thấy nhóm kháng sinh được sử dụng có tỷ lệ cao nhất là cephalosporin thế hệ 3 (C3G) chiem tỷ lệ 62,25% trên tổng số bệnh nhân và 43,24% trên tổng số lượt kê đơn khẩng sinh. Tổng số 66 hoạt chất được kê đơn trong đó những hoạt chẳt được kê nhiều nhất là: cefotaxim (11,07%); ceftriaxone (8,44%); cefoperazon/sulbactam (8,04%) [4]’ Tại bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uống Bí năm 2013, C3G là nhóm kháng sinh được lựa chọn nhiều nhất chiếm 43,3% trong đó cefotaxim là kháng sinh được kê đớn nhiều nhất tl]. Để tăng cường quản lý sử dụng kháng sinh tại bệnh viễn, Bộ y te đã ban hành Thông tư 708 và Thông tứ 772 nhằm hướng dẫn sử dụng kháng sinh tại các bệnh viện ^2][3]. Bệnh viện Quân y 354 lầ một bệnh viện đa khoa hạng 1, hàng năm bệnh viện sử dụng một lượng lớn thuốc để phục vụ khám chữa bệnh, trong đó kháng sinh luôn lấ nhóm thuốc có tỷ lệ sử dụng cao trong bệnh viện (thường chiếm khoảng 20- 40% tổng giá trị sử dụng thuốc), kháng sinh nhóm cephalosporin thế hẹ 3 cũng là một trong những nhóm kháng sinh quan trọng được sử dụng nhiều trong điều trị nhiễm khuấn tại bệnh viẹn. Phân tích thực trạng kê đơn thuốc khẳng sinh cephalosporin thế hệ 3 tại bệnh viện Quân y 354 năm 2017 nhằm đánh giằ việc kê đơn nhóm kháng sinh này đã đúng quy định về kê đơn kháng sinh hay chưa, đồng thời đanh giá sự hợp lý trong kê đơn của C3G tại bệnh viện iam cơ sở cho việc quản lý kê đơn kháng sinh ngày càng hợp lý hớn tại bệnh viện trong những năm tiếp theo.

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/