Tagged: giáo trình chẩn đoán hình ảnh

Chẩn đoán Hình ảnh can thiệp 3E 2020

Chẩn đoán Hình ảnh can thiệp 3E 2020.Được sửa đổi hoàn toàn để phản ánh những thay đổi nhanh chóng gần đây trong lĩnh vực X quang can thiệp (IR), Can thiệp dưới hướng...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/