Tagged: nhận dạng pháp y

Nghiên cứu một số đặc điểm SINH HọC lông, tóc người việt ứng dụng trong nhận dạng pháp y

Nghiên cứu một số đặc điểm SINH HọC lông, tóc người việt ứng dụng trong nhận dạng pháp y

Luận án Nghiên cứu một số đặc điểm SINH HọC lông, tóc người việt ứng dụng trong nhận dạng pháp y.Trong quá trình điểu tra tôi phạm, nhiều dạng vật chứng được phát hiên...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/