Thực hành giao tiếp của Diều dưỡng với người bệnh và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, năm 2014

Thực hành giao tiếp của Điều dưỡng với người bệnh và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, năm 2014.“Con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội” cho dù sống trong bất kì hoàn cảnh nào con người cũng phải tham gia vào các mối quan hệ xã hội. Các mối quan hệ này được hình thành nhờ các mối giao tiếp hay nói cách khác giao tiếp là điều kiện tất yếu, không thể thiếu được trong hoạt động của mỗi con người”. [22]

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2019.00602

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890


Dịch vụ y tế là dịch vụ đặc biệt, có tính chuyên môn cao nên người bệnh không có khả năng đánh giá kỹ thuật mà chủ yếu đánh giá chất lượng dịch vụ y tế thông qua cách thức mà nhân viên y tế ( NVYT) cung cấp dịch vụ cho họ, hay nói một cách khác là theo cách mà họ được chăm sóc chứ không phài dựa trcn kết quả khám chữa bệnh cuối cùng. Trong môi trường bệnh viện, Điều dưỡng là đối tượng tiếp xúc nhiều nhất với người bệnh, chính vì thế mà giao tiếp của Điều dưỡng với người bệnh mang đặc thù nghiệp vụ riêng biệt, đòi hỏi người Điều dưỡng không chỉ có kiến thức chuyên môn cao, mà cần có kỹ năng giao tiếp khéo léo, tế nhị, lịch sự, phù hợp với từng hoàn cảnh, từng đối tượng người bệnh. “Khả năng giao tiếp của mỗi người phụ thuộc vào tính cách, yếu tố cá nhân, nhưng cũng phụ thuộc rất nhiều vào môi trường xã hội và quá trình giáo dục”. [11] Vì thế kỹ năng giao tiếp là một kỹ năng nghề nghiệp mà người Điều dưỡng có thể hình thành qua quá tiình rèn luyện. Giao tiếp còn thể hiện đạo đức, tác phong của người Điều dưỡng và ảnh hưởng không nhỏ đến lòng tin của người bệnh đối với cơ sở khám chữa bệnh.
Bộ Y tế luôn quan tâm chỉ đạo việc học tập, rèn luyện nâng cao kỹ năng giao tiếp cho đội ngũ cán bộ y tế. Nhiều văn bản đã ban hành nhằm chỉ đạo tốt công tác giao tiếp- ứng xử trong các cơ sở khám chữa bệnh như: Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của người làm công tác y tế (1996)[3]; Chế độ giao tiếp ừong các cơ sở khám chữa bệnh ( 2001)[4]; Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế (2008)[5]; Tăng cường các giải pháp thực hiện tốt Quy tắc ứng xử, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (2013)[6]. Gần đây nhất là Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cở sở y tế (2014)[7].
Bệnh viện Đa khoa khu vực (ĐKKV) Ninh Hòa là bệnh viện hạng II, tiếp nhận người bệnh thuộc địa phận thị xã Ninh Hoà, huyện Vạn Ninh, vùng phụ cận tình Đắk Lắk, ngoài ra còn tiếp nhận người bệnh nặng của Bệnh viện ĐKKV Ninh Diêm, Phòng khám ĐKKV Ninh Sim và 27 trạm y tế xã. Bệnh viện thường xuyên ở trong tình trạng quá tài như năm 2013 số lần khám bệnh ngoại trú đạt 118,365. Số bệnh nhân điều trị nội trú đạt vượt 41,15% chỉ tiêu cả năm. Công suất sử dụng giường đạt 115,35% [12]. Sự quá tải của bệnh viện, thái độ giao tiếp, ứng xử của NVYT… khiến một số người bệnh không hài lòng. Kết quà nghiên cứu năm 2009 tại bệnh viện cho thấy mức độ không hài lòng của người bệnh nội trú là 17,3% [23] và người bệnh ngoại trú toong năm 2013 là 15,6%[24]. Tuy nhiên, các nghiên cứu nói trên đều khảo sát chung trên NVYT mà Điều dưỡng viên chỉ là một thành tố, trong khi thực trạng tại bệnh viện Điều dưỡng chiếm gần 50% nguồn nhân lực của bệnh viện[13] chính vì vậy mà giao tiếp của họ sẽ có tác động đầu tiên và xuyên suốt đối với sự hài lòng của người bệnh cũng như thể hiện chất lượng dịch vụ của bệnh viện. Đe có những biện pháp can thiệp phù hợp, nhằm nâng cao thực hành giao tiếp của Điều dưỡng viên,thì việc tiến hành khảo sát thực trạng là điều cần thiết. Đó là lý do chúng tôi chọn đề tài -.“Thực hành giao tiếp của Diều dưỡng với người bệnh và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, năm 2014”. 
MỤC TIÊU NGHIÊN cứu
1.    Mô tả thực hành giao tiếp của Điều dưỡng với người bệnh tại bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, năm 2014.
2.    Xác định một số yếu tố liên quan đến thực hành giao tiếp của Điều dưỡng với người bệnh.

ĐẶT VẤN ĐỀ Thực hành giao tiếp của Diều dưỡng với người bệnh và một số yếu tố liên quan tại bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa, năm 2014
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU    4
1.1.    Các khái niệm liên quan đến vấn đề nghiên cứu    4
1.2.    Một số Quy định liên quan đến giao tiếp của NVYT với người bệnh    7
1.3.    Tình hình giao tiếp của Điều dưỡng với người bệnh trên Thế giới và tại Việt
Nam    13
1.4.    Yeu tố liên quan đến giao tiếp của nhân viên y tế nói chung và Điều dưỡng
nói riêng với người bênh    20
1.5.    Giới thiệu vài nét về Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa    22
1.6.    Khung lý thuyết: Các yếu tố liên quan đến giao tiếp của Điều dưỡng với
người bệnh tong bệnh viện    25
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu    22
2.1.    Đối tượng nghiên cứu    22
2.2.    Thòi gian và địa điểm nghiên cứu    22
2.3.    Thiết kế nghiên cứu    22
2.4.    Phương pháp chọn mẫu    22
2.5.    Phương pháp thu thập số liệu    24
2.6.    Các biến số nghiên cứu    28
2.7.    Phương pháp phân tích số liệu    40
2.8.    Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu    41
2.9.    Hạn chế của nghiên cứu và biện pháp khắc phục    41
Chương 3. KẾT QUẢ NGHIÊN cửu    43
3.1.    Thông tin về đối tượng nghiên cứu    43
3.2.    Thực trạng giao tiếp của Điều dưỡng với người bệnh    45
3.3.    Các yếu tố liên quan đến giao tiếp của Điều dưỡng với người bệnh    58
Chương 4. BÀN LUẬN    63
3.1.    Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu    63 
3.2.    Thực trạng giao tiếp của Điều dưỡng với người bệnh    64
3.3.    Các yếu tố liên quan đến giao tiếp của Điều dưỡng vói người bệnh    71
KÉT LUẬN    76
1.    Thực trạng giao tiếp của Điều dưỡng với người bệnh tại bệnh viện Đa khoa
khu vực Ninh Hòa    76
2.    Xác định các yếu tố liên quan đến giao tiếp của Điều dưỡng với người bệnh .77
KHUYỂN NGHỊ    78
TÀI LIỆU THAM KHẢO    79 
Bảng 2.1. Các biến số nghiên cứu    28
Bảng 3.1 Thông tin chung về các cuộc    giao tiếp của    Điều dưỡng với người bệnh..43
Bảng 3.2. Ket quả giao tiếp của Điều dưỡng với người bệnh giai đoạn tại các phòng khám    45
Bảng 3.3. Ket quà giao tiếp của Điều dưỡng với người bệnh giai đoạn tiếp nhận người bệnh vào khoa    47
Bảng 3.4. Ket quả giao tiếp của Điều dưỡng với người bệnh tong các phiên trực 49
Bảng 3.5. Kết quả giao tiếp của Điều dưỡng với người bệnh khi dùng thuốc cho người bệnh    51
Bảng 3.6. Ket quả quan giao tiếp của    Điều    dưỡng    với    người bệnh khi người bệnh
làm phẫu thuật, thủ thuật    53
Bảng 3.7. Ket quả giao tiếp của Điều dưỡng với người bệnh khi người bệnh ra viện     55
Bảng 3.8. Một số yếu tố liên quan về đặc điểm của Điều dưỡng giao tiếp với kết quả giao tiếp của Điều với người bệnh    58
Bảng 3.9. Một số yếu tố liên quan về thời gian, môi trường giao tiếp với kết quả giao tiếp của Điều với người bệnh    62
Biểu đồ 3.1. Ket quả đánh giá chung về giao tiếp của Điều dưỡng với người bệnh
giai đoạn tại các phòng khám    47
Biểu đồ 3.2. Ket quả đánh giá chung về giao tiếp của Điều dưỡng khi tiếp nhận
người bệnh vào khoa    49
Biểu đồ 3.3. Ket quả đánh giá chung về giao tiếp của Điều dưỡng với người bệnh
trong các phiên trực    51
Biểu đồ 3.4. Ket quả đánh giá chung về giao tiếp của Điều dưỡng với người bệnh
khi dùng thuốc cho người bệnh    53
Biểu đồ 3.5. Ket quà đánh giá chung về giao tiếp của Điều dưỡng với người bệnh
khi người bệnh làm phẫu thuật, thủ thuật    55
Biểu đồ 3.6. Ket quả đánh giá chung về giao tiếp của Điều dưỡng với người bệnh
khi người bệnh ra viện    57
Biểu đồ 3.7. Ket quả đánh giá chung về giao tiếp của Điều dưỡng với người bệnh…     58 

 

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/