Đặc diểm dịch tễ học của tình trạng mang ký sinh trùng sốt rét lạnh tại một số vùng sốt rét lưu hành nặng hiện nay của Việt Nam và giải pháp can thiệp

Luận văn Đặc diểm dịch tễ học của tình trạng mang ký sinh trùng sốt rét lạnh tại một số vùng sốt rét lưu hành nặng hiện nay của Việt Nam và giải pháp can thiệp.Sốt rét vẫn là vấn dề sức khoè của cộng dồng, một bệnh xã hội gây nhiéu tổn hại vé sức khoé và tánh tế cho loài người. Bệnh cỏ liên quan nhiều đến cấc yếu lố can người, điều kiện kinh lí – van lìOiu xã hội, đicu kiện môi trường tự nlìicn, mỏi Iriiừng sinh học, môi trường, lý học và vcciơ truyền bệnh. Trong nhiéu thập kỷ qua CÜ11 người dã cổ nhiéu cố gắng và qiiỵcl tam can Ihiộp bang nhiều biện pháp với ý tướng loại trừ căn bệnh này ra khỏi claiih s<1ch các bènh gây chếi người cũa nhân loại. Nhưng bênh vẫn lổn lại do Tính chất dịch tẻ học phức lạp của nó liên quan đến nghèo dói, khỏng đủ kinh phí cho phòng chống sốt rét (PCvSR), y lế khỏng đáp ứng kịp, biến động về chính irị, di dcỉn lự do không thể kicm soái nổi. vé kỹ thuật: ký sinh trùng SOI rcL (KSTSR) kháng thuốc, muỗi kháng hoá chất diệt và thay dổi tập tính, nguy cơ .sốt rci quay trớ lại ớ nhiều nước và vùng lãnh thổ trôn thế giới. Nhiều vụ dich sổi rél ctíì xảy ra trong những năm gẩn dày tiỏn ĩhếgiới đặ chứng minh điều (16(1111 [56].

MÃ TÀI LIỆU

LA.2005.00734

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Việt Nam cũng nằm trong bối cảnh chung của thế giới. Tuy nhiên, irong những năm qua, côníi lác PCSR đã đạt được những Ihành Lựu đáng khích lệ, lý lệ sòì vét đă giám bơtì 90 lẩn so với thập kỷ 80 [’561 f2]. Song tình hình SỐI rci ở các Tinh miền Truiụ-Tiìv Nguycn läng rrở lại 111(83] [821 \92\ [ 95 J và cao nhấi trong cả nước lại lập trung vào các khu vực thuộc vùng sâu, vùng xa. vùng sốt rét lưu hành, nơi có nhiều đóng bào dán lộc ihicu số sinh sống còn nghèo khó, điều kiện châm sóc y tế còn bị hạn chế? cùng với nhiều.yểu tố ỉliuận ỉợi cho sự phát triển, của muồi truyền bênh SỔI ré[ Anopheỉcs. Đá cổ nhiéu sách và tác giá 156] 1*941 [70] [48 J 1.711 [60] clc cập đến: lình (rạng mang ký sinh irùng sổt rét lạnh (KSTSRL): “Có KSTSR trong máu, hiện tại không sốt và khòng có sốt 7 ngày gần đây” chiếm từ 30,8 đến 79,5% trong tổng số người có KSTSR [5] [4ị [7]. Như vậy, người mang KSTSRL đã trớ thành nguồn bệnh sốt rét tiềm năng do có số lượng lớn và di chuycn cao ncn khá năng làm lây lan KSTSR của họ trong cộng đồng rất rộng. Điéu đó làm cho sốt rét không những khổng bị tiêu diệt mà còn là nguyên nhân của các vụ dịch sốt rét xây ra. Rõ ràng đây là một vấn dề khó khăn trong phòng chống sốt rét hiện nay.

Câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để phát hiện được người mang KSTSRL, người mang KSTSRL do các yếu tố nào quy định? và điều trị cho người mang KSTSRL có làm sốt rét giảm không?. Đến nay, ở Việt Nam vẫn chưa được tác giả nào nghiên cứu một cách đầy đủ vẻ vấn đề này. Xuất phát từ vấn đề trên, chúng tôi tiến hành đổ tài:

“Đặc diểm dịch tẻ học của tình trạng mang ký sinh trùng sốt rét lạnh tại một số vùng sốt rét lưu hành nặng hiện nay của Việt Nam và giải pháp can thiệp”.

Mục tiêu nghiên cứu:

Ị. Xấc định một số đặc điểm dịch tẻ học và yếu tố ảnh hưởng đến tình trạng mang ký sinh trùng sốt rét lạnh tại một số vừng sất rét lưu hành nặng hiện nay của Việt Nam.

2. Đề xuất và ứng dụng một sô giai pỉuíp can thiệp tình trạng mang ký sinh trùng sất rét lạnh tại một xã thuộc huyện Khánh Vĩnh, tình Khánh ÜOCL

MỤC LỤC
TRANG PHỤ BÌA I ỜI CAM ĐOAN
DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ BlỂU Đồ ĐẬT VÂN ĐỂ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1
1.1. Tinh hình sốt rct hiện nay 1
1.1.1. Tình hình sốt rét trên thế giới 1
1.1.2. Tinh hình sốt rét ở Việt Nam 2
1.2. Một số đặc điểm dịch tẻ học 3
1.2.1. Tác nhân gây bệnh sốt rét 4
1.2.2. Nguồn bệnh sốt rét 6
1.2.3. Tinh trạng mang ký sinh trùng sốt rét lạnh (KSTSRL) 7
1.2.4. Vcctơsốt rét 10
1.2.5. Cơ thô cảm thụ 11
1.2.6. Mỏi trường….. 12
1.2.7. Dịch sốt rct 13
1.2.8. Lưu hành sốt rót 14
1.2.9. Phân vùng sốt rét 15
1.3. Thuốc và KSTSR kháng thuốc 20
1.3.1. Thuốc sốt rét: 20
1.3.2. Tinh hình kháng thuốc sốt rét 23
1.3.3. Định nghla và phân loại kháng thuốc sốt rét 25
1.3.4. Kỹ thuật xác định kháng thuốc 25
1.3.5. Ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc ờ Việt Nam 26
1.4. Phòng chống sốt rél (PCSR) 27
1.4.1. Các giai đoạn PCSR trôn thố giói và Viột Nam 27
1.4.2. Các biện pháp PCSR hiện nay của Việt Nam 28
(’HƯƠNG 2: ĐỔI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu 31
2.1. Phương pháp nghiên cứu mỏ là 31
2.1.1. Địa điểm 31
2.1.2. Đối tượng nghiôn cứu: 33
2.1.3. Phương pháp nghiên cứu: 33
2.1.4. Các biến số và nội dung nghiên cứu ngang mô tà 34
2.2. Phương pháp nghiên cứu quan sál phân tích 37
2.2.1. Địa diénv. 37
2.2.2. Thiết kế nghiên cứu bộnli – chứng (ca.se – cotUroí siutly) 37
2.2.3. Đói lượng nghiên cứu bệnh chứng 38
2.2.4. Các biến số nghiên cứu trong nghiỏn CÚ11 bènli – chứng 40
2.3. PhuKttìg pháp nghiên cứu can ihiộp (nghiên cứu dọc) 41
2.3.1. Địa điểm và đối tượng nghiẻn cứu: 41
2.3.2. Thiêt kế nghiCn cứu can Ihiộp 43
2.3.3. Nội dung can thiộp: 44
2.3.4. Cổng ihức (lánh giá hộ số hiệu qua (1 1SHQ%) can l.hiệp 47
2.3.5. Các chỉ số đấnh giá can thiệp 48
2.4. Các kỹ Ihuậi và công cụ thu thặp số liệu cùa nghiên cứu 49
2.4.1. Điểu lia hộ gia đình (HGĐ) 49
2.4.2. Phỏng vấn cá nhân 49
2.4.3. Xét nghiệm lam mau phái hiện KSTSR 49
2.4.4. Khám lốm sàng 50
2.4.5. Kỹ thuật raiỗn íiịch huỳnh quang gián tiOp IFA 50
2.4.6. Điểu tra (liệu chứng sốl 3 ngày e,ắỉ\ dấy 51
2.4.7. Theo dõi tình nạng mang KSTSRL sau 7 ngày 51
2.4.8. Quan sár 53
2.4.9. Thao luận nhóm 53
2.4.10. PỊiiícmg plìáp phái hiện thụ dộng tại xã can thiệp 54
2.5. Đỉnh nghĩa các biến số chính cùa nghiên cứu 55
2.6. Phương pháp phân (ích số liệu .58
2.6.1. Phân lích stí ìiộu dinh lượng 58
2.6.2. Phân tích liệu định tính 59
2.7. Thời gian nghiên cứu: 60
2.8. Dạo dức nghiên cứu: 60
2.9. Thực hiện âề tài nghiên cứu: 60
CHƯƠNG 3: KẾT QUÀ NGHIÊN cúll 61
3. ]. Một số dặc điển) dịch tổ’ học sốt rói lại 2 khu vực NO ..61
3.1.1. Những thòng tin chung 61
3.1.2. Kiến thúc» thái (tộ và thực hành POSR 64
3.1-3- Thực trạng ngủ rẫy/rừng cùa người dân 66
3.2. Mộl số đặc điểm dịch tễ học của tình trạng mang KSTSRL 67
3.2.1. Diều ira phát hiện ÍCSTSRL tại 2 khu vực nghiên cứu 67
3.2.2. Cơ cấu chìiug loại KSTSR chung 68
3.2.3. Cơ cấu KSTSR ỡ lình trạng mang KSTSRL 70
3.2.4. Phát hiện lình rrạng mang KSTSRI. tại điểm can thiệp 72
3.2.6. Xác định lình Ìrạnẹ mang KSTSRL. ‘ 73
3.2.5. Tỷ lệ mang KSTSRL (heo nhóm tuổi 74
3.2.7. Mội Số chỉ số ciìa người mang KSTSRI 76
3.2.8. Miẽn dịch sốt reí (MDSR) của lình trạng mang KSTSRL 80
3.2.9. Tương quan giữa Irung bình hiệu iịìá kháng ihể (HOKT) sốt rcl và
chí số mật đọ KSTSRL 82
3.3. Những yếu lố ảnh hưởng (tên lình irạng niang KSTSRL 83
3.3.1. Liên quan Aigù rẩy/rừng và sol rót tại điểm nghiên cứu 83
3.3.2. Lien quan mang màn. mang thuốc SR khi ngù rây/rừng và SỔI réi
lại ctiếm lìghién cứu 85
3.4. Các VCU tố nguy cơ cua sốt rét qua nghiên cứu Bệnh-Chứng 86
3.5.Đánh giá hiệu quả can thiệp
3.5. i. So sánh hiệu quả can thiệp Irưức – sau lại điếm nghiên cứu 88
3.5.2. So sánh hiệu quá mò hình can ihiệp cticu lĩị có (tối chứng tình
trạng mang KSTSRL ! 89
3.5.3. Cư cấu KSTSR Siỉii can thiệp lại điểm nghiên cứu 90
3- 5.4. Miễn dịch sốt rét lại điểm can í hiệp sau 2 năm 92
3.5.5. So sánb hiôii quả của 2 loại Ihuốc CV8 và Artcsuoate 93
3.5.6. Iỉiệu qua biện pháp ĩruỵển Ihóng giáo tlục PCSR 96
3.5/7. So sánh 2 phươnụ pháp giám sát phái hiện KSTSR 99
CHƯƠNG 4: BÁN LUẬN….. 101
4.1. Tinh trạng mang ký sinh trùng sổt rét lạnh 101
4- 11. Tình hình mác sốt rét chung cùa 2 khu vực nghiên cứu 101
4.1.2. Tinh trạm; mang KSTSRL tại 2 vùng nghiôn cứu 101
4.1.3. Plìirơng pháp phát hiện và xác định mang KSTSRL CỊua Iheo dôi 7
Iigàv sau điều ira 104
4.1.4. Đặc điếm tình trạng mang KSTSRL 105
4.2. Các yếu lổ liên quan clếiì tình trạng man^ KSTSRÍ 116
4.2.1. Y0’u tố kinh tố – xã hội với lình Irạng mang KSTSRL i 16
4.2.2. Yếu lố hành vi .7. 121
4.3. Đáiứi £Ìá hiệu qua can Ihiệp \y 123
4.3. í. Hiệu quá biện pháp can thiệp điều trị cho tình trạng mang
KSTSKL tại ctiốm cạn thiệp 123
4.3.2. Hiệu qua cỏng tác truvển ihông giáo dục PCSR lại cộng đóng. 125
4.3.3. So sánh tý lệ phất hiện K.5ỈTSR của phương pháp điều ưa và không
(tiều tra lại điểm can Thiệp 128
4.3.4. Nạuy cơ sai sò’ và biện pháp Khống chế 129
KẾT LUẬN — 132
KHUYỂN NGHỊ 134

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/