Đặc điểm lâm sàng, tổn khuyết đầu mũi cánh mũi tại một số địa bàn trên thành phố Hà Nội

Đặc điểm lâm sàng, tổn khuyết đầu mũi cánh mũi tại một số địa bàn trên thành phố Hà Nội

Bùi Văn Cường, Vũ Ngọc Lâm

Đặc điểm lâm sàng, tổn khuyết đầu mũi cánh mũi tại một số địa bàn trên thành phố Hà Nội, Đặc điểm lâm sàng, tổn khuyết đầu mũi cánh mũi tại một số địa bàn trên thành phố Hà Nội,Đặc điểm lâm sàng, tổn khuyết đầu mũi cánh mũi tại một số địa bàn trên thành phố Hà Nội,Đặc điểm lâm sàng, tổn khuyết đầu mũi cánh mũi tại một số địa bàn trên thành phố Hà Nội,Đặc điểm lâm sàng, tổn khuyết đầu mũi cánh mũi tại một số địa bàn trên thành phố Hà Nội.

Tạp chí y học Việt Nam số 2-2017

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/