Đánh giá tác dụng của Tán châm trong điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp

Đánh giá tác dụng của Tán châm trong điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp.Viêm khớp dạng thấp (VKDT) (Rhcumatoiđ Arllìiilis – RA) là mội bệnh mạn tính rất thường gặp ở mọi nơi, mọi dán lộc với tỷ lệ vào khoáng 0.5- 3% dân số trên 15 tuổi [ 1 ], [2Ị, [4], [ỏl, [12]. Bệnh chủ yếu gặp ở nữ tuổi trung niên. Nguycn nhân bệnh còn chưa rò, dược xếp vào nhúm bệnh tự miễn. Bệnh biểu hiện về lAm sàng là các đợi liến triển khó dự đoán xcn kẽ các đợt thuyên giam, đôi khi có biểu hiện hộ thống. Tuy bệnh không gây lử vong song lại ảnh hướng nhiều đến chức năng vận dộng và chất lượng cuộc sống của bệnh nhan II], [2], [5], [74], 197].

MÃ TÀI LIỆU

LA.2003.00667

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Gíc hội thảo quốc tế vé các bệnh xương khớp dược lổ chức liên tục lại nliiéii quốc gia trên thế giới, đều luôn luôn khẳng định tầm quan trọng của bệnh VKDT. Hàng năm cứ 1 triệu dân trên 15 tuổi sẽ có từ 700- 750 người mới mắc bệnh VKDT [trích 33]. Hiện nay, y học mới chi hạn chế hoặc làm ngưng sự lien Il ion của bệnh, song chưa có cách nào chữa lành bệnh, vì lliế số bệnh nhân VKDT sẽ ngày càng lăng, đặc biệt khi tuổi thọ Irung bình của con người ngày càng dược nàng cao. Đây là một trong những bệnh có lỷ lệ cao trong các bệnh xương khớp, đặc biệt tại các nước phát triển, là nguyên nhân quan Irọng giìy mấl khá nâng lao động và tật nguyền trôn toàn thế giới [971,1122], 1123], [ 129|.

ở nhicu nước, việc nghiên cứu cấc bệnh thấp khớp dã có sự phối hợp của nhiều chuyên ngành như y dược học, sinh lý học, tam thần học, gily mô hồi sức, châm cứu học cùng với các nhà khớp học [52], [55], [91J, [94], [97]. Điều dỏ SC dem lại hiệu quả tốt trong chẩn đoán và điều trị. Hiện nay việc nghicn cứu các phương pháp điéu trị các bệnh xương khớp ngày càng dược quan tâm lích cực. Tuy nhiên, việc diều trị bệnh VKDT còn gặp nhiều khỏ khăn, chưa cỏ mộl phác ítồ hay một loại thuốc nào dem lại kết quả luyộl (tối.

Trong lĩnh vực y học hiện dại, việc điều trị nội khoa bao gồm các thuốc chống vicm, giảm đau (steroid hoặc khổng sleroid) vẫn dược cỉùní» phổ biến. Các thuốc này cỏ tác dụng chống viêm í»iam dau ntl rõ ràng, song cũng gay nhiều lác dụng không mong muốn cho bệnh nhân, nhất là khi sử dụng thuốc lâu dài như: viêm loci (lạ dày, lá tràng, xuất huyết tiêu lioá, rối loạn liêu hoá, rối loạn thị lực, phù, hội chứng Cushing, dị ứng… 111,12], |51,115], [41 ], 1901,198 ị.

Theo y học cổ truyền, viêm khớp (lạng llìấp lliuộc chứng Ihííp nhiộl Tý [3], [7], [281, [34], [140], [143]. Trong y vãn cổ cũng đã dc cặp vé nguycn nhân cơ chế bệnh sinh và các phương pháp dicu trị bệnh này, trong dó có chũm cứu, xoa bóp, bấm huyệt và dùng cấc hài thuốc y học cố iruycn. Các phương pháp này dã được phát huy và sử dụng rất rộng rai trong lĩnh vực giảm (.lau, chông viêm, hạn chế dược các tai biến do dùng tluiốc tân dược gây ra, dồng thời cũng góp phần làm giảm chi phí trong diều trị cho bệnh nhân VKDT.

Xuấl plìát lừ lình hình thực tiễn Men, với mong muốn hạn chế lili biến do lác dụng phụ cùa tân dược và góp phần phái huy dược ƯU thố của châm cứu trong nền y học cổ truyền, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu (lề lài “Đánh giá tác dụng của Tán châm trong điểu trị bệnh viêm khớp dạII” thấp”, trong (ló áp dụng phương pháp lân châm của giáo sư Nguyên Tài Thu: dùng kim dài, kim to xuyên huyệt, kích thích bằng mấy (liện châm hai tổn số hổ và úi, với mục đích:

Ị. Đánh giá tác dụng cửa tàn châm trong (tiều trị bệnh viêm khớp (lợn<> thấp trên một số chỉ tiêu lâm sàng, xét nghiệm.

2. Đánh giá túc dụng không mong muốn cửa phương pháp tân châm, dùng kim dài xuyên huyệt trong điều trị bệnh viêm khớp dạng thấp.

MỤC LỤC

Trang

Đặt vấn đề 1

Mục tiêu luận án:

Chương 1: Tổng quan tài liệu 3

1.1 Sơ lược về lịch sử và tcn gọi của bệnh VKDT 3

1.2. Nguycn nhân và CƯ chế bệnh sinh 4

1.3. Tổn thương giải phẫu bệnh lý trong VKDT 9

1.4. Điểm qua các đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng bệnh 9

VKDT

1.5. Tiến triển biến chứng và ticn lượng 12

1.6. Các tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh VKDT 13

r.7. Các phương pháp điều trị bộnh VKDT 13

1.8. Cơ quan phân tích đáp ứng cảm giác đau Irong cơ thể, cơ 19

chế giâm đau, cơ chế chống viêm trong châm cứu

1.9. Mối licn quan giữa huyệi vị – Đường kinh VÌ1 các khớp 27

1.10. Tình hình nghiên cứu về diều trị bệnh VKDT ở Việt Nam 32

và trên Ihế giới.

Chương 2 Đối tượng và plurơiig pháp nghiên cứu 38

2.1. Đối tượng nghiôn cứu 38

2.2. Phương pháp nghiôn cứu 42

Chương 3 Kết quả nghiên cứu 54

3.1. Đối tượng nghicn cứu 54

3.2. Phân phối bệnh nhan theo thời gian mác bệnh 58

3.3. Phân phối bệnh nhân theo giai đoạn bệnh 59

3.4. Đánh giá kết quà đicu trị qua chỉ số lâm sàĩìg và xcl nghiệm 61

3.5. Đánh giá tác dụng không mong muốn cua tân châm 86

Chương 4 Bàn luận 87

4.1. Bàn về dối tượng và phương pháp nghiên cứu 87

4.2. Vai Irò cùa tân clìâm trong (liều trị bệnhVKDT 92

4.3. Nhận xét vé kcì CỊUỈI (liều trị chung 102

4.4. Tai biến của châm kim dài 103

4.5. Bàn về phương pháp lân châm (phương pháp châm kim 104

dài xuyên huyệt kết họp với máy điện châm 2 lần số bổ

và tủ)

4.6. Bàn về chỉ định cùa lân châm irong điéu trị VKDT 108

Kết luận 109

Kiến nghị 1 10

Tài liệu tham khảo 111

Phụ lục 126

Danh sách bệnh nhân. 133

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/