Động lực làm việc của bác sĩ, điều dưỡng và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu năm 2019

Động lực làm việc của bác sĩ, điều dưỡng và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu năm 2019.Bác sĩ, điều dưỡng được xem là một trong những thành phần cơ bản và quan trọng nhất của hệ thống y tế [4]. Việc tạo động lực cho bác sĩ, điều dưỡng làm việc tại bệnh viện là rất cần thiết để bảo đảm lợi ích cho cả hai phía. Vấn đề tạo động lực sẽ giúp cho bác sĩ và điều dưỡng có tinh thần làm việc hăng say hơn, được thỏa mãn về các chính sách đãi ngộ nhân viên của tổ chức. Nếu có động lực làm việc thì họ sẽ gắn bó lâu dài với bệnh viện và cống hiến hết mình cho hoạt động của đơn vị. Vì vậy, bác sĩ, điều dưỡng cần được quan tâm, đáp ứng nhu cầu, phát triển tiềm năng của bản thân, để tạo động lực cho công tác khám và chăm sóc người bệnh.

MÃ TÀI LIỆU

 CAOHOC.2021.00022

Giá :

50.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

Trong những năm gần đây, động lực làm việc của bác sĩ, điều dưỡng tại BV đã được chú ý đến. Điều này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc cho cá nhân và tổ chức [27], [35], [38]. Nhiều nghiên cứu trước đây đã cho thấy có sự khác biệt về điểm trung bình động lực làm việc giữa các nhóm yếu tố nhân khẩu học – xã hội/nghề nghiệp. Một số kết quả nghiên cứu đã chỉ ra được các yếu tố liên quan đến động lực làm việc như: thu nhập, đào tạo, môi trường làm việc, phúc lợi, sự thừa nhận thành tích, … [7], [14], [17]. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, tại các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam, còn ít nghiên cứu về động lực làm việc của bác sĩ và điều dưỡng, đồng thời các kết quả có được vẫn chưa được chính thức so sánh với việc thiết lập các chế độ đãi ngộ cho bác sĩ, điều dưỡng [37].
Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu là bệnh viện đa khoa hạng III, trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu với quy mô 100 giường bệnh, số lượng người bệnh đến khám và điều trị năm sau tăng nhanh hơn năm trước (tăng 30 – 40%). Để đảm trách số lượng bệnh nhân đến khám ngày càng tăng, bệnh viện đã thu hút và bổ sung thêm nhân lực mới tuy nhiên tình trạng quá tải vẫn còn xảy ra gây áp lực ngày càng lớn đến đối với đội ngũ y bác sĩ. Với những thách thức đối với lĩnh vực này, bao gồm những tiến bộ công nghệ, sự biến đổi xảy ra trong nhân khẩu học và sự đa dạng của lực lượng lao động, tái cấu trúc, tái thiết kế, thu hẹp, các sự kiện hiện tại phải đối mặt với các chuyên gia trong lĩnh vực y tế và nhu cầu của khách hàng luôn thay đổi, hiểu được nhu cầu của người lao động trở nên cần thiết hơn bao giờ hết để thúc đẩy một dịch vụ y tế chất lượng và tạo ra môi2 trường làm việc lành mạnh. Đặc biệt với đặc thù của bệnh viện quân dân y kết hợp thì áp lực, trách nhiệm càng cao hơn, từ đó sẽ giảm động lực làm việc bác sĩ, điều dưỡng tại bệnh viện nếu không có chính sách khuyến khích động viên họ [20].
Hiện nay, nghiên cứu về động lực làm việc của nhân viên y tế nói chung và của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng nói riêng không phải là vấn đề mới nhưng cho đến nay trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa có nghiên cứu nào về vấn đề này và để tìm hiểu đầy đủ thông tin nhằm giảm tải khối lượng và áp lực công việc, đáp ứng nhu cầu, mong muốn của đội ngũ bác sĩ điều dưỡng, để họ cảm thấy hài lòng với môi trường làm việc, gắn bó lâu dài và cống hiến hết mình cho hoạt động khám chữa bệnh tại BV. Đồng thời giúp các nhà quản lý có thêm thông tin tham khảo để duy trì và nâng cao động lực làm việc cho đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, giúp bệnh viện ngày càng phát triển và nâng cao sự hài lòng của người bệnh [8], [36]. Do đó chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Động lực làm việc của bác sĩ, điều dưỡng và một số yếu tố ảnh hưởng tại Bệnh viện Quân Dân y Bạc Liêu năm 2019

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ …………………………………………………………………………………………….. 1
1.1. Nguồn nhân lực y tế ……………………………………………………………………………… 4
1.1.1. Một số khái niệm ……………………………………………………………………………….. 4
1.1.2. Nguồn nhân lực y tế trên Thế giới và tại Việt Nam………………………………. 5
1.2. Động lực làm việc …………………………………………………………………………………. 7
1.2.1. Khái niệm động lực làm việc ………………………………………………………………. 7
1.2.2 Bản chất tạo ĐLLV …………………………………………………………………………….. 9
1.3 Một số học thuyết tạo động lực …………………………………………………………….. 11
1.3.1 Học thuyết nhu cầu Maslow:……………………………………………………………… 11
1.3.2 Học thuyết hai nhân tố Herzberg……………………………………………………….. 12
1.3.3. Học thuyết kỳ vọng Victor Vroom …………………………………………………. 13
1.3.4 Học thuyết công bằng của J. Stasy Adam:………………………………………….. 13
1.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc và các biện pháp tạo động lực
của bác sĩ, điều dưỡng……………………………………………………………………………….. 14
1.4.1. Yếu tố con người………………………………………………………………………………. 14
1.4.2. Yếu tố công việc ……………………………………………………………………………….. 15
1.4.3. Yếu tố tổ chức ………………………………………………………………………………….. 16
1.4.4. Tạo động lực lao động bằng các biện pháp kích thích tinh thần …………. 19
1.5. Một số nghiên cứu trên thế giới và tại Việt Nam…………………………………… 21
1.5.1. Một số nghiên cứu trên thế giới……………………………………………………… 21
1.5.2. Một số nghiên cứu tại Việt Nam…………………………………………………….. 23
1.6. Giới thiệu về địa điểm nghiên cứu ……………………………………………………….. 25
1.6.1. Tổng quan Bệnh viện Quân Dân Y Bạc Liêu: ……………………………………. 25
1.6.2. Chức năng, nhiệm vụ Bệnh viện Quân Dân Y Bạc liêu:……………………… 26
1.7. Khung lý thuyết ………………………………………………………………………………….. 27
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU …………….. 29
2.1. Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu……………………………………………. 30
2.1.1. Đối tượng nghiên cứu: ……………………………………………………………………… 30
2.1.2. Địa điểm nghiên cứu:…………………………………………………………………….. 30iv
2.1.3. Thời gian nghiên cứu:……………………………………………………………………. 30
2.2. Phương pháp nghiên cứu…………………………………………………………………….. 30
2.2.1. Thiết kế nghiên cứu………………………………………………………………………….. 30
2.2.2. Cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu ………………………………………………….. 30
2.3. Phương pháp thu thập số liệu: …………………………………………………………….. 32
2.3.1. Thu thập số liệu định lượng ……………………………………………………………… 32
2.3.2. Thu thập số liệu định tính…………………………………………………………………. 32
2.4. Các khái niệm, thướt đo, tiêu chuẩn đánh giá………………………………………. 33
2.4.1. Nghiên cứu định lượng (phụ lục 1) ……………………………………………………. 33
2.4.2. Nghiên cứu định tính………………………………………………………………………… 34
2.5. Phương pháp phân tích số liệu…………………………………………………………….. 35
2.5.1. Định lượng ………………………………………………………………………………………. 35
2.5.2. Phân tích số liệu định tính ………………………………………………………………… 35
2.6. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu………………………………………………………… 35
CHƯƠNG 3:KẾT QUẢ…………………………………………………………………………….. 37
3.1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu: …………………………………………… 37
3.2. Đánh giá động lực làm việc của bác sĩ, điều dưỡng……………………………….. 38
3.2.1. Động lực làm việc ở yếu tố hài lòng với công việc ………………………………. 38
3.2.2. Động lực làm việc ở yếu tố cam kết với tổ chức………………………………….. 38
3.2.3. Động lực làm việc của bác sĩ, điều dưỡng ở yếu tố sự tận tâm…………….. 39
3.2.4. Điểm đánh giá mức độ động lực chung làm việc của bác sĩ, điều dưỡng 39
3.3. Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của bác sĩ, điều dưỡng ………… 40
3.3.1. Yếu tố bản thân ……………………………………………………………………………….. 40
3.3.2. Yếu tố tổ chức ………………………………………………………………………………….. 41
3.3.3. Yếu tố công việc ……………………………………………………………………………….. 46
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN …………………………………………………………………………. 49
4.1. Thông tin chung của bác sĩ, điều dưỡng……………………………………………….. 49
4.2. Thực trạng động lực làm việc của bác sĩ, điều dưỡng……………………………. 49
4.2.1. Động lực làm việc của bác sĩ, điều dưỡng ở yếu tố sự hài lòng với công
việc. ………………………………………………………………………………………………………….. 49v
4.2.2. Động lực làm việc của bác sĩ, điều dưỡng ở yếu tố sự cam kết với tổ chức
…………………………………………………………………………………………………………………. 50
4.2.4. Động lực làm việc chung của bác sĩ và điều dưỡng…………………………….. 51
4.3. Các yếu tố tác động đến động lực làm việc của bác sĩ, điều dưỡng ………… 51
4.3.1. Yếu tố bản thân ……………………………………………………………………………….. 51
4.3.2. Yếu tố tổ chức ………………………………………………………………………………….. 53
4.3.3. Yếu tố công việc ……………………………………………………………………………….. 56
4.4. Hạn chế của nghiên cứu………………………………………………………………………. 58
4.5. Biện pháp khắc phục………………………………………………………………………….. 59
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………………. 6

DANH MỤC BẢNG BIỂU
Bảng 1 Số lượng bác sĩ, điều dưỡng, nữ hộ sinh thiếu hụt ước tính theo các vùng
của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2006………………………………………………………………. 6
Bảng 2. 2. Phân bố nhân lực tại Bệnh viện Quân Dân Y Bạc Liêu…………………….. 31
Bảng 3. 1. Thông tin chung về đối tượng nghiên cứu………………………………………. 37
Bảng 3. 2. Động lực làm việc của bác sĩ, điều dưỡng ở yếu tố sự hài lòng với công
việc …………………………………………………………………………………………………………… 38
Bảng 3. 3. Động lực làm việc của bác sĩ, điều dưỡng ở yếu tố sự cam kết với tổ
chức ………………………………………………………………………………………………………….. 38
Bảng 3. 4. Động lực làm việc của bác sĩ, điều dưỡng ở yếu tố sự tận tâm ………….. 39
Bảng 3. 5. Điểm đánh giá mức độ động lực chung làm việc của bác sĩ, điều dưỡng
…………………………………………………………………………………………………………………. 39

You may also like...

https://thaoduoctunhien.info/nam-dong-trung-ha-thao/    https://thaoduoctunhien.info/