Hành vi nguy cơ của bệnh không lây nhiễm ở người dân từ 18-69 tuổi tại thành phố Hà Nội, 2016

Hành vi nguy cơ của bệnh không lây nhiễm ở người dân từ 18-69 tuổi tại thành phố Hà Nội, 2016
Behavioural risks of non-communicable diseases among people aged 18 – 69 years in HaNoi, 2016
Tác giả: Nguyễn Nhật Cảm, Nguyễn Thị Thi Thơ, Nguyễn Thị Kiều Anh, Bùi Thị Minh Thái, Nguyễn Thị Diệu, Nguyễn Thị Phương Thảo, Hoàng Đức Hạnh
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang thực hiện trên tổng số 2.946 người từ 18-69 tuổi, nhằm xác định tỷ lệ người dân Hà Nội có hành vi nguy cơ của bệnh không lây nhiễm (BKLN) năm 2016. Nghiên cứu áp dụng phương pháp và công cụ điều tra các yếu tố nguy cơ BKLN của Tổ chức Y tế Thế giới (TCYTTG) version 3.1, được hiệu chỉnh phù hợp với thực tế của Hà Nội. Kết quả cho thấy: 24,1% dân số hiện tại hút thuốc lá (49,18% nam giới; 0,5% nữ giới). Hơn 80% người hiện đang hút thuốc có hút hàng ngày. Có đến 43,37% đối tượng hiện đang sử dụng rượu (nam giới là gần 80%; nữ giới là 10%). 43,99% số người trưởng thành ăn thiếu rau và/hoặc trái cây so với khuyến cáo của TCYTTG (nam cao hơn nữ (50,09% so với 38,31%)). Ngoài ra, có tới 99,84% đối tượng tiêu thụ muối ≥5g/ngày (cao hơn mức khuyến cáo của TCYTTG). 30% dân số trưởng thành Hà Nội thiếu hoạt động thể lực và ở nữ (34,61%) cao hơn nam (25,11%). Nhìn chung, có tới 93,69% người dân hiện có từ một hành vi nguy cơ trở lên, trong đó, tỷ lệ người có hai hành vi nguy cơ là cao nhất, chiếm hơn 34%. Kết quả của nghiên cứu là cơ sở để xây dựng kế hoạch chiến lược phòng, chống BKLN của thành phố Hà Nội trong giai đoạn tiếp theo.

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *