Thực trạng triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm tại các Trung tâm Y tế Dự phòng tỉn

Thực trạng triển khai hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm tại các Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc, 2015- 2016
Current situation in implementing non-communicable disease control and prevention activities among provincial preventive medecine centers in the Northen area, 2015- 2016
Tác giả: Nguyễn Thị Thi Thơ, Tạ Ngọc Hà
Tóm tắt:
Nghiên cứu mô tả cắt ngang, kết hợp phương pháp thu thập thông tin định lượng và định tính được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng và khó khăn của 28 Trung tâm Y tế Dự phòng (TTYTDP) tuyến tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc trong việc triển khai hoạt động phòng chống bệnh không lây nhiễm (BKLN). Kết quả cho thấy, 14 TTYTDP (50%) đã kế hoạch hoạt động năm. 9 TTYTDP (32%) đã triển khai hoạt động quản lý điều phối và giám sát phòng chống BKLN trên địa bàn ở các mức độ khác nhau. Có 7-10 TTYTDP (25- 35%) đã triển khai đào tạo, hỗ trợ tuyến trước và vận động chính sách địa phương tác động đến chiến lược phòng chống BKLN. 15 TTYTDP (53%) đã triển khai hoạt động truyền thông phòng, chống yếu tố nguy cơ BKLN. Có 8-9 TTYTDP (28-32%) đã tổ chức khám sàng lọc phát hiện sớm và tư vấn một số BKLN thường gặp. Chỉ một số ít (2-4 trung tâm) thực hiện thống kê, báo cáo BKLN trên địa bàn. Hầu hết các TTYTDP tỉnh, thành phố gặp khó khăn khi triển khai hoạt động phòng chống BKLN, bao gồm: khó khăn về kinh phí (27 trung tâm, chiếm 96,4%), cơ chế chính sách (25 trung tâm, chiếm 89,3%), cơ sở vật chất (24 trung tâm, chiếm 85,7%), nhân lực (19 trung tâm, chiếm 67,9%).

MÃ TÀI LIỆU

 Y HỌC DỰ PHÒNG

Giá :

10.000đ

Liên Hệ

0915.558.890

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *